zirve

Tesmerin Teos Sayfasına Yüklediği Değerlendirme Testlerinin Cevap Anahtarı

elit

Katkı Sunan Üye
Üyelik
1 Ağu 2009
Mesajlar
132
Konum
kayseri
arkadaşlar merabalar,
2012 mayıs stajeriyim.tesmerin teos sitesindeki değerlendirme testlerinin cevap anahtarı olan varsa paylaşabilirmi.en az 60 puan almak gerekiyomuş. 1. değerlendirme testini çok zor çözdüm.daha 8 tane daha var çözmem gereken test.önerileriniz ve yardımlarınız için tşk.
 
Son düzenleme:
Üyelik
3 Ara 2012
Mesajlar
728
Konum
istanbul
eğitim cdlerinin cevaplarını zamanında çok aramıştım.size tüm cd lerin cevaplarının olduğu belgeleri mail atabilirim.Yalnız dosyaların diğer arkadaşlarla paylaşımı siz yaparsınız
 
Üyelik
12 Ara 2012
Mesajlar
3
Konum
szf
Büyük comment!

kv.gif
 
Üyelik
6 Tem 2017
Mesajlar
47
Konum
Istanbul
8. ve 9. bölüm sınavların en kolay olanları. cevap anahtarı elimde yok ancak şunu söyleyebilirim ki sorulara konu terimleri ilgili derslerde arattığınızda ya da internette arattığınızda bir şekilde cevaplara ulaşıyorsunuz. umarım en kısa sürede halledersiniz, kolay gelsin.
 
Üyelik
17 Eyl 2017
Mesajlar
2
Konum
denizli
1.DEĞERLENDİRME Yİ CEVAPLAYABİLİR MİSİNİZ ?

Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar
B) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
C) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar
D) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir
E) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.
B) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
D) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
E) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.

Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?
A) Ödeme vadesi.
B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
C) Seri ve Sıra Numarası.
D) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı
E) Faturanın düzenlenme tarihi.

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?
A) İşletme Defteri
B) Defter-i Kebir
C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
D) Yevmiye Defteri
E) Envanter DefteriAşağıdakilerden hangisi bilgi akımının aşamalarından olamaz?
A) bilgi değerlendirme
B) kontrol
C) bilgi toplama
D) bilgi işleme
E) karar

Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretimi özelliği değidir?
A) Önce üretilip sonra pazarlanabilme
B) Depolanabilirlik
C) Üretici ile tüketicinin interaktif olması
D) Kitle üretiminin yaygın olması
E) Üretimden sonra tüketim

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nimet tarafını oluşturur?
A) Maliyet
B) Satış geliri
C) Rantabilite
D) Değişken maliyet
E) Verimlilik

Nüfusun yaşlanması ile yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması hangi çevre faktörünün bir sonucudur?
A) Yasal çevre
B) Ekonomik çevre
C) Doğal çevre
D) Sosyal çevre
E) Teknolojik çevre

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonu kapsamındaki temel faaliyettir?
A) Fon sağlamak
B) Bütün faaliyetleri için malzeme ihtiyacını belirleme
C) Bütün faaliyetlerin koordinasyonu
D) Müşteri bulmak
E) Üretim olanaklarını belirleme

Vergi Usul Kanunu uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler için ya da vergiden muaf esnaftan satın aldıkları emtia için düzenlemek ve işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmek zorunda oldukları belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gider pusulası
B) Perakende satış fişi
C) Müstahsil makbuzu
D) Fatura
E) Yolcu bileti

Vergi alacağının kanunlarda gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Verginin tarhı
B) Verginin tahakkuku
C) Verginin tahsili
D) Verginin ödenmesi
E) Vergi ziyaı cezası

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uygulamasında hüküm altına alınan değerleme ölçütlerinden birisi değildir?
A) Tasarruf değeri
B) Karşılaştırma bedeli
C) Vergi değeri
D) İtibari değer
E) Maliyet bedeliVergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili olarak iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitine Vergi Usul Kanunu uyarınca ne ad verilmektedir?
A) Değerleme
B) Fiili sayım
C) Emsal belirleme
D) Takdir
E) Bilanço


