tali sigorta acentesi hakkında

Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
merhaba,

bir mükellefim oto alım satım komisyonculuğunun yanısıra sigorta tali acenteliği faaliyetine başladı. muhasebecisi olarak nelere dikkat etmem gerekiyor. nerelere ne gibi bildirim yapmam gerekir. tasdik ettirmem gereken bir belge varmı bana sigorta komisyon gideri belgesi diye fatura türünde bir belge verdi. bu belgeyi deftere nasıl işlemem gerektiği konusunda bilgiye ihtiyacım var. mükellef 2. sınıf bir mükelleftir.
görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

iyi çalışmalar.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Sigorta acentalıkları bu faaliyetlerinin yanısıra başka bir faaliyette bulunamazlar diye biliyorum öncelikle bunu araştırmanızı tavsiye ediyorum, Bağlı olduğunuz sigorta şirketinin size gödermiş olduğu gider ve komisyon belgesi sizin gelir belgenizdir. bunun için ayrıca fatura vs.belge düzenlemeniz gerekmez.
selamlar.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
sayın turk_bey,

Vergi dairesine başvurmadan önce onu araştırdım. O yönde bir endişem yok. yanlız muhasebe işlenişi ve tasdik ettirilmesi gereken bir belge ve benzeri bir şey varmı o konuda görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

iyi çalışmalar.
 
Üyelik
11 Mar 2006
Mesajlar
4
SELAM

Sayın Abdsis:
Öncelikle tasdik ettirmeniz gereken ve bilmeniz gereken özel bir durum yok. Yalnız işe başlama bildiriminizle birlikte ana acentenizle yapmış olduğunuz sözleşmenin bir fotokopisini de eklerseniz iyi olur. Bazen vergi daireleri KDV BEYANNAMESİ istiyorlar. Ayrıca bir arkadaşımız ana acentenizin size vereceği prim tahsilat makbuzununun gelir olarak işleneceğini belirtmiş. Oysaki yeni tebliğe göre artık sigorta tali acenteleri kendi faturalarını bastırıp, ay içerisinde almış oldukları prim karşılığında ana acenteye fatura kesmek zorundalar. Bunada dikkat edin.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Sayın smmm ilhan,

Öncelikle bilginizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Mükellefim zaten oto alım satım komisyonculuğundan dolayı zaten KDV mükellefi. Şuan vergi dairesi memuru yolama fişinide düzenledi. Sizden ricam eğer biliyorsanız tali acentelerin kendi faturasını bastırıp ana acenteye fatura keseceği konusundaki tebliğ nosunu cevap olarak yazarsanız çok makbule geçer. Şunuda belirteyimki ana bayinin mükellefe verdiği belgenin üzerinde SİGORTA KOMİSYON GİDERİ BELGESİ yazıyor. Belegenin Sağ üst köşesinde Ana acentaniz ismi matbaa tarafından basılmış. Sol üst köşesinde ise boşluk şekilde yapılan kısma bizim mükellefin ismi el ile yazılarak .... nolu tali bayii diye yazılmış. ayrıca belgede KDV de yok. Bu konudada bildiğiniz bir şey varsa lütfen cevap yazın.

iyi çalışmalar
 
Üyelik
15 Mar 2006
Mesajlar
88
sn. abdsis; öncelikle bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim.

sn turk_bey in dediği gibi ister tali acenta olsun ister ana acenta olsun Sigorta şirketleri, sigortacılıktan başka alanda faaliyette bulunamazlar. Bulunurlarsa, yapılan işlem yok hükmündedir ve şirkete karşı fesih davası açılabilir. Ayrıca ağır para cezasıda verilir. Bu hususun kontrolü ülkemizde Sigorta Denetim Kuruluna aittir.

Bu konuyu iyice araştırmanızı, sigorta denetleme kurulu yönetmeliği ve hazine müsteşarlığının sigortacılığa ilişkin düzenlemelerini incelemenizi öneririm
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
sayın OSMAN EROL,

243 sayılı tebliği okudum. Ancak tebliğide muhasebe kaydı ile ilgili bir açıklama yok.Sayın stajyerMehmet,

bahsettiğiniz konuyu araştırıyorum ancak henüz sigortacılırın başka alanda faaliyette bulunamayacaklarına dair bir belgeye ulaşamadım. eğer sizin bildiğiniz bir belge veya benzeri birşey varsa lütfen cevap yazın.
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
49
Konum
Ankara
Yararlı olur diye tamamını gönderiyorum...


SİGORTA MURAKEBE KANUNU

Madde 9 - Her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer veya bölge içinde, daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acentelere ise tali acente denir. Tali acentelik tesisi için sigorta şirketinin yazılı izni gerekir.

