Stokta Fazla Mal Bulunması Hk.

Üyelik
9 Eyl 2021
Mesajlar
2
Konum
Tekirdağ
Merhaba
İşletmemizin kayıtlarında bulunan ancak gerçekte olmayan stoklar için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,663
Konum
İSTANBUL
Sayin Ozlem

7326 Sayili Af 1 Ay daha uzatildi. Bence bu aftan faydalanin. Aftan nasil faydalanacaginizi isterseniz formumuzda yardimci oluruz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,663
Konum
İSTANBUL
İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşların Kayda Alınması

Kapsam İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, yasal kayıtlara intikal ettirilerek kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi imkânını sağlayan düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; serbest meslek erbabı, ferdi ticari işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dâhil bulunmaktadır.

Beyan Beyanname ve Envanter Listesi Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bu Tebliğin (VI/A-4) bölümünde belirtilen beyanname (Ek:18) ve ekinde verecekleri envanter (Ek:19) listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir. Ekinde envanter listesi olmayan beyannameler kabul edilmeyecektir.

Kıymetlerin Bildirim Tarihindeki Rayiç Bedelleri Dikkate Alınacaktır. Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir. Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.

Emtia Bu madde hükmüne göre bildirilecek emtia tanımı aşağıda yer alan malları ifade etmektedir. − Alım satım işletmelerinde satışa hazır malları, − İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları Aynı şekilde inşaat işletmelerinin (yıllara sari inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi adlarına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları (daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini de bildirmeleri mümkündür.

Kayıt ve Tescile Tabi Kıymetler Beyan edilecek olan kayıt ve tescile tabi kıymetler, kayıt ve tescil için kullanılan bilgiler (numara, harf, işaret, marka vb.) belirtilmek suretiyle envanter listesinde beyan edilecektir. Kayıt ve tescile ilişkin gerekli bilgileri içermeyen kıymetlerin, beyandan önce ilgili kamu idarelerine başvurularak kayıt ve tescil ettirilmesi ve alınan kayıt ve tescil bilgileri ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amortisman Uygulaması 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre kayıtsız mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları hâlinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması hâlinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır. Bildirime dâhil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

Vergisel Yükümlülükler 2.4.1- Vergi Oranı, Beyan ve Ödeme Mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek;

− Makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı,
− Teslimleri KDV’den istisna bulunan basılı kitap ve süreli yayınlar için %4 oranı, esas alınmak suretiyle KDV hesaplanarak, örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek:18 ve Ek:19) KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve envanter listesi, kağıt ortamında veya elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla verilecektir. Söz konusu beyan, en geç 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılacak ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.

Örnek 1- Mükellef (A) kayıtlarında yer almayan emtia dolayısıyla beyanname ve eki envanter listesini 12/7/2021 tarihinde vermiştir. Mükellef (A), söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç Kanunun 6 ncı maddesinden yararlanma süresinin son günü olan 31/8/2021 tarihine kadar ödeyebilecektir. KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu beyannameyi ve envanter listesini de 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

ÖTV’nin KDV Matrahıyla İlişkilendirilmesi 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre beyan edilecek özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, aynı fıkranın (c) bendi uyarınca beyan edilecek KDV matrahını oluşturan rayiç bedelin tespitinde dikkate alınmış olacağından, bu şekilde beyan edilen ÖTV’nin KDV matrahına ayrıca dâhil edilmesi söz konusu değildir.

KDV’den Müstesna Olan Emtialar Uygulamadan Yararlanamayacaktır. Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.

Beyan Edilen Emtiaya İlişkin KDV İndirim Konusu Yapılabilecek, Ancak Sabit Kıymetlere İlişkin KDV Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir. Beyan edilen emtiaya (basılı kitap ve süreli yayınlar dâhil) ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV’nin indirimi mümkün olmayıp, bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Vergi Ziyaı Cezası Uygulanmayacaktır. 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; fiili ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğunun tespiti hâlinde, bu alışlar nedeniyle, ziyaa uğratılan KDV’nin, belgesiz mal bulunduran mükelleften aranacağı, bu uygulamaya göre yapılan tarhiyata da vergi ziyaı cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine göre, kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için yukarıda (a) bölümünde belirtilen şekilde sorumlu sıfatıyla KDV beyan eden ve ödeyen mükellefler bakımından, belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı olarak re’sen tarhiyat yapılmayacaktır.

