Taşımacılık Kooperatifinde Muhasebe Kaydı hk.

Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Merhaba

Taşımacılık kooperatifinde . Kesilen üye aidatı makbuzları, bağış makbuzları ve yapılan masraflar hangi hesaplarda takıp edilebilir.

Teşekkürler.Forum?da konularınızı doğru kategorilere açınız.!
Lütfen Forum Kuralları' na uyunuz.!
 
Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Ynt: Taşımacılık Kooperatifinde Muhasebe Kaydı hk.

Gelir Hesaplarını kullanmanız ve yıl sonunda risturn istisnasından faydalanmanız gerekmektedir.

Risturn kazançları, GVK? nın 94. maddesi hükümlerine göre vergi kesintisine tabi tutulmayacaktır. Kooperatiflerin ortakları ile yaptığı muamelelerden doğan gelir-gider fazlasının, ortaklara kooperatifle yaptıkları muameleler oranında dağıtımı olarak kısaca tanımlanan risturnlar, vergi kesintisine tabi tutulmayacağı gibi, kazanç ve kâr dağıtımı sayılmadığından ortaklarca gelir vergisi ile beyanı da söz konusu değildir

Sayı : B.07.4.DEF.0.07.12/KDV-ÖZG-2006-182
Konu : Aidat Gelirlerinde KDV nin durumu.


?????.


İlgi : 13.12.2006 (havale) tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçeniz ile, kooperatifin gelirlerinin, üye aidatlarından oluştuğu belirtilerek söz konusu aidat gelirlerinin katma değer vergisine tabi olup olmadığı, bu gelirler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda özelge talep edilmektedirBilindiği üzere, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ?muafiyetler? başlıklı 4 üncü maddesinin 1. fıkrasının (k) bendinde; ?Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.? nin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır.Bu açıklamalar çerçevesinde kooperatifiniz taşımacılık kooperatifi olduğundan, kurumlar vergisinden muaf tutulmanız mümkün bulunmamaktadır.Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınaı, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.Buna göre, taşımacılık kooperatifi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi mükellefi olduğundan, kooperatifinizce yapılacak mal ve hizmet teslimleri katma değer vergisine tabi olması ve üye aidat gelirleri için fatura düzenlemeniz gerekmektedir.
 

Benzer konular

Üst