zirve

SPK Lisans Muafiyet Tarihi

Üyelik
19 Ocak 2010
Mesajlar
270
Konum
ankara
Önemli bir yazı.

DİKKAT;SPK LİSANSI MALİ MÜŞAVİRLERİN BAĞIMSIZ DENETİM SINAV VE UYGULAMALI EĞİTİM MUAFİYETİ İÇİN KGK’YA SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2014.
SPK lisansı olan 15 yıllık ve daha az mesleki tecrübesi olan SMMM meslek mensupları ve diğer kurumların yapmış oldukları; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar için 31/12/2014 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde aşağıdaki 16 ncı maddede öngörülen DENETÇİLİK SINAVI sınav şartı aranmaz.
31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla SPK lisansı olan 15 yılık fiili mesleki tecrübesi olan meslek mensupları KGK’nın yetki verdiği ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN EĞİTİMLERE katılmaları şartıyla UYGULAMALI EĞİTİM ( STAJ ) ŞARTI ARANMAZ, SPK lisansı olan 14-10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 yılını,10 yıldan az tecrübesi olan SPK lisansı olan ve diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirmesi gerekir
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar ruhsatları ile KGK’YA başvurmaları halinde aşağıdaki 14 ve 16 madde şartlarını sağlamış sayılırlar.

SMMM meslek mensuplarından SPK lisansı olup bağımsız denetçi olmak isteyenler31.12.2014 tarihine kadar KGK’ya başvuru yapmaları gerekir,bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak yönetmeliğin 16.maddesine tabi olacaklar sınava girmeleri gerekecektir.
Yönetmeliğin geçici 1.maddesi aşağıda gösterilmiştir.
Denetçilerin yetkilendirilmesi
MADDE 14 – (1) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması,
b) Meslek mensubu olması,
c) Türkiye’de yerleşik olması,
ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması,
d) 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması,
e) 16 ncı maddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması,
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya hükmün açıklanması geri bırakılmış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması,
g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından iptal edilmemiş olması
ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması,şartlarını taşıması gerekir.
(2) Denetçi olmak isteyen meslek mensupları birinci fıkradaki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunurlar. Başvurular şahsen veya görev alınan denetim kuruluşu aracılığıyla yapılır. Kurum tarafından gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuru sahipleri gerekli harç ve ücretleri ödemeleri ve Kuruma tescil talebinde bulunmaları halinde sicile kayıt ve ilan edilirler. Tescil işleminden sonra bu kişilere Bağımsız Denetçi Belgesi, denetçi kimliği ve denetçi mührü verilir.
(3) Belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler için Kurum ilave şartlar belirleyebilir.
YÖNETMELİĞİN GEÇİCİ 1.MADDESİ
DENETÇİLERE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ
GEÇİCİ MADDE 1 – (1)Bağımsız denetçi olmak için yukarıdaki 14 üncü madde;uyarınca aranan diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla;
a) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilgili mevzuatına göre kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini sınav sonucunda veya mevzuatında sınava ilişkin olarak tanınan istisnadan faydalanarak almaya hak kazanmış olanlar için,
b) Kamu kurumları tarafından, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılacak tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazananlar için,
sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatına ilişkin sınav konuları hariç olmak üzere ve 31/12/2014 tarihine kadar müracaat etmeleri halinde aşağıdaki 16 ncı maddede öngörülen sınav şartı aranmaz.
*Denetçilik sınavı
MADDE 16 – (1) Denetçilik sınavı, sınava gireceklerin denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgilerini ölçmek üzere Kurum tarafından yapılır.
(2) Sınava girebilmek için 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mezuniyet şartının sağlanması aranır.
(3) Denetçilik sınavı, aşağıdaki ana konuları kapsar;
a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat ),
d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),
e) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı,
(4) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.
(5) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanlar bu maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulmazlar.
(6) Sınav sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Sınavın; konular itibarıyla birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamına girenlerin sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da denetim yapabilmeleri için ise 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca bu alanda bağımsız denetim yapmak için aranan şartları sağlamış olmaları veya Kurumca bu alana ilişkin olarak yapılacak sınavda başarılı olmaları ya da Kurumca düzenlenecek eğitimi tamamlamış olmaları şarttır. Bu fıkra kapsamında yapılacak eğitim kamu kurumları veya üniversitelerle işbirliği halinde de yürütülebilir.
(3) 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenlerin, bu sınavlarda başarılı sayıldıkları konular itibarıyla aldıkları notlar, mevzuatı uyarınca geçerli süre içinde ve talepleri halinde bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavda veya dördüncü fıkra kapsamında bulunanlar için yapılacak eğitimde dikkate alınır.
(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla, Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazananlar ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmaya hak kazanan 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar ruhsatları ile başvurmaları halinde;
a) Bağımsız denetçi olmak için 14 üncü madde uyarınca aranan sınav hariç diğer şartları haiz olmak ve 16 ncı maddede belirtilen sınav konuları itibarıyla Kurum tarafından öngörülen eğitim programlarını başarıyla tamamlamak kaydıyla, başarılı olunan konulardan 14 üncü maddede belirtilen sınav şartını sağlamış olurlar.
b) 3568 sayılı Kanun uyarınca hizmetleri stajdan sayılan ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar meslek mensubu olmaları halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
c) Bu fıkra kapsamına giren meslek mensupları 16 ncı maddede belirtilen sınav konularının bir kısmı veya tamamı için (a) bendinde belirtilen eğitim programına katılmak yerine Kurumca yapılacak sınavlara da girebilirler. Başarılı olunan sınav konularından ayrıca eğitime tabi tutulmazlar.
ç) Bu fıkra kapsamına giren meslek mensuplarından15 inci madde ile ( UYGULAMALI EĞİTİM.STAJ) 31/12/2015 tarihine kadar 28 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen şartlar aranmaz.
d) (a) bendi uyarınca yapılacak eğitim, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında meslek mensupları itibarıyla belirtilen sınav konularından yapılır. Bu eğitim kamu kurumları veya üniversitelerle işbirliği halinde de yürütülebilir.
(5) 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak yetkilendirmelerde; bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olanların uygulamalı mesleki eğitimin en az 1 yılını, diğerlerinin ise en az 2 yılını denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda geçirmesi gerekir.
(6) Dördüncü fıkra kapsamındaki meslek mensupları, 1/1/2014 tarihinden önce biten hesap dönemleri için; 2012 hesap dönemine ilişkin 3568 sayılı Kanun uyarınca sözleşme imzalamış oldukları mükellefleriyle sınırlı olmak ve 6102 sayılı Kanun ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer verilen kısıtlamalar saklı kalmak üzere Kurumdan izin almak kaydıyla dördüncü fıkra hükümlerine bağlı olmaksızın bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetim yapabilirler. Bunlara Bağımsız Denetçi Belgesi, kimliği ve mührü verilmez. Bu hüküm söz konusu hesap döneminden sonrası için kazanılmış hak oluşturmaz.
(7) Bu madde kapsamında Kurum tarafından öngörülen eğitimler 31/12/2015 tarihine kadar tamamlanır.
Cengiz TÜRK
SMMM-SPK Lisanslı Bağımsız Denetçi.
KGK BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ.
KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE


NOT : Link vermek yasaktır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

administrator

Administrator
Yönetici
Forum Yönetimi
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
544
Merhaba sayın acemismmm,

Defalarca uyarılmanıza rağmen son mesajlarında sürekli reklam linkleri paylaştığınız için forumdan 21 gün uzaklaştırıldınız.

Saygılarımızla
Alomaliye.com Forum Yönetimi
 
Üyelik
26 Mar 2011
Mesajlar
187
Konum
izmir
Merhaba,
Ben de spk bagimsiz denetim belgesine sahibim.31.12.2014 tarihi son gun oldugu icin, mart2014 tarihinde girmis oldugum smmm yeterlilik sinavindan 7 dersden 6 sini verdim.tek ders maliyet muhasebesine de haziran2014 de girdim.gecme olasiligim %50.Sorulardaki karisik ifadeler ve Turmobun yaptigi aciklamalar bizi cok uzdu.
Henuz sinav sonucum belli degil.kalabilirim de.simdiden KGK'na spk muafiyet dilekcesini gonderebilir miyim?
Eger sinavdan Kalirsam bi sonraki sinav 1 Kasim2014 de.Sinav sonucuda 2 ay sonra belli oluyor.

Bu konuda bilgisi olan var mi? Ben ruhsatimi almadan KGk ya basvurabilir miyim?
Emeklerim umarim maliyet muhasebesindeki karisiklik ve sonuc odakli okuma yuzunden heba olmaz..
 
