Sözleşme Gereği Alınan Tazminat_KDV

Üyelik
6 Nis 2007
Mesajlar
6
Herkese merhaba;
Bayilik sistemiyle çalışan bir firmayız.Bir bayimiz sözleşmeyi bitiş tarihinden önce feshetti.Karşılıklı anlaşarak ; 50.000 tl sözleşme gereği cezai şart olarak tahsilat yaptık.Bayii bu tutarı giderleştirmek için belge - fatura istiyor.Ortada bir mal veya hizmet teslimi olmadığına göre ;
-fatura kesmek zorunda mıyız?
-kdv'siz fatura kesebilir miyiz?
-Fatura kessek bile karşı tarafın kusurundan kaynaklandığı için bu işlem;karşı taraf gider yazabilir mi?

Teşekkürler
Saygılar
Nüket Sarıtaş
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Sözleşme Gereği Alınan Tazminat_KDV

Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi
Kanun Ad KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
Madde No 10
Kapsam
Vergiyi Doğuran Olay:
a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi,
e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii,
f) (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 1.1.1999)(*)
g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,
h) (3316 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 1.8.1998)(**)gümrük beyannamesinin tescili,
j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta (4503 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 5.2.2000) gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,(***)
Anında meydana gelir.
_________________________________________________
KDV ye tabi değildir diye düşünüyorum.
_________________________________________________
İndirilecek giderler:
Madde 40 ? Safi kazancın tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
.......
3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar;
......
_________________________________________________
ferhat ' Alıntı:
Zarar-ziyan ve tazminatın giderleştirilmesiGelir Vergisi Yasası?nın 40'ıncı maddesinin üçüncü bendi gereği olarak safi kazancın belirlenebilmesi için ?işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar" indirim konusu yapılabilmekte, daha açıkçası giderleştirilebilmektedir. Buna karşılık aynı yasanın 41'inci maddesinin 5'inci bendinde hükme bağlandığı üzere ?teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar"ın dönem kazancının tespiti aşamasında indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Mevcut yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere ödenmesi söz konusu olan zarar, ziyan ve tazminatın kayıtlara gider olarak intikal ettirilebilmesi için aranan önkoşullar şunlardır:

* Zarar, ziyan ve tazminat işle ilgili olmalıdır.

Ticari faaliyette bulunan mükelleflerce ödenen zarar, ziyan ve tazminatın ticari kazancın tespiti sırasında indirim konusu yapılabilmesi için ödemenin işle ilgili olması gerekmektedir. İşle ilgili olmayan herhangi bir giderin sözleşmeye bağlı olması halinde dahi gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün değildir.

Yasa maddesinde işle ilgili olma koşulu açık bir biçimde belirtilmemiştir. Ancak ticari faaliyetin normal icapları ile ilgili olması, şahsi nitelik taşımaması ve işletme sahibinin kişisel nitelikteki kusurundan kaynaklanmamış olması halinde yapılan böyle bir ödemenin giderleştirilmesi mümkündür.

Örneğin şirket çalışanlarından birisinin şirket yönetim kurulu başkanının çocuğunu okula götürürken trafik kazası yapması halinde tazminat ödenmesi halinde, yapılan ödemenin giderleştirilmesi mümkün değildir.

* Ödenmesi söz konusu olan zarar, ziyan ve tazminatın mukavelename, ilam veya yasa emrine dayalı olması gerekmektedir.

Yasa maddesinde de açıkça belirtildiği üzere ticari işletmeler tarafından ödenmesi öngörülen zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilmesi için ödemenin, mukavelenameye, ilama veya yasa emrine istinaden yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda rızaen yapılan ödemelerin giderleştirilmesi mümkün değildir.

Dolayısıyla mukavelenameye dayanılarak ödenen zarar, ziyan veya tazminatın gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilmesi için öncelikle taraflar arasında konuya ilişkin bir mukavelenamenin yapılmış olması gerekmektedir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası?nın 288 ve müteakip maddeleri uyarınca bu tür mukavelenamelerin yazılı olması zorunludur. Konuya ilişkin olarak düzenlenmiş olan mukavelenamelerde akit taraflardan biri, bir şeyi yapmayı bir şeyi vermeyi veyahut belli bir hizmet sunmayı, diğerine karşı taahhüt etmektedir. Taraflar arasındaki bu tür mukavelenamelerde tarafların taahhütlerini süresi içinde yerine getirmemeleri halinde belli bir cezai şart, tazminat ödenmesi öngörülmektedir.

İlama dayalı ödemeler ise daha çok ödeme emrine bağlanmış tazminat istemleridir.

