Tahsil Edilemeyen Kira Gelirlerine Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hk.

Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
x ltd şti ne ait bir dükkan kiraya veriliyor. Ancak kiracı ödemelerini düzgün yapamıyor. Bir ay yapıyor üç ay yapamıyor. Tahsil edilemeyen bu kiralar için fatura kesme zorunluluğu var mıdır? gelir vergisi kanununa göre kira gelirlerinin beyanı tahsile bağlıdır. Ancak KDV kanununda mal ve hizmetin ifa edildiği dönemde beyan edilir diyor. Fatura kesilse tahsil edilmeyen paranın hem vergisini hemde kdv sini ödeyecek. Fatura kesilmezse KDV kanununa göre vergi ziyanı... bununla ilgili bir mukteza var mıdır? aradım ama bulamadım.
 
Üyelik
30 Ara 2008
Mesajlar
43
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Ltd. şirketinden söz edildiğine göre kurumlar vergisini ilgilendiren bir durumdan söz ediyoruz. Bilindiği gibi kurumlar vergisine tabi kazancın tespitinde GVK'nın ticari kazanç hükümleri geçelidir. Bu noktadan sonra elde edilen gelirin kaynağı önemli olmayıp, gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesinde tahakkuk esası geçerli olacağından kira gelirinin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın faturanın düzenlenmesi gerekir. Cezalı tarhiyata uğrarsınız. Bir mukteza bulursam ekleyeceğim. İyi çalışmalar.
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Sayın Freehat öncelikle ilginize teşekkür ederim.
Ticari kazançlar tahakkuk esası geçerlidir. Gayrimenkul sermaye iradı tahsilat esasına bağlıdır. İçinden çıkamadığım Bunu ticari kazanç olarak mı yoksa gayri menkul sermaye iradı olarak mı değerlendireceğiz. Aşağıdaki yazıdan anladığım ticari kazanca girmiyor.


Ticari Kazancın Niteliği
Gelir vergisine tabi unsurlardan en önemlisi ?ticari kazanç?tır. Gelir Vergisi Kanununun 37?nci maddesinde yer alan tanımına göre; ?Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.?

Tanımda sözü edilen ?ticari ve sınai faaliyetler?in neler olduğu Türk Ticaret Kanununda?Ticari İşler? başlığı altında düzenlenmiştir.

Buna göre bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işler, ticari işlerdir (T.T.K. Md. 3). ?Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır? (T.T.K. Md. 1). Türk Ticaret Kanununun izleyen maddelerinde ticarethane ve fabrika ile ticari şekilde işletilen diğer müesseselerin neler olduğu örneklerle belirtilmiş olup, şu şekildedir:

a) Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satılması veya kiraya verilmesi,

b) Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların satılması,

c) Her çeşit imal ve inşa,

d) Madencilik,

e) Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat,

f) Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi mektep ve hastahane ve açık satış yerlerinin işletilmesi,

g) Umumi mağazalar, sair depo ve ambarların işletilmesi,

h) Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık,

ı) İçtimai sigortalar hariç olmak üzere, sigortacılık,

i) Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya taşımak,

j) Su, gaz ve elektrik dağıtmak, telefon ve radyo ile haberleşme ve yayın,

k) Acentalık, tellallık, komisyonculuk ve sair bütün tavassut işleri.

Mahiyeti itibariyle yukarıda sayılan işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler de Türk Ticaret Kanununca ticari işletme sayılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 37?nci maddesinde, ?Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır? şeklinde genel bir tanımlamadan sonra Gelir Vergisi Kanununun uygulaması açısından aşağıdaki kazançların da ticari kazanç olduğu belirtilmiştir:

1 - Maden, taş ve kireç ocaklarının, kum ve çakıl istihsal yerlerinin, tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden;

2 - Coberlik işlerinden (Borsaya kayıtlı olarak ve kendi nam ve hesabına hisse senedi ve tahvil alım satımı yapılması);

3 - Özel okul, hastane ve benzeri yerlerin işletilmesinden;

4 - Devamlı olarak gayrimenkul inşa edip satan veya devamlı olarak (bina, arsa, dükkan, kat, daire... vs.) alım satımı ile uğraşanların bu işlerinden;

5 - Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden;

6 - Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar.
 
Üyelik
4 Ara 2008
Mesajlar
89
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Bence hangi kazanca dahil edileceği konusunda, bahsettiğiniz x şirketinin ana faaliyeti dikkate alınmalıdır. Ticari şirketler bankadaki hesaplarına işleyen faizleri gayrimenkul sermaye iradı diye ayrıca değerlendirmiyorlar.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi
Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 70
Kapsam

Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;
2. Voli mahalleri ve dalyanlar;
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;
5. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);
6. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır);
7. (202 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen bent) Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;
8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.
(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.
(2361 sayılı Kanunun 49'uncu maddesiyle değişen fıkra) Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur.
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Şirket makina yağları alım-satım işi ile iştigal etmektedir.
erdem ' Alıntı:
Gelir Vergisi Kanununun 37?nci maddesinde yer alan tanımına göre; ?Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.?
Şirket esas faaliyeti gayrimenkul kiralama olsa ticari kazanç diyebiliriz. Ama makina yağları alım-satım işi ile uğraşıyor.
 
Üyelik
16 Haz 2006
Mesajlar
52
Konum
istanbul
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Ogün Güneş ' Alıntı:
(3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.
bu yazıdan da ticari kazanç olarak vergilendirilir diye anlıyorum. ??? ??? ???
En iyisi bir mukteza bulmak...
 
P

papyrus

Ziyaretçi
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın fatura kesmek zorundasın.mal sahibi şahıs olsaydı ve işyeri kirasını tahsil etmeseydi muhtasarda kesintiyi gösterecektiniz yine...
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

şirketlerde kazanç kurum kazancıdır. genel olarak ticari kazanç hükümleri uygulanır. gmsi şirketler için en azından ltd ve aş ler için sözkonusu değildir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: tahsil edilemeyen kira gelirlerine fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

Evet kurum ise hiç tartışmasız şirket aktifinde kayıtlı olan varlıkların kiralanması GMSİ değil ticari kazançtır.

Şahıs firması ise şirket aktifinde kayıtlı, envantere dahil varlıkların kiralanması da ticari kazançtır.

Her iki durumda da fatura kesilecek KDV tahakkuku yapılacaktır.Stopaj söz konusu değildir.
 
Üst