zirve

SPK Bağımsız Denetim Lisansı Muafiyetinin Haklı Gerekçeleri

Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
SPK Bağımsız Denetim Lisansı Muafiyetinin Haklı Gerekçeleri aşağıdadır:

Kazanılmış hakların korunması, Anayasanın 2?nci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biridir. Kısaca, kendisi de hukuk kurallarına bağlı kalarak yönetilenlere hukuk güvenliği sağlayan devlet olarak ifade edilebilen hukuk devleti, Anayasa Mahkemesince, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlet1 şeklinde tanımlanmaktadır. Hukukun genel İlkelerinden olan, hukuki güven ve istikrar ilkeleri ile yasa ve idari işlemlerin kural olarak geriye yürümezliği ilkesi ve bu ilkelerle doğrudan bağlantılı olan kazanılmış haklara saygı ilkesi hukuk devletinin temel unsurları arasında yer alırlar.

Sonradan yapılacak işlemlerle önceden yaratılmış hukuki durumların değiştirilmesi hukuktan beklenen güvenlik ile bağdaşamaz. İdari işlemlerin geriye yürümemesi, müesses vaziyetlerle (kurulmuş durumlarla) kazanılmış hakları korumak ve hukuki ilişkilerde istikrarı sağlamak ihtiyaç ve zorunluluğundan doğmuş sosyal bir hukuk kuralıdır. Nitekim genellikle hukuk düzenlerinde, kanunların da geçmişe yürür hükümler koyamayacağı kuralı geçerli olmakta, böyle bir yasak koymayan düzenlerde ise, yasama organının çok istisnai hallerde geçmişi etkileyen tasarruflar yapabileceği ve bunların dar bir yorumla uygulanacağı kabul edilmektedir.

Değerli Meslektaşlar

Eğer belgeler birleştirlmeseydi sizin belgeniz SPKda geçerli der bu konuyu kapatabilirdiniz. Ders bazında muafiyet diyebilirdiniz Ancak belgeler birleştirilince varolan bir yetkinin kaybolması anlamına gelir ki bu da kazanılmış hak gasbı olur
Sadece bu yetkinin varlığı ile YMM-SMM ve Bakanlık Müfettişleriyle SPK lisanslılar arasında hukuken fark doğmaktadır. YMM-SMMM-Bakanlık Müfettişleri için söz konusu muafiyet bir imtiyaz olabilir Fakat SPK Bağımsız Denetim Lisans Belgesi olanlar için bu bir kazanılmış hak olmaktadır. Hukuki olarak bu gerekçeler üzerine tartışabiliriz Saygılar
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Ynt: SPK Bağımsız Denetim Lisansı Muafiyetinin Haklı Gerekçeleri

Devam ediyorum İkincisi Devletin Devamlılığı İlkesidir

Belirli bir dönemdeki yasama organının yaptığı kanunlar, yürütme organının yaptığı düzenleyici işlemler veya bireysel işlemler, o yasama organını veya yürütme organını işgal eden kişiler değiştikten sonrada varlıklarını ve geçerliliklerini korumaya devam ederler. Keza, önceki rejimi ihtilal yoluyla deviren yeni bir rejimde, eski rejim zamanında çıkarılmış kanunları ve diğer işlemleri ilga etmedikçe, bu kanunlar ve işlemler yürürlükte kalmaya ve kişileri bağlamaya devam ederler Gerçekten de, Osmanlı döneminde çıkarılmış birçok kanun ve nizamname Cumhuriyet döneminde de yürürlükte kalmaya devam etmiştir

Değerli Meslektaşlar

Tek bir Denetçi Belgesi olacak dedik. Bize verilen Bağımsız Denetim Lisans Belgesi bir Kamu Kurumu tarafından "Bağımsız Denetim" alanında düzenlenmiş bir belgedir. Hatta "bağımsız denetim" alanında ülkemizdeki tek sertifikadır. Devletin Devamlılığı İlkesi gereği bu lisans belgesinin yok sayılmasının hukuken yanlış olduğu bir hukuçu gözüyle bakıldığında görülmektedir.

Saygılar
 
Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
202
Ynt: SPK Bağımsız Denetim Lisansı Muafiyetinin Haklı Gerekçeleri

Sonuç olarak
Özellikle SPK bağımsız denetim lisanslıların durumunu akademik ve hukuki olarak bayağı araştırdım. Bu konuda araştırmalardan sonraki ortaya çıkan tabloyu paylaşayım. Denetim yetkisi tek bir belge olarak birleştirilmeseydi. O zaman kimseye muafiyet verilmeyebilirdi. TTK denetçiliği için Herkesin sınava girmesi sağlanabilirdi. SPK lisans belgesi olanlarda SPK denetimlerine devam edebilirlerdi.
Ancak tek bir denetçi belgesi olacaksa durum hukuki olarak değişiyor. Danıştığım hukukçular ders bazında bile muafiyetin yetkiler birleştirildiği için yeterli olmadığını SPK bağımsız denetim lisanslılar için tamamının kabul edilmesi gerektiği görüşündeler.
Nitekim Kamu Gözetimi Kurumu da açıklama yaparak 31.12.2012 tarihine kadar SPK bağımsız denetim lisanslama sınavlarının devam edeceğini belirtti. Bu demektir ki Kurum tarafından SPK bağımsız denetim lisans belgeleri kabul edilebileceği gibi yıl sonuna kadar da derslerini tamamlayanlar Kamu Gözetimi Kurulu tarafından kabul görecek Bu açıklama ile SPK bağımsız denetim lisanslılara muafiyet verileceği belli olmuştur. Bu muafiyettebüyük ihtimalle ders bazında değil tamamen olacaktır. Şimdi tartışılan YMM-SMMMlerin durumudur.
Büyük olasılıkla sadece geçiş dönemi için yıl şartı konulabilir. Benim danıştığım çevreler olayın Kamu Gözetimi Kuruluna geçmesiyle bakanlık müfettişlerinin şansı kalmadığını ( KGK'nın TTK 400.madeeye göre işlem yapacağını ) Sayın Bakanın da bu yüzden rahatsız olduğunu belirttiler Saygılar
 
Üst