Beyan Edilerek Ödenen KDV’nin İade Konusu Yapılıp Yapılamayacağı 3065 sayılı Kanunun 29/2 ve 32 nci maddeleri uyarınca, söz konusu maddelerde belirtilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergiler, indirim yoluyla telafi edilememeleri hâlinde iade konusu yapılabilmektedir. Bu çerçevede, 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden faydalanarak, kayıtlarda yer almayan emtia dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi bu Tebliğin (VI/A-4) bölümünde belirtildiği şekilde beyan edip ödeyen ve bu vergiyi indirim hesaplarına intikal ettiren mükellefler tarafından, beyana konu emtianın, 3065 sayılı Kanun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, beyan edilerek ödenen ve indirim hesaplarına alınan söz konusu verginin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında teslimleri KDV’den istisna bulunan basılı kitap ve süreli yayınlar için beyan edilen, ödenen ve indirim konusu yapılan KDV’nin iade konusu yapılması mümkün değildir. Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün olmadığından, bu verginin iadesi de söz konusu olmayacaktır.

ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan mallardan 4760 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alanlar için, beyan tarihindeki miktarları ve emsal bedelleri ile uygulanmakta olan vergi oranı, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarını dikkate alarak, bu Tebliğin ekindeki (Ek:20) beyannameyi kağıt ortamında veya elektronik ortamda düzenleyecek ve 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ÖTV (ÖTV mükellefiyeti bulunmayan ithalatçılar KDV) yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine verecek, hesaplanan ÖTV’yi de bu süre içinde ödeyecektir. 4760 sayılı Kanun ekindeki her bir liste [(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi araçların her biri] için ayrı beyanname verilecektir. Bu şekilde beyan edilerek ödenen ÖTV için vergi cezası kesilmeyecektir.

Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali − Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.
− Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. − Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.
− İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

Örnek 2- (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/8/2021 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.
________________________12/8/2021____________________________
153 TİCARİ MALLAR 40.000 TL
191 İNDİRİLECEK KDV 3.600 TL
525 KAYDA ALINAN EMTİA 40.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (7326 sayılı Kanunun 6/1 md.)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 3.600 TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)
__________________________ / ______________________________

Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 40.000 TL’nin altında olamayacaktır.

Örnek 3- (B) A.Ş. kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 60.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. _______________________________ / _______________________________
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 60.000 TL
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR. 5.400 TL
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 60.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (7326 sayılı Kanunun 6/1 md.)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 5.400 TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV)
________________________________ / _______________________________
Mükellef, söz konusu makine ve cihazlarını 31/12/2021 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce; satmadığı takdirde ise 31/12/2021 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır.
______________________________ / ________________________________
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 60.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (7326 sayılı Kanunun 6/1 md.)
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 TL
_______________________________ / _________________________________
Mükellefin, örneğimizdeki makine ve cihazlarını peşin olarak 70.000 TL’ye satması hâlinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
_____________________________ / ________________________________

100 KASA HESABI 82.600 TL
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 TL
253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 60.000 TL
391 HESAPLANAN KDV 12.600 TL
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 70.000 TL
_______________________________ / _____________________________

Beyan kiymetlerin BA Formu Karşısındaki Durumu 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.

Kapsam Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin hüküm, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dâhil bulunmaktadır.
Belge Düzeni Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.

Değer Tespiti Faturada yer alacak bedel, emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranı, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından mükelleflerin kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelleri dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde de, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş üzerinden hesaplanan KDV’nin beyan edildiği dönemde, ödenecek KDV’nin bu kapsamda belirtilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaş üzerinden hesaplanan KDV’yi aşması hâlinde, emtia, makine, teçhizat ve demirbaş üzerinden hesaplanan KDV’ye isabet eden kısım üç eşit taksitte ödenebilecek, emtia, makine, teçhizat ve demirbaş üzerinden hesaplanan KDV’yi aşan ödenecek KDV tutarı ise ilgili dönem KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. Emtia, makine, teçhizat ve demirbaş üzerinden hesaplanan KDV tutarından daha düşük tutarda ödenecek KDV çıkması hâlinde ise ödenecek KDV tutarı üç eşit taksitte ödenebilecektir. Ancak talep edilmesi hâlinde, taksitlendirilebilecek tutarın defaten ödenebilmesi de mümkündür. Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.

Söz konusu beyannamede ödenecek KDV çıkması hâlinde kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin hesaplanan KDV tutarı, “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutar, 1 No.lu KDV Beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu KDV Beyannamesinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında bir tutar bulunması hâlinde bu Tebliğ ekinde yer alan ek (Ek:21) beyannamenin verilmesi zorunludur.