Satış sözleşmesinin unsurlarına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Satılan şey, para ile değiştirilmesi ve iktisadî değere sahip olması şartıyla, maddi ve maddi olmayan her şey olabilir.
B) Satış sözleşmesinin objektif esaslı unsurları; satılan şey, bedel (semen) ve taraflar arasında satılan şey ile bedelin karşılıklı olarak değişimi hususunda anlaşmadır.
C) Satılan şeyin satıcının mülkiyetinde bulunması gerekir.
D) Bedel, sözleşme kurulurken belirlenmiş ya da belirlenebilir nitelikte olmalıdır.
E) Tarafların anlaşmasıyla birlikte satılan şeyin mülkiyeti alıcıya geçmez; tasarruf işleminde bulunulması gerekir.

Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kural olarak, kişiler, sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne sahiptirler.
B) Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.
C) İrade özerkliği (serbestisi) ilkesinin sözleşmeler alanındaki görünüm biçimidir.
D) Taraflar, kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden biri olmak koşuluyla, diledikleri sözleşmeyi yapabilirler.
E) Sözleşme özgürlüğüne taraf iradeleri ile getirilebilecek sınırlamalara örnek olarak önsözleşme (sözleşme yapma vaadi) verilebilir.

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır?
A) Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi
B) Kefalet Sözleşmesi
C) Kira Sözleşmesi
D) Vekâlet Sözleşmesi
E) Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi
Aşağıdakilerden hangisi yaptırım açısından farklıdır?
A) Tam Ehliyetsizlik
B) Muvazaa
C) Geçerlilik Şekline Aykırılık
D) Korkutma (Tehdit)
E) Kamu Düzenine Aykırılık

Z Üretim İşletmesi'nin dönem içi üretim faaliyetlerine ilişkin maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Dönem sonu mamul stokları 12.000 TL.
Dönem sonu yarı mamul stokları 3.000 TL.
Dönem başı mamul stokları 8.000 TL.
Dönem başı yarı mamul stokları 6.000 TL.
Satılan mamul maliyeti 10.000 TL.
Bu bilgilere göre, işletmenin dönem içinde katlanılan üretim maliyeti kaç TL'dir?
A) 11.000 TL. B) 9.000 TL. C) 3.000 TL. D) 7.000 TL. E) 4.000 TL.

Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim mamul maliyetinin hesaplanmasında, bakım-onarım işçilerine ait maliyetler kesinlikle dikkate alınmaz?
A) Tam maliyet sistemi
B) Normal maliyet sistemi
C) Değişken maliyet sistemi
D) Asal maliyet sistemi
E) Standart maliyet sistemi

AD Üretim İşletmesi'nin, üretmekte olduğu makine için gerekli olan hammaddeye ilişkin Şubat ayı stok hareketleri aşağıdaki gibidir:
Satın Alınan Kullanılan
Dönem Başı Stoku 4.000 kg x 90 TL/kg
2 Şubat 1.500 kg
19 Şubat 1.500 kg x 100 TL/m
27 Şubat 2.500 kg

İşletme, stok hareketlerini ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemine göre değerlemektedir.
Bu bilgilere göre, işletmenin Şubat ayı sonundaki hammadde stoklarının maliyeti ne kadardır?
A) 175.000 TL. B) 135.000 TL. C) 235.000 TL. D) 250.000 TL. E) 150.000 TL.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?
A) Tükenmiş maliyet
B) Hasılat
C) Gider
D) Aktifleştirilmiş gider
E) Gelir

Tekdüzen hesap planında her hesap sınıfı kaş hesap grubuna ayrılır?
A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
E) 12

Denetçinin yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için söz konusu sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklamak üzere hazırladığı rapor aşağıdakilerden hangisidir?
A) Risk izleme raporu
B) Riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi raporu
C) Bağımsız denetim raporu
D) İç denetim raporu
E) İç kontrol raporu

