zirve

Tasfiye Beyannameleri

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Arkadaşlar merhaba,

A.Ş.'in Tasfiyeye giriş tescil tarihi: 01.12.2011 Tasfiye sonuçlandırma tescil tarihi: 31.01.2013

Tasfiyeye giriş

Genel kurul yapılıp tescili yaptırıldı.
01.01.2011-30.11.2011 kıst dönem KV beyannamesi elden verildi.
01.01.2011-30.11.2011 kıst dönem Kesin mizan elden verildi.

01.01.2011-31.12.2011 KV beyannamesi elektronik ortamda verildi.
01.01.2011-31.12.2011 Kesin Mizan elektronik ortamda verildi.


Tasfiye sonu

Genel kurul yapılıp tescili yaptırıldı.
01.01.2013-31.01.2013 tasfiye sonu KV beyannamesi 30 gün içerisinde elden verilecek.
01.01.2013-31.01.2013 tasfiye sonu Kesin Mizan 30 gün içerisinde elden verilecek.

Sorum şu;

01.01.2012-31.12.2012 KV beyannamesi ve Kesin Mizan 30 gün içinde elden mi verilecek yada 01.04.2013-25.04.2013 tarihleri arasında elektronik ortamda mı verilecek?


Bu konu ile ilgili verilmiş mukteza aşağıdadır.


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı
:
B.07.1.GİB.4.38.15.02/VUK-21-132/ 515
17.04.2009
Konu
:
Özelge

İlgi : 13.04.2009 tarih ve 5337 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde;……….. Vergi Dairesi’nin …………..vergi kimlik numarasında Kurumlar Vergisi yönünden kayıtlı mükellef iken 23.02.2009 tarihinde şirketinizin tasfiyesinin tamamlandığı, 01.01.2009-23.02.2009 dönemi tasfiye sonu Kurumlar Vergisi beyannamesini 19.03.2009 tarihinde kağıt ortamında verdiğiniz, 01.01.2008-31.12.2008 dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesini ise 06.04.2009 tarihinde internet ortamında verdiğiniz, ancak adı geçen Vergi Dairesince bu döneme ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin tasfiyenin sona erdiği 23.02.2009 tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde verilmediği gerekçesi ile 2 kat usulsüzlük cezasının kesildiği ve özel usulsüzlük cezasının da kesileceği bildirilmiş olup, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17.maddesine göre uygulamanın doğru olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, 17/2 inci maddesinde ise, tasfiye beyannameleri; tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hükmü yer almaktadır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak yayımlanan 340 ve 346 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalara yer verilmiş olup, 367 Seri No.lu Tebliğ ile de; kurumlar vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi beyannamesini ve Geçici Vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Diğer taraftan; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tamim mahiyetindeki duyurusunda; 367 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamında olmasına rağmen tüzel kişiler için tasfiye, devir, birleşme, hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem beyannameler ile, gerçek kişiler için ölüm halinde verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin henüz elektronik ortamda alınamaması nedeniyle, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında vergi dairelerince kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin de tasfiye sonu beyannamesi ile birlikte 30 günlük süre içinde vermeniz gerekmektedir.

Bu nedenle, 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi 06.04.2009 tarihinde elektronik ortamda süresinden sonra verildiğinden Vergi Dairesince kesilen usulsüzlük cezasında kanuna aykırı husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
01.01.2008-31.12.2008 dönemi kıst dönemmi ki, bunu kağıt ortamında 1 ay içinde istemişler.?
Kıst değilse dönemi elektronik ortamda, kıst dönemleri kağıt ortamında.Bugüne kadar ben hep bu şekilde verdim.
Ceza kesmek için bahane arıyorlar artık.Bu meslek gerçekten yapılmaz duruma gelmiştir.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
Sayın Şükrü bey

Tasfiye dönemi, normal hesap dönemi gibi olmayıp özel bir dönemdir.Dolayısıyla burda alınan özelgenin ikici bölümü konuyu aydınlatıyor. Buraya alıntı yapıyorum Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, 17/2 inci maddesinde ise, tasfiye beyannameleri; tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hükmü yer almaktadır.