Bu Kanunun 2'nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan niteliklere sahip olmayan kimseler, acentelik yapamazlar, acentelere ortak olamazlar, tüzel kişi acentelerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Sigorta şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürler kurulu üyeleri ve şirket adına imza atmaya yetkili olanlar, görevli bulundukları sigorta şirketinin acentiliğini veya tali acenteliğini yapamazlar, bu acentelerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, bu acentelere ortak olamazlar, ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemezler. Bu sınırlandırmalar sözkonusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.

Sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkileri sigorta şirketlerine aittir. Bu yetkiler acentilek sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla sigorta acentelerine devredilebilir. Tali acentelere sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkileri verilemez.

Sigorta acentelerine verilecek yetkilerin kapsam ve sınırı sigorta şirketlerince, tali acentelere verilecek yetkilerin kapsam ve sınırı ise sigorta acentelerince usulü dairesinde tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilandan önce acentelik faaliyetinde bulunulamaz.

Sigorta şirketleri sözleşme yapma ve prim tahsili etme yetkisi verdikleri acentelerini, yetkilerin kapsam ve sınırının ticaret siciline tescil tarihinden itibaren on beş gün içinde Sicile kaydedilmek üzere Birliğe bildirmek zorundadırlar.

(Yedinci fıkra İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 11/03/1999 tarih ve E.1999/8, K. 1999/3 sayılı kararı ile.)

Sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yetkili sigorta acenteleri, acentelik dışında başka bir ticari faaliyette uğraşamazlar. Bu hüküm sözleşme yapmaya ve prim tahsiline hayat sigortaları ve zorunlu sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen acenteler hakkında uygulanmaz.

Sigorta acentelik yapamayacak olanlara acentelik yetkisi veren sigorta şirketleri hakkında 3'üncü maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü uygulanır.

Bankalar, bu maddenin 3, 4 ve 8'inci fıkralarına tabi değildir.

Saygıyla
 
Üyelik
15 Mar 2006
Mesajlar
88
sn. abdsis
Kanun maddesini aynen aktarıyorum:

Sigorta şirketleri, sigortacılıktan başka alanda ticari faaliyette bulunamazlar ( 539 sayılı KHK md.29 ile değişik SMK md.41 )
Bu hususun kontrolü Sigorta Denetim Kuruluna aittir
Şirkete karşı fesih davası ikamesi ( Sigorta Şirketleri Anonim şirket statüsündedir ), TTK md.274/2; cezai yaptırım = ağır para cezası, SMK.md.53

Sigorta Murakabe Kanunu ( SMK ) md.41 ve diğer hükümler için tıklayın
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
Sayın Yurttaşen,

7397 sayılı kanunun 9. maddesinde;

"Tali acentelere sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkileri verilemez. "

denilmektedir.

Bununla birlikte;

"Sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yetkili sigorta acenteleri, acentelik dışında başka bir ticari faaliyette uğraşamazlar. "

denilmektedir.

dolayısıyla benim mükellefim tali acente olduğu için başka faaliyet yapabilmesinde Sigorta Murakebe Kanununa göre bir sakınca bulunmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü sadece sözleşme yapma yetkisi olan acenteler başka bir faaliyetle uğraşamazlar. Benim mükellefimin tali acente olduğu için sözleşme yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Cevaplarınız için ayrıca teşekkür ederim.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında, her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel ki-şilerin sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin et-tikleri gerçek veya tüzel kişi acentelerin ise tali acente olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkilerinin sigorta şirketlerine ait olduğu belirtildikten sonra, bu yetkilerin acentelik sözlemesinde belirtilmek kaydıyla sigorta acentelerine devredilebileceği belirtilmiştir

Sn. abdsis ilerde bir sıkıntıya düşme olasılığına karşın sigorta şirketi ile yapılan sözleşmede prim tahsilatı ve sözleşme yetkisi verilip verilmediğinin tahlil edilmesi gerekir çünki bir çok tali acentaların prim tahsilatı ve sözleşme yetkisi bulunmaktadır.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
sayın turk_bey,

14/12/1994 tarih ve 22141 sayılı resmi gazetede yayınlanan sigorta acenteleri yönetmeliğinin 26. maddesini aynen aktarıyorum.

Ticari faliyet yasağı
Madde 26-]Hayat hastalık, ferdi kaza sigortaları ve zorunlu sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta aceteleri hariç olmak üzere, kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkileri verilen sigorta acetenteleri, siggorta acenteliği dışında başka bir ticari faaliyette bulunamazlar.

altı cizili yazılı bölümde hariç olmak üzere denilmiştir.

iyi çalışmalar.
 
Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
25
Sigorta Komisyonu Gider Belgesi kayıt düzeni ile ilgili sorunun yanıtları acentelik yönetmeliklerine kadar uzadığı için aşağıdaki sorular atlanmış.

Sigorta Komisyonu Gider Belgesi alan bir 2.nci sınıf işletme bu aldığı belgeyi direkt işletme defterine hasılat olarak mı kaydedecektir?
Bu hasılat KDV den muaf mıdır?
Beyannamede özel matrah bölümünde mi beyan edilecektir?
Bu işlemler için Vergi Dairesine ek iş bildirimi yapılacak mıdır?

Kolay gelsin...
Hakan SM
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
sayın hksm

bu konu başlığı tarafımdan açılmıştır. ancak şuana kadar muhasebe kaydı hakkında tatmin edici bir cevap alamadım. sizin sorduğunuz sorunun cevaplarını bende bekliyorum. bilen meslek mensupları varsa yardımcı olurlarsa memnun olurum. şunuda belirteyimki tali sigorta acenteleri hakkında bilmediğim şeyleri cevap olarak yazan arkadaşlarada teşekkürü bir borç bilirim.

iyi çalışmalar
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
11
Değerli meslektaşlarım

Sizlere yararlı olması umidiyle bu konudaki cevaplarımı aşağıda bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Hamamcılar
İzmir SMMM
Sigorta Komisyonu Gider Belgesi alan bir 2.nci sınıf işletme bu aldığı belgeyi direkt işletme defterine hasılat olarak mı kaydedecektir?

Cevap: Sigorta Komisyon Gider Belgesinin bir bölümünde iptal komisyonu diğer bölümünde ise istihsal komisyonu yer almaktadır. istihsal komisyonu tutarından iptal komisyonu tutarı düşüldükten sonra kalan tutar işletme defterinin hasılat kısmına kaydedilir.


Bu hasılat KDV den muaf mıdır?

Cevap: Sigorta komisyonları KDV. Yasasının 17/4-e maddesine göre KDV.den istisnadır.

Beyannamede özel matrah bölümünde mi beyan edilecektir?

Cevap: Benim şahsi görüşüm beyannamenin özel matrah bölümünde beyan edilmemesi yönündedir.

Bu işlemler için Vergi Dairesine ek iş bildirimi yapılacak mıdır?

Cevap: Vergi Dairesine ek iş bildirimi yapılacaktır.
 
Üyelik
13 Ara 2005
Mesajlar
869
Konum
ABCDEFG
sayın hamamcılar,

öncelikle cevabınız için teşekkürler. anladığım kadarıyla tali sigrorta acentelerin kdv yönünden bir sorumluluğu yok. kesilen komisyon gider belgeleri hasılat olarak üç ayda bir geçici vergi ve dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilmesi gerekiyor. şunu merak ediyorum. kesilen komisyon gider belgesinden dolayı mükellefin başka bir mükellefiyeti doğarmı. yani damga vergisi gibi. ayrıca tali sigorta acentesi mükellefin işletme defteri haricinde notere tasdik ettirmesi gereken bir belge varmı.
 
Üyelik
23 Tem 2005
Mesajlar
76
Konum
TEKİRDAĞ
sayın meslek mensubu yada stajyer arkadaşım bende bu konuyu araştırdım burada kdv bölümünde sordum bunun yanında vergi dairesiyle de konuştum burada sorduğumdada direnin söylemine karşın teyit aldım
cevap olarakta tali acente olduğun için başka hiç bir defter tasdik ettirmiyorsun bildirimini yap sigortacılık haricinde başka işin yoksa zaten kdv mükellefiyeti olmuyorsun sadece ggv y.g.v. muhtasar beyanname veriyorsun bunun yanında trafik tescil işlemleri oto komisyoncuşuğu varsa kdv mükellefi oluyorsun haliyle tabi beyannamenin arka kısmında tablo 8 var tam istisna kdv mevzuatına bakarsan istisnalar bölümünde bulabilirsain yanlış hatırlamıyorsam 17/4/e yada d olacak fakat benim program 350 diğer tam istisnalar olarak algılıyor beyannamenin arka kısmında göstereceksin kümülatif satışlara aylık ve genel toplam hanesine ekleyeceksin beyannamenin ön satırına yani matrahların yazıldığı yerin en alttaki oran yazmayan yerede bilgi amaçlı yazarsın ben böyle yapmaya başladım gayet mantıklı
şunu da ileteyim sayın hedef2004 özür diliyorum hatam olabilir ama eminimde bunun la ilgili araştırmalarım oldu ve görüştüğüm kişilerden de aldığım cv budur sigorta poliçe gelirleri özel matrah değildir. teşekkür ederim iyi çalışmalar hepinize
 

Benzer konular

Üst