Bir ekonomik birimin belli bir dönemine ait bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini saptamak için finansal veya finansal olmayan işlemlerini kontrol etmek, araştırmak, incelemek ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerleme süreci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsız denetim B) Kontrol C) Murakabe D) İç denetim E) Teftiş
Hangi işletmelerin bilanço esasına göre defter tutacağı hususu temel olarak nerede düzenlenir?
A) Kurumlar vergisi kanunu
B) Sermaye piyasası kanunu
C) Gelir vergisi kanunu
D) Türk ticaret kanunu
E) Vergi usul kanunu

Bankalar likidite riskine karşı aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile önlem alması uygun olur?
I-Mevduat çekilişlerini erteler
II-Öz sermaye miktarını artırır.
III-Kredi hacmini genişletir.
IV-GAP (Aralık) analizi tespitleri çerçevesinde vade, kur uyumsuzluğunu giderir.
A) I, II, III, IV. B) II, III. C) I, III. D) I, IV. E) II, IV.

Bankaların faaliyetleri sırasında genelde karşılaştığı riskler aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I-Faiz Riski
II-Operasyonel Risk
III-Politik Risk
IV-Kredi Riski
V-Katastrofik Risk
A) I, II, III ve IV B) I, II, V C) I, V D) II, V E) III, V

Aşağıdakilerden hangisi Repo için her zaman doğrudur?
A) Bankanın verdiği Repo makbuzu devlet garantisindedir.
B) Reponun geri ödeme tarihi belli değildir.
C) Repoya bağlı menkul kıymetin vade sonunda geri satılması mümkün değildir.
D) Vade sonunda ödenecek menkul kıymetin fiyatı belli değildir.
E) Reponun arkasında her zaman referans bir menkul kıymet vardır.
Varlığın getirisi (ROA) nasıl hesaplanır?
A) Net karın toplam varlıklara bölünmesi ile elde edilir.
B) Net karın toplam varlıklar ile çarpılması suretiyle elde edilir.
C) Net karın toplam yükümlülüklere bölünmesi ile elde edilir.
D) Varlıkların net kara bölünmesi ile elde edilir.
E) Net karın toplam varlıklar ile toplanması suretiyle elde edilir

Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 21, 18, 15, 16, 16, 13, 16, 15, 13’dür. Bu veri setinin mod’u aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13 B) 18 C) 16 D) 15 E) 21

Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 7, 12, 17, 27 , 37’dir. Bu veri setinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 B) 22 C) 25 D) 29 E) 27

Bir veri kümesinin en büyük ve en küçük gözlemler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Ortalama
B) Sıklık
C) Boyut
D) Aralık
E) Boşluk
 
Bir şirket 4.000 TL'ye mal ettiği bir ticari malını 240 TL kârla satarsa, bu satışından elde ettiği kâr oranı % kaçtır?
A) %7 B) %5 C) %6 D) %8 E) %4

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?
A) Finansman bonoları B) Gelir ortaklığı senedi C) İmtiyazlı hisse senetleri D) Katılma intifa senedi E) Hazine bonosuFinansal varlık piyasaları” aşağıdaki piyasalardan hangisinin de yerine kullanılabilmektedir?
A) Opsiyon Piyasaları
B) Mezat Piyasaları
C) Aracı Piyasaları
D) İkinci El Piyasaları
E) Finansal Piyasalar

İhracı gerçekleştiren şirket açısından tanımlanacak olursa; ihraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı değerden (nominal değer) daha düşük bir bedelle satılması durumunda bu tahvil için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Bu tahvil primli tahvildir.
B) Bu tahvil çağrılabilir tahvildir.
C) Bu tahvil iskontolu tahvildir.
D) Bu tahvil özel sektör tahvildir.
E) Bu tahvil opsiyonlu tahvildir.