Saygılarımla


Ferhat
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
[h=1]Beyan esası
ic_title_cizgi.gif
ic_title_cizgi_uc.gif
[/h]
Kanun AdKURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)
Madde No14
Kapsam
ecblank.gif
(1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. (2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir.
(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
(4) Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.
(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.
(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir.
(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.
(8) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorundadır.14.Maddeyi yukarıya alıntı yaptım.
Orada da tek süreden bahsediyor oda, Tasfiye döneminin bittiği tarihten sonraki dördüncü ayın 1' ile 25' i arasında diyor.
Bu durumda kıst olmayan/tam yıl olan tasfiye dönemleri içinde bu geçerli değilmidir.
Burada problem nedir?
Neden ceza kesilmiş anlamadım?
Elden mi vermek gerekiyordu?
Yada tasfiye sonundan itibaren 30 gün içinde tasfiye sonu beyannamesi ile birliktemi verilmeliydi?
Yardımcı olur musunuz?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,878
Konum
İSTANBUL
Sayın Zindancığım

Senin alıtı yaptığın Normal dönem 14 madde doğru.14'üncü madde de Kurumlar Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceğini belirtmiş.Fakat senden ricam 17'inci maddeleri okuman ben alıntıyı yapıyorum.17/2 inci maddesinde ise, tasfiye beyannameleri; tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hükmü yer almaktadır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın Zindan ve Ferhat,

İlk önce cevaplarınız için teşekkürler.

Ferhat Bey;

Tasfiye 31.01.2013 tarihinde sonuçlandığından, tasfiye sonu KV beyannamesi (Dönem: 01.01.2013-31.01.2013) K.V.K.'nun 17/2. maddesine istinaden 30 gün içinde verilecek. Burda hem fikiriz.

Sorun, tasfiye dönemi olan (Dönem: 01.01.2012-31.12.2012) KV beyannamesinin hangi tarihte verileceği.

K.V.K.'nun 17/2. maddesi "Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde" yani 01/04/.... - 25/04/.... tarihlerinde verilecek desede, gerek yukarıdaki mukteza gerekse bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi 01.01.2012-31.12.2012 tasfiye dönemine ait K.V.beyannamesinin tasfiye sonu beyannamesi ile birlikte 30 gün içinde elden verilmesi gerekmektedir deniliyor.

İşte tartıştığımız konu bu.

Kolay gelsin.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Burada yanılmıyorsam, şirketin tasfiyesi 31.01.2012 de bittiği için tasfiye döneminden önceki dönemlerinde (01.01.2012-31.12.2012) tasfiye döneminin bittiği tarih olan 31.01.2012' yi takip eden 30 günü geçemeyeceğine göre hareket ediyor.

Bu durumda 01.01.2012-31.12.2012 dönemini de 31.1.2012 den sonraki 30 gün içinde tasfiye sonu (01.01.2013-31.01.2013) dönemi ile birlikte verilmelidir.
Kurumlar beyannamesinin internetten gönderebilmek için 01.04.2013-25.04.2013 tarihleri haricinde 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasında da verilip verilemeyeceğini de araştırmak gerekir.
Verilebiliyorsa internetten, verilmiyorsa elden vermek gerekir.
Yoksa bir de oradan ceza yenebilir.İnternetten vermen gereken beyannameyi elden vermişsin diye...

Ne yapmak gerekir?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Kurumlar beyannamesinin internetten gönderebilmek için 01.04.2013-25.04.2013 tarihleri haricinde 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasında da verilip verilemeyeceğini de araştırmak gerekir.
Verilebiliyorsa internetten, verilmiyorsa elden vermek gerekir.
Yoksa bir de oradan ceza yenebilir.İnternetten vermen gereken beyannameyi elden vermişsin diye...

Ne yapmak gerekir?

Merhaba,


01/2012-12/2012 dönemi Kesin Mizanı internetten vermek istediğimde "01/2012-12/2012 dönemi KESINMIZANK beyannamesi kanuni süresinde değildir. Bu beyannameyi şu anda onaylayamazsınız." mesajı aldım.

Demek ki elden vereceğiz. Kolay gelsin.
 
Üyelik
5 Şub 2013
Mesajlar
1
Konum
izmir
Aynı durumu bende arastırıyorum. 25/01/13 de 3.ilan bir yılı dolan ltd şti. Sonlandıracagız. 2013 kurumları 1 ay ıcersınde verılecek (mecburen elden) ama 2012 tasfıye donemı kurumları normal suresınde 25/04/2013 de ınternetten mı verılmelı burada ılgınc bır durum doguyor 2013 daha once 2012 kurumlarının daha sonra verılmesı gıbı uygulama nedır acaba...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Verilir diye düşünüyorum.Sonuçta elden de versek, internetten de oraya ilgili döneme giriş yapılıyor.
 
