resim

Şüpheli Hale Gelen Mal Alışı Faturası

Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
54
Konum
antalya
iyi günler üstadlar

inşaat firması mükellef (inşaatın olmadığı bir dönemde bağlantı yapmak amacı ile) 2016 yılında hazır beton faturası alıyor.karşılığında çek veriyor ve çek ödeniyor.Bu işlem için aralarında sözleşme yapıyorlar. (malın daha sonra yapılacak inşaata lazım oldukça irsaliye ile gönderileceği hakkında).fatura ve çek 2016 yılı deterlerine 157 ve 191 hs borç 103 verilen çekler olarak kayıt yapılıyor.çek ödeniyor.
2017 yılında malı verecek olan şirket iflas ediyor. inşaat işleri 2018 yılı başladığında firmanın iflas ettiğini öğrenen inşaat firması ocak/2018 mahkemeye dava açıyor.
inşaat 10/2018 bitti. faturası olan fakat alınamayan hazır beton alacağı şüpheli alacak karşılığı ayırarak karşılık gideri olarak deftere kayıt yapabilirmi?
hangi tarihte nasıl bir işlem yapılabilir.

teşekkür eder iyi günler ve hayırlı işler dilerim

puduhepa
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Verdiğiniz çekler avans ödemesi sayılır. Bu nedenle VUK'a göre karşılık ayıramazsınız. Karşılık ayrılabilmesi için alacağın mal/hizmet faturasından kaynaklı olması gerekir.
 
Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
54
Konum
antalya
iyi günler Bülent üstadım
sorum ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. özel nedenlerden dolayı size hemen teşekkür edemedim.
aşağıda ekleyeceğim makale ve Özelgeler ışığında tekrar yorumlayabilir misiniz.
mükellef gider yazıp karından düşmek istiyor doğal olarak. üstatlar ve makaleler hem olumlu hem olumsuz yaklaşıyorlar. ben ise doğrusu ne ise mükellefi o şekilde ikna etmek istiyorum.
size ilgili makale ve Özelgeleri göndereceğim.
Ayrıca yıl sonu itibarı ile mükellef iş yerini kapatmayı düşünüyor. bu durumda bu işi nasıl çözebiliriz?

Şüpheli Alacak mı Değersiz Alacak mı?
Borçlunun iflas etmesi durumunda alacağın 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca şüpheli alacak mı yoksa değersiz alacak mı sayılacağı konusu tereddütlere yol açmaktadır.
Bilindiği üzere iki kavram arasındaki temel fark şüpheli alacaklarda tahsil imkanının devam ediyor olması, değersiz alacaklar da ise tahsilin imkansızlaşmasıdır. Bu nedenle şüpheli alacakların giderleştirilme işlemi yanında alacak aktifte değişik hesaplarda varlığını sürdürmektedir. Değersiz alacaklar ise giderleştirilerek yok edilirler.
Şüpheli alacaklar VUK?un 322?nci Madde?sinde hüküm altına alınmıştır. Bir alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilebilmesi için;
Alacak, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak zorundadır.
Alacak dava veya icra safhasında bulunmalı
Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş alacağın dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olması gerekir.
Değersiz alacaklar ise VUK?un 323?ncü Madde?sinde açıklanmıştır. Bir alacağın değersiz alacak olarak giderleştirilebilmesi için, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmaması gerekli ve yeterlidir.
Buna göre borçlusu iflas etmiş bir alacağın hangi madde kapsamında değerlendirileceğine iki önemli sorunun cevabı yön verecektir.
Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili midir? Eğer alacak ticari veya zirai kazancın dışında bir ilişkiden kaynaklanıyorsa bu alacağın şüpheli alacak olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Şartların oluşması durumunda bu alacak değersiz alacak olarak giderleştirlebilir.
Alacağın şüpheli alacak sayılabilmesi için, dava ve icra takibine değmeyecek kadar küçük olanlar hariç, alacak ile ilgili dava veya icra işlemlerinin başlatılmış olması gereklidir. Aksi durumda alacak değersiz alacak olarak giderleştirilmelidir. Tabi ki kazai bir hüküm veya kanaat verici bir vesika bulunması şarttır.
İcra ve İflas Kanununun hükümlerine göre, iflas açılan bir borçlu hakkında haciz ve teminat takipleri durur ve iflas kararının verilmesi ile bu takipler düşer. İflas süresinde yani iflas kapanıncaya kadar da bu tip takipler yapılamaz. (Madde 193)
Borca ilişkin iflasın açılması veya iflas kararının verilmesi durumlarında artık bu borcun dava edilmesi veya icra takibi yapılaması imkansızdır. Fakat borcun iflas masasına kaydedilmesinin bir nevi icra takibi olarak kabul edilebileceği yönünde özelgeler mevcuttur. Özelgelere göre işlem yapılırsa söz konusu borç şüpheli alacak olarak değerlendirilebilir.
Söz konusu alacağın değersiz alacak olarak giderleştirilebilmesi ise tahsilinin imkansızlığına bağlıdır. Eğer kanaat verici bir vesika olarak iflas sürecinde edinilecek bir belge tahsilin imkansızlığını ispatlarsa, alacak VUK?un 323?ncü Maddesine göre değersiz alacak olarak giderleştirilebilir.
 
Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
54
Konum
antalya
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
( Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü )
Sayı:B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-25-183
23/08/2011
Konu
Otel işletmesinden yaz sezonunda alınacak hizmet karşılığı hizmet alımı gerçekleşmeden verilen ve tahsil edilemeyen avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında kayıtlı olduğunuz, .. ili ... ilçesinde faaliyet gösteren ... ile aranızda yaz sezonunda müşteri göndermek üzere .... tarihli 2010 Yılı Otel Kontenjan Sözleşmesi yaptığınız ve buna istinaden anılan şirkete 40.000,00-TL avans ödemesinde bulunduğunuz ve yaz sezonunda müşteri gönderme esnasında anılan otel işletmeciliğinin faaliyette bulunmadığının tespit edilmesi üzerine yaptığınız araştırma neticesinde ... ilçesi ... Belediye Başkanlığı Ruhsat Servisinin tarafınıza yazdığı .... tarih ve 1751 sayılı yazısı ve ... Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yazdığı ..... tarih ve 1906 sayılı yazısının tetkikinden anılan şirketin iflas ettiği, icra dairelerince tahliye edildiği, .....2010 tarihinde Belediye Başkanlığınca otel işletmesinin mühürlenerek faaliyetten men edildiği belirtildiğinden, 3.600,00-TL'si tahsil edilen ancak, 36.400,00-TL'si tahsil edilemeyen ve ... İcra Müdürlüğünün 2010/..... sayılı takip talebi ile icraya verdiğiniz alacağınız için şüpheli alacak karşılığı ayırıp ayıramayacağınız hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Şüpheli Alacaklar" başlıklı 323 üncü maddesinde; "Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1-Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2-Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, dava veya icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak sayıldığından, yukarıda belirtilen şartları taşıyan alacakların bu kapsamda kabulü mümkün bulunmakta olup, bu şartlardan herhangi birinin mevcut olmaması halinde ise şüpheli alacak kaydına imkan bulunmamaktadır.
Bu itibarla, ileride teslim alınacak bir hizmet için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Kanunun 323 üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu ödemelerin tahsil edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.
Bu açıklamalara göre, yaz sezonunda müşteri göndermek üzere ... Oteline yaptığınız avans mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetinizin devamı için yapıldığı anlaşıldığından, ticari bir alacak niteliği kazanan bu tür ödemeleriniz için Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesinde belirtilen diğer şartlarında sağlanması halinde icra takibine başladığınız yıl karşılık ayırmanız mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayaca
 
Üyelik
13 Haz 2017
Mesajlar
54
Konum
antalya
yöntem ymm nin 16,01,2015 tarihli iflas takibindeki alacaklar değersiz alacakmıdır isimli makalesine de bakabilirmiisniz. ben buraya kopyalayamadım üzgünüm.
iyi günler ve işlerinizde kolaylıklar dilerim
 
Üyelik
22 Ağu 2005
Mesajlar
27
Konum
istanbul
Daha önce hasılat olarak kaydedilemeyen bir tutarı karşılık ayırma yöntemiyle gider yazmak doğru olmaz. Vergilendirme mantığına ters zaten.

Söz konusu kanun maddesinin gerekçesinde "karşılık ayrılmak suretiyle, zarara intikal ettirilecek alacağın ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması, diğer bir deyişle alacağın daha önce hâsılat hesaplarına intikal ettirilmiş bulunması gerektiği" belirtilmiştir.

iyi çalışmalar...
 
Üst