Bugünden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi gelecekteki bir tarihte satın alma ya da satma şeklinde işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci El Piyasaları
B) Sermaye Piyasaları
C) Mezat Piyasaları
D) Para Piyasaları
E) Türev Piyasaları

Ekonomide durgunluk beklendiği dönemlerde aşağıdakilerden hangisi geçerli olmaz?
A) Uzun vadeli finansal varlıkların fiyatları artar
B) Kısa ve uzun dönemli finansal varlıkların getirileri arasındaki fark artacaktır
C) Kısa vadeli finansal varlıkların fiyatları düşer
D) Uzun vadeli finansal varlıkların getirisi düşer
E) Kısa vadeli finansal varlıkların getirisi artarAşağıdaki göstergelerden hangisi öncü gösterge niteliğinde değildir?
A) Parasal taban
B) Spariş endeksi
C) Bono faiz oranları
D) Stok düzeyi
E) İşsizlik oranı

Cari işlemler dengesi açığı / GSYH oranı hangi değerin üzerine çıktığında açığın sürdülebilirliği sorgulanmaktadır?
A) Yüzde 2
B) Yüzde 1
C) Yüzde 3
D) Yüzde 5
E) Yüzde 4

Aşağıdakilerden hangisi GSYH ile GSMH arasındaki temel farkı oluşturan büyüklüktür?
A) Net hata ve noksan
B) Stok harcamaları
C) Net ithalat
D) Net ihracat
E) Dış alem net faktör gelirleri

Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun kitaplarından değildir?
A) Haksız Rekabet
B) Ticari işletme
C) Ticaret Şirketleri
D) Taşıma İşleri
E) Deniz TicaretiAdi şirketlerin temel özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüzel kişiler adi şirketlere ortak olmazlar.
B) Adi şirketlerin ortakları şirket dolayısıyla girilen borçlardan müteselsilen ve bütün malvarlıklarıyla sorumludurlar.
C) Adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadıklarından tacir niteliğinde değildir.
D) Adi şirket sözleşmesi kural olarak şekle tabi değildir.
E) Adi şirketler, “ticaret şirketi” niteliğinde değildir.

Türk Gemi Siciline kayıtlı olmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı aynı haklara ilişkin olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanacaktır?
A) Türk Ticaret Kanununun mülkiyet ve diğer ayni haklara ilişkin hükümleri
B) Türk Medeni Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri
C) Türk Ticaret Kanununun taşıma hukukuna ilişkin hükümleri
D) Ticari örf ve adet
E) Türk Medeni Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümleri

Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin varlığı için gerekli zorunlu unsurlardan değildir?
A) Kişi unsuru
B) Sözleşme unsuru
C) Ortak amaç için birlikte çaba gösterme unsuru
D) Ticari işletme işletilmesi unsuru
E) Ortak amaç unsuru
 
Üyelik
18 Şub 2019
Mesajlar
1
Konum
Balıkesir
Serbest muhasebe mali müşavirlik staja başladı

smmm 2018 eylül stajeriyim teos 1.bölüm sorularının cevaplarını nereden bulabilirim? ilk yapışta başarısız oldum :(
şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
4 Ocak 2020
Mesajlar
2
Konum
ANKARA
merhabalar teos 2-3-4-5-6-7-8.bölüm cvpları elinde olan varmı arkadaşlar çok zor durumdayım haftasonu sınav kaydı yapmak için bunları bitirmem lazım varsa mail atabilirmisiniz [email protected]
 
Üyelik
4 Ocak 2020
Mesajlar
2
Konum
ANKARA
[email protected]
cevapları atabilirmisiniz
DEFTER BELGELER
Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur
. B) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur
. C) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.
D) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz
. E) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
B) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur
. C) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
D) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur
. E) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.


Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?
A) Ödeme vadesi.
B) Seri ve Sıra Numarası.
C) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı
. D) Faturanın düzenlenme tarihi.
E) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.


Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?
A) Serbest Meslek Erbabı
. B) Ticaret Şirketleri
C) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
D) Ticaret ve Sanat Erbabı
E) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler

FİNANSA PİYASALAR

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?
A) Katılma intifa senedi
B) Gelir ortaklığı senedi
C) İmtiyazlı hisse senetleri
D) Finansman bonoları
E) Hazine bonosu


Finansal piyasalar, teslim tarihleri bakımından sınıflandırıldığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?
A) Sermaye Piyasaları – Vadeli (Türev) Piyasalar
B) Birinci El Piyasalar – Vadeli (Türev) Piyasalar
C) İkinci El Piyasaları – Organize Piyasalar
D) Para Piyasaları –Organize Piyasalar
E) Spot (Nakit) Piyasalar – Vadeli (Türev) Piyasalar
Piyasalar en genel şekliyle aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisiyle sınıflandırılmaktadır.
A) Sermaye Piyasaları – Finansal Piyasalar
B) Reel (gerçek) Piyasalar – Finansal Piyasalar
C) Sermaye Piyasaları – Türev Piyasalar
D) Reel (gerçek) Piyasalar – Türev Piyasalar
E) Para Piyasaları – Finansal Piyasalar
Fon arz edenlerle fon talep edenler arasındaki fon değişimi sürecinin gerçekleştirilmesi veya bu sürecin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan kurumlar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bankacılık Düzenlemem ve Denetleme Kurumları
B) Kalkınma Ajansı Kurumları
C) Yüksek Planlama Kurumları
D) Sermaye Piyasası Kurumları
E) Devlet Planlama Kurumları


EKONOMİ

Bütçe dışı fonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütçe dışı fonlar hesap verilebilirliği azaltmaktadır
. B) Gelirin belirlenen amaç için kullanılmasını sağlamaktadır
C) Fonlar bütçe kontrolü dışında kalmaktadır
D) Fonlar bütçe denetimi dışında kalmaktadır
E) Kamu kaynaklarının esnek kullanımını sağlamaktadır
Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun Sermaye ve Finans hesabını etkilemez?
A) Ülkeler arası faiz oranı farklılıkları
B) İç ve dış şoklar
C) Merkez bankası döviz rezervleri
D) Ülkenin mevcut üretim düzeyi
E) Cari işlemler hesabı açığı
Merkez bankası yurtdışından gelen dövizi satın alırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Merkez bankasının döviz varlıkları azalır
B) Merkez bankasının TL yükümlülükleri artar
C) Merkez bankasının piyasaya verdiği TL miktarı azalır
D) Kamu mevduatı artar
E) Rezerv para azalır
Borç stokunu sabit tutmak isteyen bir hükümetin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
A) Faiz dışı bütçenin borç stoku artı faiz ödemeleri kadar fazla vermesi gerekir
B) Faiz dışı bütçenin (temel bütçenin) faiz ödemeleri kadar fazla vermesi gerekir
C) Genel bütçenin borç stoku kadar fazla vermesi gerekir
D) Faiz dışı bütçenin borç stoku kadar fazla vermesi gerekir
E) Genel bütçeninin borç stoku artı faiz ödemeleri kadar fazla vermesi gerekir


TİCARET HUKUKU

Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sigorta acentesinin unsurlarından değildir?

A) Belli bir yer veya bölgede faaliyette bulunma
B) Bir sigorta şirketinin ad ve hesabına aracılık yapma veya bizzat sözleşme kurmak amacıyla görevlendirilme
C) Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi bir sıfatı olmama (bağımsızlık)
D) Sigorta şirketinin olmadığı yerlerde aracılık veya sözleşme yapmayı geçici olarak üstlenme
E) Acentelik Sözleşmesi çerçevesinde faaliyette bulunma

Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket yönetim kuruluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anonim şirket yönetim kurulunu seçme yetkisi kural olarak genel kurula aittir.
B) Tüzel kişiler anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olamazlar
. C) Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler; esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişi yeniden üye seçilebilir.
D) Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri bu sıfatları dolayısıyla tacir sıfatını kazanmış olmazlar.
E) Anonim şirketin ilk yönetim kurulunun şirket esas sözleşmesinde gösterilmiş olması zorunludur.