Üyelik
13 Ocak 2014
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Merhabalar
Konu açılalı baya zaman olmuş ama bende ilk defa tasfiye yapacağım.Amacım herkes gibi cezasız atlatmak.
Konu ile ilgili bi mükteza buldum.Konya vergi dairesine ait.


TC.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü


SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16.01/ 01.10.2007
KVK-2/ 2527
KONU : Tasfıye Beyannamesinin verilme zamanı hk.
.................................

İLGİ : 17.10.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; şirketinizin 08.10.2007 tarihinde tasfiye kararı aldığını belirterek. 2007 yılına ait tasfiye öncesi ve sonrası Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ne zaman verileceği konusunda bilgi istenilmektedir.

5520 Sayılı Kunımlar Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinde; "(1) Tasfıye dönemi: Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfıye dönemi geçerli olur.

a) Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfıye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfıyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfıye dönemi sayılır.

b) Tasfıyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfıye dönemi, kurumun tasfıyeye girdiği tarihten başlar ve tasfıyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

...

(2) Tasfıye beyannameleri: Tasfiye beyannameleri. tasfiye memurları tarafindan tasfıye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfıye beyannamesi ise tasfıyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

.........."hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "Beyan esası" başlıklı 14. maddesinin 3.fikrasında; "Kurumlar Vergisi Beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 seri no'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin:
"17.3. Tasfıye beyannameleri" başlıklı bölümünde de;

"Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde. tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Tasfıyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda. her bir tasfıye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi. tasfıve memuru tarafindan tasfıye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

..."denilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; tasfıye. şirketinizin tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği 10.10.2007 tarihinde başlayacağından, tasfiye öncesi kıst dönem (01.01.2007-09.10.2007) beyannamesinin (tasfiyenin bu tarihe kadar devam etmesi halinde) 2008/Şubat ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar, birinci tasfıye dönemi (10.10.2007-31.12.2007) beyannamesinin ise (tasfiyenin bu tarihe kadar devam etmesi halinde) 2008/Nisan ayının birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi gerekir.

Bilgilerinize rica ederim.


Vergi Dairesi Başkanı
Benim Tasfiye bilgilerim şu şekilde.

Tasfiye Giriş tescil tarihi : 13.01.2014

2013 yılı için normal kurumlar vergisi ve kesin mizan vereceğim.Yani nisan ayında.

Tasfiye Giriş Kurumlar :
01.01.2014-12.01.2014 Tasfiyeye Giriş Kurumlar Vergisi (Elden)
01.01.2014-12.01.2014 Tasfiyeye Giriş Kesin Mizan (Elden)

Tasfiye Dönemi Kurumlar :
13.01.2014 - 31.12.2014 Tasfiye Dönemi Kurumlar Vergisi (Nisan 2015 de verilecek)
13.01.2014 - 31.12.2014 Tasfiye Dönemi Kesin Mizan (Nisan 2015 de verilecek)

Tasfiye : 16.01.2015 de sonuçlandıysa

Tasfiye Sonu Kurumlar :
01.01.2015 - 16.01.2015 Tasfiye Sonu Kurumlar (En son 16.02.2015 tarihine kadar elden verilecek)
01.01.2015 - 16.01.2015 Tasfiye Sonu Kesin Mizan (En son 16.02.2015 tarihine kadar elden verilecek)

Müktezadan anladığım kurumlar ve kesin mizan bu şekilde verilecek.
Size göre doğrumudur yanlışmıdır.
 
Üyelik
15 May 2009
Mesajlar
106
Konum
ADANA
tasfiye sonunda boş fatura koçanlarının vergi dairesine ibraz süresi de 30 gün müdür (tasfiye sonunun tescil edildiği tarihten itibaren)?.... bir de bu süreden sonra ibraz edilen fatura koçanları için cezai yaptırım var mıdır? teşekkürler..
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Bunlarda süre yoktur, sadece tasfiye sonunun bildirimini yapmak gerekir. Tasfiye sonu bildiriminin süresi de 30 gündür.
 

Benzer konular

Üst