Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İADE Alacağından Mahsup Edilmesi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUP EDİLMESİSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı; 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan, Sosyal Sigortalar Kurumu Alacaklarının KDV İadesinden Mahsup Edilmesine İlişkin Tebliği 22 Ekim 2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan yeni bir tebliğ ile iptal etti. Yeni yayımlanan tebliğ ile de bu tarihten sonra mahsup işlemlerinin nasıl yapılacağını açıklığa kavuşturdu.

Peki bundan sonra mahsup işlemleri hangi şartlarda ve nasıl yerine getirilecek.

Prim borçlarının Katma Değer Vergisi iade alacağından mahsup hakkına sahip olanlar; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinde; Katma Değer Vergisi iade hakkı sahibinin kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı ya da iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenler olarak tanımlanmıştır.

Mahsup talebinden faydalanabilecek işverenlerin, mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının anılan maddeye göre belirlenen prim ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde yasal süresi içinde ödendiğinin kabul edilecektir.

Söz konusu madde hükmünden yararlanmak için müracaat eden işverenlerin (mükelleflerin), işletme türü, işletme büyüklüğü ve iştigal konusu itibarıyla ayrımına gidilmesinin, tahsil edebilecek alacaklarının kapsamını daraltacağı dikkate alınarak bu konuda herhangi bir ayrıma gidilmemiştir.

Bir örnek ile konuyu açıklayacak olursak;
İşçilerinin ücretlerini her ayın 1?i ila sonu arasında ödeyen özel sektöre ait bir işveren, 2008/Kasım ayına ait prim borcunun, KDV iadesi alacağından mahsup suretiyle ödenmesini talep etmesi halinde, (KDV iadesi alacağından mahsup talep edilmemiş olması durumunda prim borcu en geç ait olduğu 2008/Kasım ayını takip eden 2008/Aralık ayı sonuna, diğer bir ifadeyle 31/12/2008 tarihine kadar ödenmesi gerekmekte iken, prim borcunun KDV iadesi alacağından mahsubu suretiyle ödenmesinin talep edilmiş olması nedeniyle) söz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarının, ilgili vergi dairesince 15/1/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması halinde, primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir. Onbeşinci günün resmi tatile rastlaması ve bu nedenle prim borçlarının onbeşinci günü takip eden ilk iş günü içinde mahsup edilmesi halinde de yine primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecektir.

Prim borçlarının KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi sırasında, mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını karşılamaması durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır. Buna karşın ödenmemiş kısmı, onbeş günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenecektir.

Prim borçlarının yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi izleyen onbeş günlük süre geçirildikten sonra KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesinin talebi halinde, söz konusu borçlara, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.

Murat KÖSEOĞLU
 

Benzer konular

Üst