Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Hakkında

Üyelik
13 Mar 2006
Mesajlar
150
1.sınıf nakliye işiyle uğraşan mükellefin taşıt alış-satışında olan problem üzerine vergi dairesi müdürü tarafından incelenmeye alındı ve inceleme sonunda taşıt satış faturası, kasko bedelinden düşük kesildiği için irdeleme konusu oldu.müdürle yapılan anlaşma sonunda takdir komisyonuna sevk etmedi buna karşılıkta eksik kesilen kasko tutarı kadar fatura kesilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.buna göre:
1-Devreden kdv si olduğu için kdv konusunda problem yok sadece düzeltme kdv si verilecek.
2-geçiçi vergiye yönelik düzeltme beyn.si verilecek ve vergi ziyaı cezası kesilecekmi?bu kesilen vergi ziyaı cezası için uzlaşma talebinde bulunulacak ve uzlaşmaya kaç liraya kadar vergi dairesi müdürü kaç liraya kadar defterdar girer?
3-çıkan geçiçi vergi ödenmeyecek. gelir verg.beyan.si düzenlenip 2taksit halinde ödenecek geç.ver.mahsupu olmayacak yapılacak işlem doğrumu
4-2005yılı defterleri bi daha incelenmeyecek değilmi
 
Üyelik
16 Mar 2006
Mesajlar
33
Konum
ankara
Sorularınızı teker teker cevaplamaya çalışalım.
1. Devreden KDV varsa sadece düzeltme beyannamesi verilir.
2. Geçici vergiye ilişkin düzeltme beyannamesi verilecek. Vergi ziyaı sözkonusu ise vergi ziyaı cezası kesilecek. Ama bu ceza için tarhiyat sonrası uzlaşmaya giremezsiniz. Çünkü VUK Ek madde 1'de re'sen, ikmalen ve idarece yapılacak tarhiyat sonucu oluşacak bir vergi ziyaı için uzlaşma yapılabilr. Burda herhangi bir inceleme yok sadece siz fatura kesmişsiniz. Bunuda beyanlarınıza yansıtacaksınız.
3. Çıkan geçici vergi mahsup dönemi geçtiği için ödenmeyecek, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası hesaplanacak. Gelir Vergisi beyannamesi düzenlenip iki taksitte ödenecek.
4. 2005 Yılı defterleri bir daha incelenmez diye bir şey yok. Defterleriniz 5 yıllık zamanaşımı süresinde içinde herzaman istenilirse incelenir. Yani bir defa incelendi diye bir daha incelenmez diye bir şey yok.
Ayrıcı vergi dairesi müdürü herhangi inceleme yapmamış. Defterlerinizi istemiş ve eksik düzenlenen faturanın sizin tarafınızdan düzenlenmesi istenmiş. Çünkü inceleme olmuş olsa idi. Vergi dairesi müdürü sizinle bir tutanak tutup rapor yazması gerekirdi.
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
sayın SUÇİÇEK;

size katılıyorum, Ancak kendi beyanı da olsa süresinedn sonra verilen beyannameler üzerinden yapılan tarhiyatlar da Resen tarhiyattır ve bu nedenle tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir.

VUK 30/1 ve aynı maddenin 4008 sayılı kanunla değişen bendinde yapılacak tarhiyatın türü açıkça resen tarhiyat olarak belirtilmiş.
 
Üyelik
16 Mar 2006
Mesajlar
33
Konum
ankara
Sevgili özylm
VUK 30/1 maddeden bahsetmişsiniz. Ama VUK 30 maddenin ilk paragrafına bakmayı unutmuşsunuz. Orayı okursanız mükellefin kendisinin verdiği beyanname neticesinde yapılan tarhiyatın re'sen tarhiyat olmadığını görürsünüz. İnceleme elemanları ve takdir komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda yapılan tarhiyat re'sen tarhiyat sayılır.
Ayrıca VUK'un II.Kısım 1.Bölümde beyannameye dayanan tarh başlıklı bölümüne göre mükellefin kendisinin vermiş olduğu beyanname neticesinde yapılan tarhiyat, Beyannameye dayanan tarh'tır.