Taksitlendirme imkanından yararlanmayı tercih etmeyenlerin, ilgili dönem beyannamesinin “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında yer alan tutarın tamamını defaten ödemeleri hâlinde, ek beyanname vermelerine gerek yoktur. Ek beyannamede (Ek:21) daha önce 1 No.lu KDV Beyannamesindeki “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarından, “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutar düşülecek ve kalan tutar taksitlendirilecektir. “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutarın “0” olması hâlinde 1 No.lu KDV Beyannamesindeki “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarı taksitlendirilecektir. Taksitlendirilecek tutarın ilk taksiti ek beyannamenin verilme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşa ilişkin beyanlara yönelik örnek hesaplama ve ödeme tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşın ÖTV’ye tabi olması hâlinde, ilgili mevzuatına göre hesaplanacak ÖTV’ye faturada yer verileceği ve bu emtia, makine, teçhizat ve demirbaşın tabi olduğu genel beyan usul ve esasları dâhilinde ilgili dönemde beyan edilip ödeneceği tabiidir. Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşın daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi hâlinde, düzeltmeye tabi tutulmuş kıymetlerle ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş nedeniyle düzenlenen fatura bedeli muhasebe kaidelerine uygun olarak kayıtlara intikal ettirilecektir. Düzenlenecek fatura nedeniyle kullanılacak borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta olup faturasız satılan kıymetlerin karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış olması gerekmektedir. Bu artış nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler şeklinde olabilir. Dolayısıyla, ilgili kıymet çıkışı karşılığında aktif değer olarak işletmede ne varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir. Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır.

Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır.
________________________________ / ____________________________
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 389.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)
391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL
________________________________ / _____________________________
Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:
___________________________ / ________________________________
950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 389.400 TL GİDERLER
951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN 389.400 TL GİDERLER ALACAKLI HESABI
___________________________ / ________________________________
Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması hâlinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır.
________________________________ / ____________________________
121 ALACAK SENETLERİ 389.400 TL
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 330.000 TL (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)
391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL
________________________________ / _____________________________

Örnek 5- (Z) İşletmesi, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede yer almayan demirbaşı, faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. İlgili demirbaşın rayiç bedeli 10.000 TL olup genel oranda KDV’ye tabidir. İlgili demirbaş, kayıtlarda 50.000 TL bedeli ile yer almaktadır ve bu tutarın tamamı için amortisman ayrılmıştır. Ayrıca bu kıymet satışı nedeniyle alacak senedi alınmış olduğu tespit edilmiştir. ______________________________ / ____________________________
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 50.000 TL
121 ALACAK SENETLERİ 11.800 TL
255 DEMİRBAŞLAR 50.000 TL (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)
391 HESAPLANAN KDV 1.800 TL
679 DİĞER OLAĞANDIŞI 10.000 TL VE KARLAR
___________________________ / ________________________________

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle düzenlenen faturalar, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerce yasal defterlerine hasılat olarak kaydedilecektir.
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların BS Formu Karşısındaki Durumu Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.
 

bulent249

Fenomen Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
4,164
Konum
ADANA
Ferhat Üstad Merhaba,
Sorunun ilk sorulduğu günden itibaren yazmayı düşündüm, ancak bugün karar verebildim. Öncelikle verdiğiniz bilgilerin formdaşlara (ben dahil) katkısı, faydası tartışılmaz. Konu bu değil. Ancak soruların seviyesinin daha üst düzeyde olmasını, arkadaşların öncelikle konuyla ilgili tebliğleri vs. araştırıp okumaları gerekmez mi?
""Soru bu şekilde: Merhaba
İşletmemizin kayıtlarında bulunan ancak gerçekte olmayan stoklar için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir."""

Ne yapılacağı tebliğde örneklerle açıklanmış, önce okursun anlamaya çalışırsın, sonra takıldığın, anlamadığın bir husus olursa sorarsın....
Bu form bir okuldur, ancak ilkokul mu olmalı, üniversite mi ?,
Saygılarımla,
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,077
Konum
İstanbul
Ferhat Üstad Merhaba,
Sorunun ilk sorulduğu günden itibaren yazmayı düşündüm, ancak bugün karar verebildim. Öncelikle verdiğiniz bilgilerin formdaşlara (ben dahil) katkısı, faydası tartışılmaz. Konu bu değil. Ancak soruların seviyesinin daha üst düzeyde olmasını, arkadaşların öncelikle konuyla ilgili tebliğleri vs. araştırıp okumaları gerekmez mi?
""Soru bu şekilde: Merhaba
İşletmemizin kayıtlarında bulunan ancak gerçekte olmayan stoklar için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir."""