Türk Ticaret Kanununda, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan hayat sigortası sözleşmelerinde, sigorta ettirenin daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmemesi halinde, sigortacının bu sebeple sözleşmeyi feshedemeyeceği ve primi talep edemeyeceğinin hükme bağlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bu durumda sigorta ettiren üç ay içinde prim borcunu yerine getirmez ya da taksitlendirmezse sigortacı sigorta sözleşmesinin şartlarını değiştirmekte serbest hale gelir.
B) Bu durumda sigorta ettiren üç ay içinde prim borcunu yerine getirmez ya da taksitlendirmezse sigorta sözleşmesi geçersiz hale gelir
. C) Bu durumda sigorta prim ödemeden muaf sigortaya dönüşür.
D) Bu durumda sigorta ettiren üç ay içinde prim borcunu yerine getirmez ya da taksitlendirmezse sigortacı sigorta sözleşmesinden cayabilir
. E) Bu durumda sigorta ettiren altı ay içinde prim borcunu yerine getirmez ya da taksitlendirmezse sigortacı sigorta sözleşmesini feshedebilir.


Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa göre deniz hukukundaki kıymetli evrak niteliğinde olan taşıma senetlerindendir?

A) Bono
B) Poliçe
C) Pay senedi
D) İlmühaber
E) KonişmentoBORÇLAR HUKUKU

Aşağıdakilerden hangisi korkutma (tehdit / ikrah) nedeniyle sözleşmenin iptal edilebilmesi için aranan şartlardan değildir?
A) Korkutma eylemi ile sözleşmenin yapılması arasında nedensellik (illiyet) bağı bulunmalı
B) Korkutulan ya da akrabalarından birisine yönelik bir korkutma eylemi bulunmalı
C) Korkutma, ağır ve derhal gerçekleşebilecek bir zarar tehlikesi yaratmalı
D) Korkutma, hukuka aykırı olmalı
E) Korkutma, kişi veya malvarlığına yönelik olmalı
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işverenin borçlarından birisi değildir?
A) İşçiyle rekabetten kaçınma
B) İşin gerektirdiği araç ve malzemeleri sağlama
C) Tatil ve iş arama izni verme
D) Hizmet belgesi verme
E) Ücret ödeme
Sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler için öngörülen zamanaşımı süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 2 ve 10 yıl
B) 1 ve 5 yıl
C) 1 ve 10 yıl
D) 2 ve 5 yıl
E) 5 ve 20 yıl

Aşağıdakilerden hangisi kesin hükümsüzlük (butlan) nedenlerinden biri değildir?
A) Sözleşmenin içeriğinin kişilik haklarına aykırı olması
B) Geçerlilik şekline tâbi bir sözleşmede söz konusu şekle uyulmaması
C) Sözleşmenin muvazaalı olması
D) Sözleşmenin taraflarından birisinin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunması
E) Sözleşmenin kurucu unsurlarında eksiklik olması

İSTATİSLİK


Bankaya %18 faiz oranı üzerinden, 53 gün vadeyle, yatırılan anapara faiz getirisi ile birlikte 119.000 TL'ye ulaşmışsa; elde edilen faiz geliri, iç faiz hesaplama yöntemine göre, kaç TL'dir?
A) 3.072 TL
B) 3.972 TL
C) 3.832 TL
D) 2.772 TL
E) 2.142 TL


Bankanın; % 17 dış iskonto uyguladıktan sonra, sahibine 5.700 TL ödediği senedin nominal değeri kaç TL'dir?
A) 6.434 TL
B) 6.867 TL
C) 6.356 TL
D) 6.569 TL
E) 6.669 TL


Bugün; %15 faiz oranı üzerinden, 66 gün vadeyle, bankaya yatıracağımız paranın faiz getirisi 935 TL olacaksa, bankaya yatırılan anapara tutarı kaç TL'dir?
A) 34.500 TL
B) 36.250 TL
C) 34.000 TL
D) 35.750 TL
E) 35.250 TL


