zirve

SMMM Ortaklık

Üyelik
21 Haz 2012
Mesajlar
74
Konum
KONYA/AKŞEHİR
Değerli meslektaşlarım;
mayısta belgemi aldım,darısı bu zorlu sürecin içinde olanlara..Bir sorum olacak ocakta babam ile ortak olmayı düşünüyoruz.Yeni bir araba aldık babamın üzerine ocakta ortak olunca yine bunun masraflarını düşebilirmiyiz.Araç ortaklık adına değil ayrıca kredi de kullandık.Sizce nasıl bir yol izlenmeli.Saygılarımla...
 

acziyet

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2006
Mesajlar
671
Konum
İSTANBUL
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
( Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü )

Sayı : B.07.1.GİB.4.42.17.02/
VUK-2-401/145 22.01.2009
Konu : Adi Ortaklığın Faaliyetinde
Kullanılacak Aracın Giderleri Hak.

...........................

İLGİ : ................. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; sattığınız malların dağıtımında kullandığınız ve ortaklığınız adına kayıtlı olan ................ plakalı aracınıza K2 belgesi almak için, söz konusu aracınızı ortaklığınız aktifinden çekerek ortaklardan birine devretmeniz halinde, bu araca ait giderlerin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hakkında bilgi talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun "İndirilecek Giderler" başlıklı 40 ncı maddesinin 5 nci bendinde kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin, 7 nci maddesinde ise Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 180 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "a) İndirim Konusu Giderlerin Kapsamı" başlıklı bölümünde anılan Kanunun 5 nci bent kapsamına genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderlerinin girdiği, "c) Diğer Taşıtların Giderleri ve Amortismanları" başlıklı bölümünde ise binek otomobil dışında kalan diğer taşıtların (kamyon, otobüs, kamyonet, minibüs vb.) gider ve amortismanlarının tamamının, bu taşıtların münhasıran işte kullanılmaları şartı ile ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği, işletmenin esas faaliyetinin nakliyecilik olup olmamasının söz konusu taşıtların giderlerinin ve amortismanlarının tamamının indirilmesine etki etmeyeceği belirtilmektedir.

Aynı Kanunun "Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler" başlıklı 41 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunulması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatları ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farkların işletmeden çekilmiş sayılacağı,

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin, bu şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketlerin ilişkili kişi sayılacağı,

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, ödünç para alınması veya verilmesinin, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği,

İşletmeden çekilmiş sayılan farkların, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemlerinin buna göre düzeltileceği, ilişkili kişiler ve bu kişilerle yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmünün uygulanacağı, belirtilmektedir.

Öte yandan Başkanlığımızca yapılan araştırmada; ortaklığınız adına araç kaydının bulunmadığı, .................. plakalı aracın ortaklarınızdan ............... adına kayıt ve tescilli olduğu tespit edilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde;

· Araç sahibi ................. ile ortaklığınız arasında kiralama sözleşmesi düzenlenmesi ve aracın yalnızca ortaklığınız faaliyetlerinde kullanılması halinde, bu araca ait tamir, bakım, yakıt ve benzeri cari giderlerin indirim konusu yapabilme imkanınız bulunmaktadır.

· Söz konusu aracın Ortaklığınız tarafından satın alınarak işletmeniz aktifine dahil edilmesi halinde ise; yukarıda belirtilen giderlerin yanı sıra, 213 sayılı V.U.K.'nın 320 maddesi gereği amortisman giderlerini de indirim konusu yapabilme imkanınız bulunmaktadır.


· Ancak; söz konusu aracın kiralama veya satın alma işlemi gerçekleştirilirken, yukarıda belirtilen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 41/5 maddesi hükmünün göz önünde bulundurulmasının gerektiği tabidir.


Bilgilerinize rica ederim.
 

Benzer konular

Üst