tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği

Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
merhabalar ...limited şirket ortağı 2 yıl önce hisse devirni karar defterine karar alarak noterden onaylattırılmıştır. fakat bunu ticaret sicilde tescil ettirilmemiş..şimdi yani hisse devrinden iki yıl sonra vergi dairesi vergi borçları için bu hisseyi devir alan kişiden vergi borçlarını istiyor ve bununla ilgli kendisinden mal beyanı almış..tescil edilmeyen hisse devri ne kadar geçerlidir ve bu yeni ortak devir öncesi borçlardan da vergi dairesine karşı sorumlumudur.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği

Devir tescil ile resmiyet kazanır. Tescil edilmeyen işlemler 3. şahışlara karşı hüküm ifade etmez.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: tescil edilmemiş hisse devrinin vergi dairesince geçerliliği

TTK 520.maddesine göre hisse devrinin geçerli sayılabilmesi için
1-noterden devir sözleşmesi
2-şirket pay defterine işlenmesi ve bu paya şirket ortaklarının 3/4 ünün onayı olmalı

yani ticaret sicil de onaylatılması vergi dairesi için önemli değil ticaret sicil gazetesinde yayınlanmaması 3.kişiler için önemlidir
yani vergi dairesi bu iki madde gerçekleşmiş ise devirden sonraki alacaklar için devreden ortaktan talepte bulunamaz
fakat vergi dairesine bir bildirim yapılmadığından bilgisi olmadığından heralde yanlışlık yapmış

kanun maddesi ve bir özelge ekliyorumkanun

TTK
III - İntikal:
1. Devir:
Madde 520 - Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete
bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder.
Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan
en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas
sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır.
Ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin
kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez.
Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi yukarıki
fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da bağlı tutabilir.
Payın devri veya devir vadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde
yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer
arasında dahi, hüküm ifade etmez.özelge


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Adana Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)


Sayı : B.07.1.GİB.4.0l.17.02/ VUK-2008-277/ 5261
Konu : Limited Şirket ortaklarının hisse devri halinde vergi borcu sorumluluğu
( 6183 S.K.35.Md.,6762 S.K. 520.Md.)


Sayın ????????..


İlgi :?????? tarih ve ?????. kayıt sayılı dilekçeniz.

????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ?????? vergi numarasında kayıtlı ???????.Ltd. Şti.?ne ?????? tarihinde % 50 hisse ile ortak olduğunuzu, ????. tarihinde şirket karar defterinde karar alınarak ????. 11?inci Noterliğince ????. tarih ve ????. sayılı noter tasdikli hisse devir senedi ile hissenizi ??????ya devrettiğiniz, noter tasdikli hisse devir senedini 2006 yılında Ticaret Sicil Memurluğuna ibraz ederek tescil ettirdiğinizi, ancak Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğünün noter tasdikli hisse devrinin tarihini esas almayarak Ticaret Sicil Memurluğundaki ilan tarihini esas aldığını, hisselerinizi noter satış senedi ile devrettiğiniz tarihten sonraki dönemlere ait vergi borçlarının da tarafınızdan istenildiğini belirterek durumunuzun incelenerek mağduriyetinizin giderilmesini talep ettiğiniz dilekçeniz tetkik edildi.

Bilindiği gibi, 6183 sayılı A.A.T.U.H. K.?nun Limited Şirketlerin Amme Borçları başlıklı 35? nci maddesinde; Limited Şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümlerine göre takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumludurlar.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulurlar, denilmektedir.

Diğer taraftan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun ortaklık payının devri ile ilgili 520?nci maddesi hükmüne göre ortaklık payının devri; tescil ve ilan edilmese de noter tasdikli devir sözleşmesi, ortakların devir işlemine muvafakatı ve devrin pay defterine işlenmesi ile hüküm ifade etmektedir.

Buna göre Limited Şirket ortaklarının kimliği ve şirketteki sermaye hisselerine ilişkin bilgiler; şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nde ilan edilen ana sözleşmesinde, bu sözleşmede yapılan değişikliklerde, pay devrinin tescil ve ilan edilmemiş olduğu hallerde pay defterinde yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak ????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nden alınan ???? tarih ve ?????. sayılı yazıda; ???.. ?..Noterliğinin ???.. tarih ve ????? no ile onaylı hisse devir senedi ve ortaklar kurul kararlarına göre Ticaret Sicil Memurluğunca 04/03/2003 tarihinde tescil edilerek % 50 hisse ile ortaklığınızın başladığı, yine Ticaret Sicil Memurluğunca 04/12/2006 tarihinde tescil edilen hisse devri ile ilgili ???. . Noterliğinden 30/11/2006 tarihinde 15033 numara onaylı ortaklar kurulu kararı ve ?????. Noterliğinden ???? no ile onaylı 13/10/2004 tarihli hisse devir senedine göre hissenizin tamamını devrettiğiniz belirtilmiştir.

Yukarıda açıklaması yapılan kanun hükümleri, tebliğ ve vergi dairesi ile yapılan yazışmalardan da anlaşılacağı üzere; usulüne uygun olarak tarh ve tahakkuk eden kamu alacağının süresinde ödenmesi 6183 sayılı Kanun hükümlerinden doğan bir zorunluluktur. Şirketteki hisse devriniz 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun Ortaklık Payının Devri ile ilgili 520?nci maddesinde; ?tescil ve ilan edilmese de noter tasdikli devir sözleşmesi, ortakların devir işlemine muvafakatı ve devrin pay defterine işlenmesi ile hüküm ifade etmektedir.? denilmektedir. Maddede belirtilen şartlar yerine getirilmediğinden devir tarihi olarak ticaret sicil memurluğundaki 04/12/2006 tarihi esas alınmış, şirketin ödenmeyen vergi borcundan dolayı sorumluluğunuz olduğunuzdan, bu borçları hisseniz oranında ödemeniz gerekmekte olup, vergi dairesince hakkınızda yapılan iş ve işlemler Başkanlığımızca da uygun görülmüştür. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst