Termal Yazıcılı Ödeme Kaydedici Cihazlarda Fişlerin Muhafazası

Üyelik
28 Şub 2007
Mesajlar
9
merhaba,
sayın forum kullanıcıları termal yazıcılı yazarkasaların çıkartmış olduğu fişler veya z raporlarının hepimizin yaşadığı üzere muhafazası ve ilerleyen dönemlerde kullanımı normal şartlarda mümkün bulunmamaktadır. ancak ilgili belgelerin fotokopilerini çekerek (akaryakıt giderleride dahil) ilerleyen dönemlerde okunabilirliğini sağlayabilmekteyim. bu konu ile ilgili araştırdığım tebliğlerde yanlış değilsem 30 derece ısıyı ve %80 nem oranını aşmayan ortamlarda muhafazası hakkında bilgi verilmiş olup; yaşadığım ilinde antalya olduğunu düşündüğüm takdirde buna bir sonuç bulamamış durumdayım. ilerleyen dönemlerde yaılabilecek incelemelerde inceleme elemanlarına ilgili fişlerin fotokopierini vermekle yetinebileceğimiz kanattindeyim. fotokopiler incelemede ne derece de galeye alınacak bilemiyorum. bu konuda görüşleri paylaşmak isterim. teşekkürler.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda fişlerin muhafazası

Sayın Sönmez,

Konuya ilişkin bir mukteza,
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/ÖKC-4143 14/02/2007*1294

Konu : Silik ve okunaksız ÖKC fişleri hk.????????????İlgi : ????/2006 tarihli dilekçeniz.Dilekçenizde; şirketinizin kurumsal firmalarla sözleşme imzalayarak firma çalışanlarının vergi iade zarfı kontrollerini yaparak geçersiz, usulsüz ve iptal belgelerin vergi iade bildirimlerinden çıkartılarak ve tahakkuk edilmek üzere firmalara rapor düzenlendiği, kağıt kalitesi düşük ve otokopili gibi karartılı olarak gözüken ve şüphe duyulan kasa fişlerinin iptal etme yoluna gidildiği belirterek, bu tür fişlerin geçerli sayılıp sayılmayacağı hususu sorulmaktadır.Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunun 1?nci maddesinde ?satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.2-Ödeme Kaydedici Cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri ve rulolar yukarıda sayılan mükelleflerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışların ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kullanılır ve fatura yerine geçer.? hükmü yeralmaktadır.Öte yandan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla İlgili Yayımlanan 7 Seri No.lu Genel Tebliğinde,??fişlerde;? Baş tarafda mükellefin adı veya ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve sicil numarasının kolaylıkla yazılabileceği bir kısım yer alacak,

? Diğer bilgilerden ayırdedilmiş olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" ibareleri de olacak) bulunacak,

? Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat, onun altına veya aynı sıra dahilinde alt alta yazılabilecek.

? Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olacak, (Bu fıkra 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ ile Z raporu Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmak suretiyle satış yaptıkları her bir iş gününün sonunda mutlaka alınacaktır. şeklinde değiştirilmiştir.)

? Katma değer vergisi oranları ve vergi iadesi uygulaması dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dahil satış tutarları yer alacak,

? Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilecek,

? Vergi oranları ile satış bedelinin bir birine karışmaması için bedelin sol başına" işareti konulacak,

? Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dahil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilecek,

?TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırdedilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilecek,

?Ödeme şekilleri (Nakit, Çek, Kredi vs..) ile para üstü, "TOPLAM" dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilebilecek,

? Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunacaktır.? denilmektedir.10/02/1991 tarih 20782 sayılı Resmi Gazetede konu ile ilgili olarak yayımlanan 29 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili Genel Tebliğin, ?silik ve okunaksız fiş verilmemesi? başlıklı 2?nci bendinde, ?3100 sayılı Kanunla ilgili Genel Tebliğlerde açıkça belirtildiği üzere, Vergi Usul Kanununa göre perakende satış vesikası olarak kabul edilen ödeme kaydedici cihaz satış fişlerinde diğer bilgilerin yanında mükellefin adı, soyadı veya ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, hesap numarası, satılan malların cinsi ve tutarı gibi bilgilerin, eksiksiz ve kolaylıkla anlaşılabilir bir şekilde yeralması gerekmektedir.Ödeme kaydedici cihaz kullanmak suretiyle verdikleri fişlerde sözkonusu bilgiler tam ve açık olarak yeralmayan, diğer bir ifade ile gerekli bilgileri ihtiva etmeyen, silik veya okunaksız satış fişlerini veren mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanununun belge düzenine ilişkin hükümlerine uyulmaması dolayısıyla ceza kesilmektedir.Buna göre; mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri bakımından, ödeme kaydedici cihazlarının departmanlarına, satışını yaptıkları mal cinslerini, buna isabet eden katma değer vergisi oranı ile vergi iadesi uygulamasını da dikkate alarak anlaşılabilir bir şekilde programlatmaları ve cihazlarının mürekkepli şeritlerini zamanında değiştirerek (arızalı ise onarımını yaptırarak) müşterilerine gerekli bilgilerin tamamını ihtiva eden, herkesçe kolaylıkla okunup anlaşılabilen fişleri vermeleri gerekmektedir.? denilmektedir.Diğer taraftan; Katma Değer Vergisi Mükellefinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili Yayımlanan 52 Seri No.lu Genel Tebliğin 5?nci bendinde; ??halen üretilen ve piyasada kullanılanların yanı sıra kanun ve tebliğlerle belirlenen teknik ve fonksiyonel özellikleri taşıması kaydıyla termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlara Bakanlığımızca onay verilecektir.Şu kadar ki, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlara sahip mükelleflerin cihazlarında kullanacakları termal kağıt rulolarının;a)Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış,

b)Arka ortasına birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyuncu, kağıdı üreten firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kağıdın numarasının basılmış,

c)Yine arkasında ve kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla aşağıdaki sıra dahilinde;

-Onaylayan kurumun kısa adının (en fazla 4 karakter)

-Onaylayanın tarih ve sayısının,

-Başına ?SKT? işareti konularak, 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl) yazılmış,

olması şarttır.Mükelleflerin sözkonusu termal kağıt rulolarını, belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak ısısı + 35 dereceyi geçmeyen, nem oranı % 80?in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kağıda zarar vermeyen kutularda saklanmaları gerekmektedir.? denilmektedir.Ayrıca Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri 8?de ?Ödeme Kaydedici Cihazlarda Kullanılacak Rulolar? başlıklı 2?nci bendinde;Bilindiği üzere, 52 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 5?inci bölümünde, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlara sahip mükelleflerin cihazlarında kullanacakları termal kağıt ruloların taşınması gereken özellikler açıklanmıştı.68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 5?inci bölümünde ise akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle düzenlenen fişlerin ?fatura yerine geçen belge? olarak kabul edileceği belirtilmişti.Bu nedenle, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması, Vergi Usul Kanununa göre ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi zorunluluğu; söz konusu fişlerin düzenlenmesinde kullanılacak kağıt ruloların kolaylıkla silinemeyecek özelliğe sahip olmasını gerektirmektedir.Buna göre, termal yazıcılı söz konusu ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak kağıt ruloların (52 Seri No.lu Genel Tebliğin 5?inci bölümünde açıklandığı gibi);?

olması şarttır.?CEZA? başlıklı 3?ncü bendinde ise,

3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8/2. maddesinde ?Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan?mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununa bağlı ?Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde? yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı uygulanır.? denilmektedir.Buna göre, yukarıda sayılan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullananlar hakkında her bir belge için değil her bir tespit için ayrı ayrı olmak ve mükellefiyet grupları dikkate alınmak suretiyle Vergi Usul Kanununa bağlı ?Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde? yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesilecektir.? denilmektedir.Bu açıklamalara göre; sözkonusu ödeme kaydedici cihaz fişlerinin geçerli bir belge olduğunun kabulü için, bilgilerin doğru, anlaşılabilir ve asıl belgenin olması gerekmekte olup, silik, okunaksız fişlerin vergi iadesinde geçerli bir belge sayılması mümkün bulunmamaktadır.Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda fişlerin muhafazası

sirkülerdeki tüm şartlar sağlanmış olan fişe bir damla kolonya damlatın veya yazılar üzerine bant yapıştırın sonuç mükemmel.
(resmi defterde kullanacağınız fiş için sakın yapmayın. atacağınız bir fişte deneyebilirsiniz.)
 
Üst