Taşıt Satışı Hk.

Üyelik
6 Eki 2005
Mesajlar
10
şirket adına kayıtlı olan kamyoneti noter satışı ile sattık.bizim keseceğimiz fatura noter satışıdaki bedelle aynı rakammı olacak yoksa %30 altına kesebilirmiyim ayrıca bu rakam kdv dahil tutarmıdır..kdv %18?
Bilgisi olan arkadaşların cevabını bekliyorum..
herkese iyi çalışmalar.
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
noter satış bedelinin eb fazla % 10 altına kesebilirsin ve KDV haric rakkamdır .. KDV oranı ise % 1 dir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Noter satış senedi resmi bir senettir. Zaten notere sizin bir meblağ söylemeniz gerekiyordu. Ancak madem söylemediniz noter senedin de ne yazıyorsa (KDV dahil veya hariç belirtilmiştir) aynı tutarı fatura etmelisiniz.
Yanılmıyorsam ticari araçlarda kdv 18 olmalı 1 değil.
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
bende yanılmıyorsam firmanın faaliyet konusu ile bire bir ilgili bir araç değilse % 1 tam ilgiliyse % 18 olmalı .. örn beyaz eşya ve aygaz bayisi bir firmanın kamyonetinde % 1 ama nakliye işi yapan bir firmada % 18 diye biliyorum ....
 
Üyelik
6 Eki 2005
Mesajlar
10
Arkadaşlar teşekkür ederim..peki bu araca haziran dönemimde amortisman ayırmıştım. satış gününe kadar geçen süreye kıstm amortisman mı ayırmam gerekiyor..
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
bahsettiğim % 10 ise noterlerde bulunan kosko değerinin % 10 altına en fazla fatura edileceği ile ilgiliydi.
 
Üyelik
9 Tem 2005
Mesajlar
147
Faturanızda noter satışını baz alın.Kdv.yi ayırın. Kdv.Oranı % 18 dir. % 1 Kdv.Kullanılmış binek otolarında söz konusudur. Zaten noter de yapılan satışlarda esas olan aracın kasko bedelidir
selamlar
 
Üyelik
5 Tem 2005
Mesajlar
34
aracı ne kadara sattıysanız, faturada o rakamı gösterin. piyasa fiyatında bir satışsa başınız ağrımaz merak etmeyin. ticari araçların satışında kdv %18 dir.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
134
taşıt satışı

noter senetleri aksi iddia edilemeyen belgelerdir ve kesin delildir. ancak sahtelikleri iddia edilebilir. buna göre noter senedi tanzim edilirken ihtirazi kayıt koymadıysanız, senetteki bedel harçlar kanunu gereği tanzim edilen ve sigorta ve reasürans şirketleri birliğince hazırlanan kasko değeri olarak yazılır. bunun sebebi harçlar kanununa göredir ve harç kaybını önlemek içindir. ancak vergi usul kanunu ve kdv kanununa göre emsal bedel tespitinde delil olarak kullanılmakta ve kimi vergi dairelerince bu bedeller esas alınarak ikmalen kdv tarhiyatı yapılmaktadır. gelir/kurumlar vergisi tarhiyatı da yapılmakta iken bundan son zamanlarda vazgeçmişlerdir.
% şu kadar düşük olarak bildirildiğinde tarhiyat yapılmıyor demenin yasal bir dayanağı yoktur.
kasko listeleri hertürlü vergi resim ve harç dahil olarak hazırlanmaktadır. buna göre kdv de dahildir.
iç yüzde ile kdv ayırmalı ve kdv dahil tutar noter senedinde beyan edilen bedel veya aksi yazılı değilse kasko değeri kadar olmalıdır.
kdv oranı ise genel orandır. . sadece kullanılmış binek otolarda bu oran %1 dir. ayrıntılı bilgi için kdv listelerine bakınız. kimi forum üyelerinin yazdığı gibi, noter senedinde yazılı değerin % ?? kadar eksiğini yazmak hatalıdır
şimdilik bu kadar
 
Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
noter satışının kasko değerinin altında olması kusur cezası sebebi olması sık karşılaşılan bir durumdur bununla ilgili örnek bir danıştay kararı aşadadır.. % 10 buradaki esneme payıdır o ilgili tebliğide bulunca bilginize göndermeye calışacağım.

DANIŞTAY

Vergi Dava Daireleri

Genel Kurulu

Esas No: 2000/383

Karar No: 2001/143Konu: İkinci el aracın satış bedelinin kasko değerinden düşük gösterilmesinin, re'sen takdir nedeni olduğu hk.

İstemin Özeti: İkinci el aracın alım ve satımıyla uğraşan davacının 1992 yılında sattığı kamyonun satış bedelini kasko değerinden düşük gösterildiğinden bahisle adına re'sen kaçakçılık cezalı gelir vergisi salınmıştır.

Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen (...) Vergi Mahkemesi 6.5.1998 günlü ve E: 1997/1013, K: 1998/485 sayılı kararıyla; matrahı azaltmış, kaçakçılık cezasını kusura dönüştürmüştür.