Banka; dış iskonto uyguladığı nominal değeri 2.000 TL olan senedin sahibine, 1.500 TL öderse iskonto oranı % kaç olur?
A) %27
B) %25
C) %28
D) %33
E) %26


Bir varlığın 80 gün vadeli satış bedeli 100.000 TL’dir. Dış faiz yöntemine göre hesaplanan 2.000 TL faiz tutarı indirildikten sonra satıldığına göre, bu işlemde esas alınan faiz oranı % kaçtır?
A) %9
B) %5
C) %7
D) %6
E) %8

MALİYET MUH

Aşağıda genel üretim giderleri farkları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fiili genel üretim giderleriyle fiili çalışma hacmindeki bütçelenmiş genel üretim giderleri arasındaki fark bütçe farkıdır
. B) Fiili çalışma hacmindeki genel üretim giderleri bütçe tutarıyla, standart çalışma hacmindeki genel üretim giderleri bütçe tutarı arasındaki fark verim farkıdır.
C) Verim farkı, toplam genel üretim giderlerinin verimini ölçer.
D) Fiili üretim hacminin, genel üretim giderleri yükleme oranının hesaplanmasında kullanılan üretim hacminden farklı olması durumunda ortaya çıkan fark kapasite farkıdır
. E) Toplam genel üretim giderleri farkı, fiili genel üretim giderleri ile standart genel üretim giderleri arasındaki farktır.

Genel üretim giderlerinin belli bir kısmının makinelerin bozulmasından dolayı üretime ara verilmesinden kaynaklanan sabit giderler olduğu saptanmıştır. Buna göre, toplam genel üretim giderlerinin üretime yüklenmesinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A)

151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

B)

152- MAMULLER XXX
680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ XXX
373- MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI XXX

C)

152- MAMULLER XXX
680- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLER XXX
381- GİDER TAHAKKUKLARI XXX

D)

151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

E)

151- YARI MAMULLER-ÜRETİM XXX
690- DÖNEM KARI VEYA ZARAR XXX
731- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA XXX

Aşağıdakilerden hangisi bir mamulü üretmek için katlanılan direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin toplamını ifade etmek için kullanılır?
A) Standart maliyet
B) Temel maliyet
C) Dönüşüm maliyeti
D) Kontrol edilebilir maliyet
E) Değişken maliyet


Belirli bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış, tükenmiş maliyetlere ne ad verilir?
A) Zarar
B) Gelir
C) Kar
D) Harcama
E) Gider

TMS 18 hasılat standardı, hangi işlem veya olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz?
A) Mal satışları
B) Finansal kiralamalar
C) Faizler
D) Temettüler
E) İsim hakları

TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
B) Döneme Ait Fon Akış Tablosu
C) Döneme Ait Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
D) Önemli Muhasebe Politikalarını Özetleyen Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar
E) Döneme Ait Nakit Akış Tablosu

TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının maliyetine dahil edilmez?
A) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük vergisi
B) Depolama alanı için ödenen kira bedeli
C) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli
D) Ticari malın alış bedeli
E) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye sigortası

X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır:
Satış fiyatı: 10.000 TL
(10 TL/adet x 1000 adet)
Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL
(1 TL/adet x 1000 adet)
Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL
(2 TL/adet x 1000 adet)
Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?
A) 7.000
B) 11.000
C) 8.000
D) 13.000
E) 12.000

Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Sisteminin temel unsurları arasında yer almaz?
A) Kamu emeklilik sistemlerinin tamamlayıcı bir fonksiyonu olması
B) Hizmet sunumunda uzmanlaşmanın olması
C) Bireylere fon seçim hakkının sunulması
D) Devletin herhangi bir katkısının bulunmaması
E) Bireysel hesaplara dayalı fonlu bir sistem olması

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık sektöründeki meslek kuruluşlarından biridir?
A) Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı
B) Türkiye Sigorta Birliği
C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
D) Genç Sigortacılar Derneği
E) Hepsi