Maliye Bakanlığı'nca ?İsviçre Uluslararası Tahkim Kurulu nezdinde açılan dava sonucunda ödenmesi kararlaştırılan tazminatın ödenen taksitlerinin, ödemenin yapıldığı hesap dönemi kazancının tespiti sırasında indirim konusu yapılabileceği kabul edilmiştir. (Maliye Bakanlığı?nın 19.4.2001 gün ve 49/4914-121/021697 sayılı özelgesi)

Yukarıda da açıkça belirtildiği üzere zarar, ziyan veya tazminatın işle ilgili olması, işin gereğinden kaynaklanması ve ödenmesi halinde giderleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bir başka anlatımla tazminatın ödenmesi ticari faaliyetin sürdürülmesi sırasında her vakit gündeme gelebilecek bir risk özelliğini taşımalıdır. Buna karşılık işletme sahibi işi ile ilgili faaliyetlerini normal koşullar ve yöntemler dışında sürdürürken hileli, muvazaalı yöntemlerle böyle bir tazminat ödemek zorunda kalmış bulunuyorsa, bu takdirde ödemiş bulunduğu tazminatı giderleştirmesi mümkün değildir.

Ancak diğer yandan;

* İşyerinden gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle yaşanan iş kazaları için ödenen tazminatlar,

* Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü'ne aykırı hareket nedeniyle 18 yaşından küçük işçilerin uğradığı bedensel kayıplar nedeniyle yargı kararı uyarınca ödenen tazminatlar,

* Ruhsat almadan başlanan hafriyat çalışmalarında başka bir firmaya ait boru hattının zarar görmesi nedeniyle ödenen tazminatlar,

Bazı hallerde ortaya çıkan zararın karşılıklı anlaşarak ödenmesi de söz konusu olabilmektedir. Sulha dayanan zarar, ziyan, tazminatın gider yazılabilmesi için iki gerçeğin oluşması gerekmektedir.

Bunlar;

* Mevcut yasal düzenleme ile veya mevcut sözleşme gereği bir tazminat ödenmesi zorunlu ise

* Ödenmesi söz konusu olan zarar, ziyan veya tazminatın tutarı yaklaşık olarak belli ise bu takdirde sulh yoluyla yapılan ödemeler de giderleştirilebilir.

Veysi Seviğ

referans

 
Üyelik
28 Ocak 2008
Mesajlar
197
Konum
gaziantep
Ynt: Sözleşme Gereği Alınan Tazminat_KDV

Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 10 Ekim 2007 Çarşamba - Referans

SÖZLEŞME GEREĞİ TAZMİNATTA KDV

SORU: Yapmış olduğumuz ticari sözleşme gereği olarak karşı tarafa sözleşmede belirtilen tarihlerde teslimatı gerçekleştiremememiz halinde kendilerine gecikilen her gün için belli bir bedel tazminat ödemekle mükellefiz. Bu arada karşı taraf sözleşme konusu mal ve hizmetleri piyasadan temin etmesi halinde ortaya çıkan fiyat farkını da bu sözleşme gereği olarak ödemekle mükellef bulunuyoruz.

Biz bu tazminatları ender de olsa zaman zaman ödemek zorunda kalıyoruz. Bu durumda karşımıza bir sorun çıkmaktadır. Biz bu tazminatları ve cezaları sözleşme gereği öderken acaba ödenen miktarlar üzerinden ayrıca Katma Değer ödememiz de gerekir mi?

Karşı kuruluşun son zamanlarda ısrarla üzerinde durduğu bir konu olduğu için bunun aydınlanmasını istiyoruz.

YANIT: Katma Değer Vergisi Yasası?nın 1/1 maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye?de yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi'nin konusuna alınmış bulunmaktadır. Bu bağlamda aynı yasanın 20/1. maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemin karşılığını teşkil eden bedeldir.

Herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası mahiyetinde olmayan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi'nin konusuna girmemektedir. Bu şekilde yapılan işlemler karşılığında ödenen bedeller üzerinden Katma Değer

Vergisi'nin hesaplanması gerekmektedir.

Dolayısıyla teslim edilmesi gereken malların sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmemesi durumunda tahsil edilen gecikme cezaları ya da tazminatlar, mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında ortaya çıkmadığından, Katma Değer Vergisi'ne tabi bulunmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş bulunan bir özelgeye göre de aynı gerekçe ile bu tür tazminatların Katma Değer Vergisi'ne tabi olmayacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?nın 18.01.2007 gün ve B.07.1.GİB.0.01.54/ 5401-3035/3563 sayılı özelgesi) (V. Seviğ)

umarım soruna yardımcı olur
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Sözleşme Gereği Alınan Tazminat_KDV

Ogün Bey gayet güzel açıklamış.


Bende bir katkı yaparsam;Sözleşmeniz muteber ve şekil şartlarına uygunsa
Damga vergisi yatırılmış ise
Sözleşmede cezai şart , tazminat açıkca ve muvazaa ya yer bırakmayacak şekilde belirtilmiş ise;


Fatura kesmenize gerek yoktur. KDV mükallefiyeti de zaten doğmamıştır.
Siz sözleşmeye dayanarak gelir, ödeyen de gider yazabilir.
(Yazabilir) diyorum.
 
Üyelik
13 Ocak 2009
Mesajlar
63
Ynt: Sözleşme Gereği Alınan Tazminat_KDV

bende yukarıda anlatılanların üzerine diyecek bişey bulamıyorum :) :)
 
Üst