VUK/30-1 maddesi sizi yanıltmasın. Bir bütün olarak düşünmek gerekir.
 
Üyelik
24 Ara 2005
Mesajlar
43
Sn. Mahmut Suçiçek,

Son dönem Geçici vergi beyannamesini düzenlerken başımıza geliyor. Geçici vergi beyannamesinde vergi matrahını yanlış hesapladığımızı farkediyoruz. Vergi ziyanı varsa düzeltme beyannamesi verip pişmanlık zammıyla ödüyoruz fark vergiyi, % 10 luk bir hata payını aşmışsa.

Şöyle bir durumda ne yapmak gerekir.

- Geçici vergi beyannamesini 1000.-ytl matrah ile vermişiz. Halbuki 600.-ytl matrah ile vermemiz gerekirmiş. Ödediğimiz fazla geçici vergiyi aramamışız. Düzeltme beyannameside vermemişiz. Arkasından 600.- ytl matrahlı Kurumlar Vergisi beyannamesini vermişiz. Tabi bir miktar iadesi gereken geçici vergi çıkacak bu beyannamede. Bu vergiyi de nakten veya mahsuben, sonradan istemişiz. Bu durum normalmidir. Yoksa düzeltme beyannamesi vermemiz gerekirmiydi geçici vergi için.

- Geçici vergi beyannamesini 500.-ytl Zarar ile vermişiz. Sonraki kontrollerde 500 değil 100.-ytl zarar olduğunu tesbit etmişiz. 100.--ytl zarar ile Kurumlar vergisi beyannamesi vermişiz. Yine düzeltme vermemişiz, vergi ziyanı olmadığı için. Bu durum normalmidir, yoksa düzeltme beyanname vermemiz gerekirmiydi geçici vergi için.

- Veyahut Geçici vergi beyannamesini 800.-ytl matrah ile vermimiş, yıl içinde stopaj yoluyla vergi ödendiği için ödenecek vergi çıkmamış. Sonraki kontrolde 1000-ytl matrah olması gerektiğini görmüşüz. Yine yıl içinde stopaj yoluyla vergi ödendiği için ödenecek geçici vergi çıkmamış. Yine düzeltme vermemişiz ve doğru olarak Gelir vergisi beyannamesini vermişiz. Bundada bir vergi ziyanı yok. Buna da düzeltme vermemiz gerekirmiydi.

Saygılarımla

AYHAN ALAYLI
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
Sayın SUÇİÇEK

VUK 30 da yer alan "Vergi Beyannamesini kanununi süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden Re'sen gerekli tarhiyat yapılırve bu beyannameler Re'sen takdir için takdir komisyonuna sevkedilmez" hükmünden ne anlıyorsunuz.
Benim bahsettiğim kendiliğinden verilen beyanname değil, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden verilen beyannamedir. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Süresinden sonra verilen beyannameye 352/1-1 kaç kat kesilir ve neden?
Yukarıda bahsettiğim hükümden ve 30. maddeden benim anladığım şudur:
1- Re'sen vergi tarhını takdir komisyonu veya inceleme elemanı yapar.
2- Beyannamenin süresinde verilmemesi Re'sen tarhiyat sebebidir.
3- Süresi geçtikten sonra beyanname verilmişse (İNceleme veya Tak.Kom. sevkinden önce olmak şartıyla) rese tarhedilmesi gereken vergi (30/1) resen tarhedilip komisyona resen tarhiyat için gönderilmez.
4- Yani; bu resen tarhiyat sebebidir ve inc. elemanı ve komisyon haricinde yapılır)
5- tartıştığımız bu konu maliye bakanlığının geçmiş yıllarda yapmış olduğu görevde yükselme sınavında (tarih hatırlamıyorum) sorulmuş bir sorudur.
6- süresinden sonra verilen beyannameye352/1-1 2 kat kesilir
 