Tarafların temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi 4.10.1999 günlü ve E:0998/3363, K: 1999/3270 sayılı kararıyla; vergi dairesinin temyiz istemini reddetmiş, re'sen tarhiyat yapılabilmesi için öncelikle 213 sayılı Yasanın 30 uncu maddesinde sayılan re'sen takdir nedenlerinden birinin olayda mevcut olması gerektiği, araçların satış bedelleri ile emsal bedelleri arasında çok fahiş bir fark bulunmadıkça re'sen takdir nedeninin varlığının kabul edilemeyeceği, satılan araçların durumu, işletmenin finansman ihtiyacı gibi nedenlerle, araç satış bedellerinin emsal değerine göre düşüklük gösterebilmesinin ticari hayatta ekonomik ihtiyaçlar nedeniyle her zaman mümkün olduğu, davacının sattığı arçların satış bedellerinin gerek takdir komisyonunca takdir edilen emsal bedel, gerekse mahkemece yapılan araştırma sonucu bulunanan emsal bedele göre fahiş bir farklılık arz etmemesi ve araçların durumu da dikkate alınarak karşıt inceleme ve araştırma yapılamaması dikkate alındığında olayda re'sen takdir nedeninin mevcut olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle yükümlü temyiz istemini kabul ederek kararı bozmuştur.

Bozma kararına uymayan (...) Vergi Mahkemesi 11.10.2000 günlü ve E: 2000/1752, K: 2000/1506 sayılı kararıyla; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde verginin mevzununun, 37 nci maddesinde de ticari kazanç sayılan faaliyetlerin belirlendiği, tarhiyatın (....) Kamyoncular Esnaf Odası Başkanlığı tarafından aracın satış tarihi itibariyle bildirilen bedeli esas alınarak yapılması gerektiği gerekçesiyle matrahın kusur cezalı olarak azaltılması yolundaki kararında direnmiştir.

Direnme kararı yükümlü tarafından temyiz edilmiş ve aracın noter satış senedinde belirtilen değerle satıldığı, bunun dışında bir bedel ödenmediği ileri sürülerek kararın bozulması istenmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği düşünüldü:

İkinci el araçların alım ve satımıyla uğraşan davacının 1992 yılında sattığı kamyonun satış bedelini, kasko sigorta değerinden düşük gösterdiğinden bahisle adına salınan kaçakçılık cezalı gelir vergisine karçı açılan davada matrahı azaltan cezayı kusura dönüştüren vergi mahkemesi ısrar kararı yükümlü tarafından temyiz edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde, kazanç ve iratların gelirin tespitinde gerçek ve safi tutarları ile nazara alınacağı kurula bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinde de re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonunca takdir edilecek matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh edilmesi şeklinde tanımlanmış, 6 ncı bendinde ise tutulması zorunlu olan defterlerin ve verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması hali re'sen takdir nedeni olarak sayılmıştır.

Yükümlü tarafından noter satış sözleşmesinde gösterilen kasko sigorta değerinden düşük satış bedeli gösterilmesi nedeniyle beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin tam olarak gösterilmediğinin kabulü zaruridir. Olayda, komisyonca takdir edilen satış bedeli üzerinden yapılan tarhiyata karşı açılan davada vergi mahkemesi, (...) Kamyoncular Esnaf Odası Başkanlığı tarafından aracın satış tarihi itibarıyla bildirilen satış bedelini esas alarak matrahı azaltmış, matrahın bulunuş yöntemini göz önüne alarak kaçakçılık cezasını kusura çevirmiştir.

Mahkemece, takdir komisyonunca takdir edilen matrahın gerçeğe uygun olup olmadığı araştırılarak, aracın modeli itibarıyle satış işleminin yapıldığı tarihteki piyasa kıymeti de gözetilerek belirlenen emsal satış değerinin matraha esas alınması ve kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi suretiyle verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu nedenlerle temyiz isteminin reddine, 6.4.2001 gününde oy çokluğu ile karar verildi.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bu konuda çok farklı fikirler oluyor. Ancak arkadaşlarım hep lafzi yorumlar yapıyorlar. Kasko bedeli aracın rayicini gösteren bir ölçüdür. Bedelin %.... kadar altı üstü diye geliştirilen kavramlar zorlayıcı değildir. Ancak herhangi bir inceleme durumunda sen neden aracını düşük bedelle sattın sorusuna muhatap olunamaması için yapılması faydalıdır.
Yukarda bende belirttim, başka bir forumdaş da vurgulamış, noter senedi tam anlamıyla resmi bir belgedir, artık bunun kaçarı yoktur. Bu nedenle eğer fatura kesilecekse noter senedinde belirlenen tutar esas alınacaktır.
Daha önce de forumda tartışıldığı gibi fatura bulunmaması halinde noter senedi ile yasal kayıt yapılmaktadır.
Eğer noter senedinde KDV dahil veya hariç gibi bir ibare konmamışsa iç yüzde ile kdv bulunup tahakkuk ettirilir.
2, el binek otolarda kDV 1 diğerlerinde genel orandır.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
13 Mar 2006
Mesajlar
150
merhabalar,kesilecek fatura bedeli ile noter satış bedeli birbirini tutmalıdır.genelde kasko bedelinin altında kesiliyor ancak bir inceleme anında bunu farkettikleri takdirde matrah farkı çıkartıyorlar ve o zaman fazlasıyla alıyorlar.baş ağrımaması için en güzeli rakamların birbirini tutmasıdır.eksik kesilecekse bile bunun neden eksik kesildiği belgelenmelidir yani kazalımı yoksa başka ne nedeni varsa resmi belgele ile ispat istiyorlar.kdv oranıda %18dir.binek arabalarda %1 dir.iyi çalışmalar
 

Benzer konular

Üst