Ne yapılacağı tebliğde örneklerle açıklanmış, önce okursun anlamaya çalışırsın, sonra takıldığın, anlamadığın bir husus olursa sorarsın....
Bu form bir okuldur, ancak ilkokul mu olmalı, üniversite mi ?,
Saygılarımla,
Ama görüyorsunuz ki kaçarı yok.Ha Ferhat üstadın yazdıklarını okumusunuz ha da tebliği :)
Ferhat üstad bu anlamda farkında olmadan (belkide bilerek) bir şekilde tebliğinde okunmasını sağlıyor.İstese "şu kanunun şu maddesini okuyun" da diyebilirdi. :) Bu anlamda emeği gerçekten alkışa şayan.
Ancak genel olarak söylediklerinizde tabiki çok haklısınız.Bazen o kadar basit sorularda gelebiliyor ki,hani sorunun bir kelimesini bile google yazsan onlarca makale karşına çıkar.Herhalde buraya yazmak belkide daha kolay geliyordur ve yine herhalde burada verilecek cevaplarda kısa net ve anlaşılır olacağı beklentisi de var.Bazen tebliğleri okuyup anlamakta pek mümkün olamayabiliyor.Bu konuda çokta yadırgayıcı olamıyorum.
Birde sanıyorum en büyük eksikliğimiz şunlar:
1- Sorunun cevabını nasıl ve nerede arayacağımızı bilemiyor olabiliriz.Bu da tabiki araştırma yoksunluğundan kaynaklanan bir eksiklik olsa gerek.
2- Bulacağımız cevapların güncel olup olmadığından şüphe ediyoruz.Haliyle forumdan beklenilen cevapların,güncel ve hali hazırda uygulanan mevzuata karşılık olacağı konusunda bir güven var.Bu,iyi birşey en azından.
Dolayısıyla araştırmak yerine buraya direkt soruyu sorarak cevap beklemek daha cazip gelebiliyor.
O yüzden bence yapılması gereken en mantıklı iş yinede şu olmalı.Ferhat abininin yukarıda yaptığı gibi açıklamaları detaylı yazmak yerine "şu kanunun şu maddesi" demek gerekiyor.Ki,o kişide önce gidip o kanunu bulsun,sonrada o maddeyi bulsun.Okusun,anlasın,en azından soruyu soracaksa anlayamadığı yerleri sorsun.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,663
Konum
İSTANBUL
Sevgili dostum bulent249 ve Tahsin
Evet. Ikinizde cok, ama cok haklisiniz. Ancak ben soyle dusunup yaziyorum. ( Benim gibi sizde formda karsilasiyorsunuzdur)
1- Buraya yazanlarin, soru soranlarin hepsi mealek mensubu degil iclerinde ticaret sahipleri olanlar, firma muhasebecileri hatta bu isle ugrasan finanscilar bile var tabi onlara yazma sorma diyemiyoruz. Ama kesinlikle ve kesinlikle burada yazdiktan sonra birde Mali Musavirinizden gorus alin diyoruz. (Gerci coguda Mali Musavirimiz sizlerin kadar- yani formu ima ederek - bilmiyorlar diyorlar . Hatta ben formda bazen bu yazdiklarimla beraber Mali Musavirinize gidin dedigim olmustut
2 - ( Bu yazdiklarimi sizi pohpohlamak icin yazmiyorum) Bu formda okudugum yazilarina deger verdigim bircok meslektaslarim var mesela sen (bulent249) , Tahsin, Aşkin, Ksimkesyan, Bilgin, sigortada Şeref Bey, Keremcem vb daha adini yazmadiklarim hepiniz. Allahaşkina hangi meslektasimiz bizim kadar okuyup araştiriyor. Daha gecenlerde (alomaliyede var) Danistay kararlarini dokup okudum. Gecenlerde Ankara ve Izmirin verdigi iki ayri danistay kararlarini dokup Danistay I Ictihadi birlestirme kararlarini doktum sakliyorum. (Valla dergilere ve onlarin internet internetlerine odediklerimin haddi hesabi yok.
Demem oki, okuyan Mali Musavir arkadasimiz cok az, mukllefler bu konuda hic birsey bilmiyorlar. Hatta Tahsin kardesimin dedigi gibi nerden arastiracagini bilmiyor okudugunu da anlamiyor. Onun icin burada cogu zaman seninde dedigin gibi olkokul seviyesinde anlatmamiz gerekiyor
Senin sabrin ve hosgorunun cok oldugunu bilirim. Onun icin boyle sorular gelince sende yazsan, teblig bukup burayada kopyalasan herkes icin faydali olur. Hepimizde yapalim. Bazen Mali Musavir arkadaslarimiz ve stajyerler icinde iyi olur gunceli yakalamis oluruz diye dusunuyorm.
Ayrica konuya hassasiyerinden dolayida tesekkur ederim. CANSIN
 
Son düzenleme:
Üst