Üyelik
15 Haz 2011
Mesajlar
35
Konum
istanbul
Merhaba,
Ben de spk bagimsiz denetim belgesine sahibim.31.12.2014 tarihi son gun oldugu icin, mart2014 tarihinde girmis oldugum smmm yeterlilik sinavindan 7 dersden 6 sini verdim.tek ders maliyet muhasebesine de haziran2014 de girdim.gecme olasiligim %50.Sorulardaki karisik ifadeler ve Turmobun yaptigi aciklamalar bizi cok uzdu.
Henuz sinav sonucum belli degil.kalabilirim de.simdiden KGK'na spk muafiyet dilekcesini gonderebilir miyim?
Eger sinavdan Kalirsam bi sonraki sinav 1 Kasim2014 de.Sinav sonucuda 2 ay sonra belli oluyor.

Bu konuda bilgisi olan var mi? Ben ruhsatimi almadan KGk ya basvurabilir miyim?
Emeklerim umarim maliyet muhasebesindeki karisiklik ve sonuc odakli okuma yuzunden heba olmaz..


"S.1. 01/01/2013 tarihinden önce bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara katılarak Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgemi aldım. Söz konusu belgenin tarafıma
sağladığı muafiyetler nelerdir, sadece bu belge esas alınarak denetçi olarak
yetkilendirilmem yapılır mı?
C.1. 01/01/2013 tarihinden önce bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara katılarak Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesini alanlar açısından, söz konusu lisans belgesi
ilgiliye, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan hüküm uyarınca, Kurumumuzca bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aranan şartlardan sadece "sınav şartı" ile ilgili bir
muafiyet sağlamakta olup, bu kişilerin bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesinin
yapılabilmesi için mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan tüm şartları başvuru
tarihi itibarıyla sağlamaları gerekmektedir.
Bu itibarla, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olanlardan,
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan diğer tüm şartları da taşıyanlar, EYBİS
üzerinden yetkilendirilme başvurusunda bulunabilirler.
Ancak, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olmakla birlikte,
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen diğer tüm şartları 31/12/2014 tarihine
kadar sağlayamayacak olanların, sahip oldukları lisans belgesinin kendilerine sağladığı
sınav şartından muafiyet haklarının saklı tutulabilmesi için, bu kişilerin 31/12/2014
tarihine kadar Kurumumuza gönderecekleri Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Lisans Belgelerinin bir örneğinin de eklendiği ıslak imzalı dilekçeleri ile bu hususa
ilişkin talepte bulunmaları gerekmektedir."

Özet olarak 31.12.2014 tarihine kadar SPK belgen ve yanında bir dilekçe ile başvurursan hakkın saklı kalacaktır.
 
Üyelik
26 Mar 2011
Mesajlar
187
Konum
izmir
"S.1. 01/01/2013 tarihinden önce bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara katılarak Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgemi aldım. Söz konusu belgenin tarafıma
sağladığı muafiyetler nelerdir, sadece bu belge esas alınarak denetçi olarak
yetkilendirilmem yapılır mı?
C.1. 01/01/2013 tarihinden önce bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara katılarak Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesini alanlar açısından, söz konusu lisans belgesi
ilgiliye, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan hüküm uyarınca, Kurumumuzca bağımsız denetçi olarak yetkilendirileceklerde
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aranan şartlardan sadece "sınav şartı" ile ilgili bir
muafiyet sağlamakta olup, bu kişilerin bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesinin
yapılabilmesi için mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan tüm şartları başvuru
tarihi itibarıyla sağlamaları gerekmektedir.
Bu itibarla, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olanlardan,
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde sıralanan diğer tüm şartları da taşıyanlar, EYBİS
üzerinden yetkilendirilme başvurusunda bulunabilirler.
Ancak, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip olmakla birlikte,
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen diğer tüm şartları 31/12/2014 tarihine
kadar sağlayamayacak olanların, sahip oldukları lisans belgesinin kendilerine sağladığı
sınav şartından muafiyet haklarının saklı tutulabilmesi için, bu kişilerin 31/12/2014
tarihine kadar Kurumumuza gönderecekleri Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Lisans Belgelerinin bir örneğinin de eklendiği ıslak imzalı dilekçeleri ile bu hususa
ilişkin talepte bulunmaları gerekmektedir."

Özet olarak 31.12.2014 tarihine kadar SPK belgen ve yanında bir dilekçe ile başvurursan hakkın saklı kalacaktır.Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için.

Neyseki sinavı verdim smmm ruhsatı almaya hak kazandim. Ama dediğiniz gibi ruhsat almadan bile bagımsız denetim sınav muafiyeti için kgk'ya 31.12.2014 tarihine kadar başvuru yapıldığında kazanılmış hak saklı kalıyormus.

Evraklarimi KGK 'na posta yoluyla gönderdim ve KGK tarafından kayda alındığına dair posta yoluyla cevap geldi.
 
Üst