Toplumun geneline hitap eden yaşlılık, işsizlik ve genel sağlık sigortası gibi sigortalar aşağıdaki sigorta ürünlerinden hangisinin alanına girmektedir?
A) Özel Sigorta
B) Hayat Dışı sigortası
C) Zorunlu Sigorta
D) Can Sigortası
E) Sosyal Sigorta

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sigortacılık yönünden riski tanımlamaktadır?
A) Gerçekleşebilecek ancak gerçekleşmesi ya da ne zaman gerçekleşeceği kesin olmayan zarar verici olaylardır.
B) Bir evin deprem sonucunda çökerek harap olmasıdır.
C) Aynı sigorta şirketine sigortalı iki aracın karşılıklı çarpışmasıdır.
D) Bir eşyanın kaybolması durumunda oluşacak zararı sigorta şirketinin teminat dışına bırakmasıdır. E) Bir trafik kazasında aracın yanma olayıdır.

Aşağıdakilerden hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz?
A) Terkin
B) Ölüm
C) Ödeme
D) Uzlaşma
E) Yargı kararı

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu çerçevesinde bir tarhiyat işlemi çeşidi değildir?
A) Emsale dayanan tarhiyat
B) Beyana dayanan tarh
C) Re’sen tarhiyat
D) İdarece Tarhiyat
E) İkmalen tarhiyat

Vergi Usul Kanunu uyarınca, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarh
B) Tahakkuk
C) Ceza
D) Tahsil
E) Tebliğ


Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?
A) Maliyet bedeli
B) Mukayyet değeri
C) Borsa rayici
D) İtibari değer
E) Tasarruf değeri
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi destekleyenlerin görüşlerinden biri değildir?
A) Küreselleşme, ekonomileri daha rasyonel hale getirir
B) Küreselleşme, insanlığın genel refah seviyesini yükseltir
C) Küreselleşme, toplumları bütünleştirir
D) Küreselleşme, ulusal bütünlüğü bozar
E) Küreselleşme, daha barışçıl bir ortamın yaratılabilmesine imkân sağlar

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin ana ülke açısından yararlarından biri değildir?
A) Ev sahibi ülkede görevlendirecekleri personel ile ev sahibi ülkedeki işgücü piyasalarının dengeye kavuşmasına ve bu yolla istihdam sorununa katkı sağlayabilirler
B) Ev sahibi ülkedeki tüketicileri ürettikleri mal ve hizmetler ile etkileyerek, ev sahibi ülkeleri sosyal, ekonomik ve teknolojik olarak kendilerine bağlayabilirler
C) Çok uluslu şirketler ana ülkede yaratılan sermaye fazlasını diğer ülkelerde etkin ve verimli bir biçimde kullanarak sermaye karlılıklarını yükseltebilirler
D) Diğer ülkelerdeki ucuz işgücü ve hammadde olanaklarından yararlanarak üretim maliyetlerini düşürebilirler
E) Gelişmekte olan ülkelere ürettikleri bilgi ve teknoloji satarak, bu yatırımlarından en yüksek oranda kazanç sağlama imkânına kavuşabilirler


Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin istihdam ve ücret politikalarına etkilerinden biri değildir?
A) Emek yoğun faaliyetlerin büyük ölçüde gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kayması
B) Gelişmiş ülkelerde nitelikli işgücü arzının artmasına bağlı olarak ücretlerin yükselmemesi
C) Gelişmiş ülkelere yönelik beyin göçünün oluşması
D) Sermaye yoğun ve yüksek nitelik gerektiren işlerin gelişmiş ülkelerde yürütülmesi
E) Niteliksiz emeğin küreselleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme süresini hızlandıran kurumlardan biri değildir?
A) Dünya Sağlık Örgütü
B) Dünya Bankası
C) Uluslararası Para Fonu
D) Birleşmiş Milletler
E) Dünya Ticaret Örgütü
 

Benzer konular

Üst