Üyelik
12 Tem 2005
Mesajlar
4
Konum
konya
Sayın Meslektaşlarım,
Süresinde verilmiş bir beyanname var ortada. Öyleyse sonradan verilecek beyannamenin verilmesine sebep olay önemlidir. Bu olay defter ve belgelere dayanılarak yani harici bir araştırma gerektirmeden sadece kayıtlara göre bulunmuş bir matrah farkından kaynaklanıyorsa o zaman resen değil ikmalen bir tarhiyattan söz edebiliriz. Ortaya konulan olayımızda süresinde verilmiş geçici vergi beyannamesi var. farkına varılan olay ise kasko değerininden düşük bedelle taşıtın kayıtlara intikali söz konusu. Burada kasko değeri kanuni ölçülere göre belirleniyor olduğuna ve kayıtlar da da düşük göterildiğine göre süreden sonradan ek olarak verilecek beyannameye göre yapılacak tarhiyat ikmalen tarhiyat olarak ta değerlendirilebilir. İkmalen değilse resendir oda değilse idarecedir. Beyan süresi geçtikten sonra verilen beyannameye göre yapılacak tarhiyat beyana dayanan tarh olmaz.
Dolayısı ile Uzlaşma ile ilgili Ek 1 madde de göz önünde bulundurulduğunda her halükarda ceza 344/3 e göre kesilmemişse uzlaşma istenebilir.
Ayrıca olayımızda Vergi Dairesi Müdürü incelemeye başlama tutanağı düzenlememişse beyanname pişmanlıkla da verilebilir.
Diye düşünüyorum
 
Üyelik
16 Mar 2006
Mesajlar
33
Konum
ankara
Sayın ozmyl
VUK 30/1 maddesi aynen aşağıdaki gibidir.
Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse
Yukarda da belirtiğim gibi VUK 30/1'de kanuni süresi geçtiği halde bir beyanname verme diye bir ifade yoktur. Re'sen ve İkmalen tarhiyat sadece İnceleme elemanları ve takdir komisyonu önerebilir. İnceleme elemanları ve takdir komisyonu haricinde kimsenin res'en ve ikmalen tarhiyat önerme yetkisi yoktur. Bu kişiler tarhiyatı önerir vergi daireside tarhiyatı yapar. Yani vergi dairesi kendiliğinden res'en ve ikmalen tarhiyat yapamaz.

[/i]
 
Üyelik
21 Mar 2006
Mesajlar
57
Sayın Suçiçek

30. madde denildiği zaman sadece 9 bendi düşünmeyin maddenin devamını okumayı unutmuşsunuz lütfen okuyun o zaman göreceksiniz "süresi geçtikten sonra verilen beyanname" diye bir şey varmıymış.

(4008 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Vergi beyannamesini kanunî süresi geçtikten sonra vermiş olanlara bu beyannamede gösterdikleri matrah üzerinden re'sen gerekli tarhiyat yapılır ve bu beyannameler re'sen takdir için takdir komisyonuna sevk edilmez. Ancak, vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için bu hüküm uygulanmaz.(5)

(485 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fıkra) Yukarıdaki bentlerin hükümlerine göre re'sen vergi tarhını gerektiren bir sebep yanında ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum mevcut ise re'sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Re'sen takdir sırasında ikmal tarhiyatına mesnet olan matrah farkı nazara alınmışsa vergi tarhı sırasında evvelce tarh edilmiş olan vergi indirilir.

Ayın şekilde daha önce verilmiş bir beyannameye ek beyanname verildiğinde vergi dairesince yapılan tarhiyat ikmalen tarhiyattır.

Hiç bir vergi Dairesinin kendiliğinden verilen beyannameye kesilen Vergi Ziyaı Cezasını sizin gibi yorumlayıp UZLAŞMA talebini reddedeceğini sanmıyorum.
 
Üyelik
16 Mar 2006
Mesajlar
33
Konum
ankara
Sayın özmyl
Bahsettiğiniz fıkrayı gözden kaçırmışım. Dikkatimi çektiğiniz için teşekkür ederim.
 
Üst