Tevkifatlı Satış Faturası Hk.

  • Konbuyu başlatan demet82
  • Başlangıç tarihi
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: tevkifatlı satış faturası hk.

Diğer iade kısmında göstereceksiniz. Tecil ihraç kayıtlı satışlara ilişkin.
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: tevkifatlı satış faturası hk.

demet hanım bu durum tevkifatın türüne göre değişiklik arz eder. yasada sayılmış olan kısmi tevkifat türleri vardır. ve herbir tevkifat türüne görede ilgili tevkifat türünün anıldığı kanun ve madde metnininde içerdiği kdv beyannamesinde satıra yer verilmiştir. öncelikle sizii tevkifatınız ne tür bir tevkifat daha doğrusu neyden dolayı yapılmış bir tevkifat bunu bilmemiz gerekir. saygılarımla....
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Tevkifatlı Satış Faturası Hk.

demet hanım yaptığınız hizmetin türünüde yazarsınız tam olarak yerini belirleyebiliriz sanırım. yani bu kesilen faturanın muhteviyatı nedir. hangi hizmet yada mal satışına binean kesildi. bunu bilmek gerek. kısmi tevkifatta kdv nin bir kısmı tevkifata uğrar. tam tevkifatta ise tamamı tevkifata uğrar. ama kdv kılavuzuna birkez daha bakayım. sizi yanıtmış olmayalım. saygılar...
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Tevkifatlı Satış Faturası Hk.

TABLO 2 ? KISMÎ TEVK?FAT
UYGULANAN ?fiLEMLER
14 , 16 , 18 , 20
Bu sat?rlarda k?smî tevkifata u¤ram?fl
olan ifllemlere ait KDV matrahlar?,
hizalar?nda ifllemin tabi oldu¤u KDV
oran? (%1, %8, %18) ve hesaplanan
KDV nin kaçta kaç?n?n kesintiye
u¤rad?¤? (1/2, 1/3, 2/3, 9/10 gibi) gösterilecektir.
5 , 17 , 19 , 21
Bu sat?rlarda k?smî tevkifata konu
ifllemlere ait olarak hesaplanan KDV
nin tevkifata u¤ramam?fl tutar? gösterilecektir.
Örnek: O dönemde 100 YTL
tevkifata tabi fason ifl yap?lm?fl ise 18
inci sat?ra 100, hizas?na 18 ve 2/3, 19
uncu sat?ra ise 6 YTL yaz?lacakt?r.
TABLO 3 - D??ER ?fiLEMLER
22 , 23
43 no.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam?
nda Türkiye?de ikamet etmeyenlere
yap?lan teslim bedelleri toplam? 22.
sat?rda, bu bedeller üzerinden muhtelif
oranlarda hesaplanm?fl olan KDV ler
toplam? (oran ay?r?m?na girmeksizin)
23 üncü sat?rda gösterilecektir.
?Teslim ve Hizmet Bedeli? sütununa
ayn? veya farkl? vergi oranlar?na tabi
teslim bedellerinin toplam?, ?Hesaplanan
KDV? sütununa bu teslimler üzerinden
hesaplanan KDV toplam?
yaz?lacakt?r. (Teslim konusu mal ayn?
dönemde yurt d?fl?na ç?kar?l?r ve KDV
tutar? al?c?ya intikal ettirilirse 35. sat?r
ile Föy?de bulunan TABLO 13?deki
404 ve 408 kodlu sat?rlar arac?l?¤?yla
TABLO 9?da istisna ve iadeye imkan
veren beyanlar yap?lacakt?r. Hesaplanan
vergi izleyen dönemlerde al?c?ya
intikal ettirilirse sadece 35. sat?r ve
TABLO 13?de yer alan 404 ve 408
kodlu sat?rlar arac?l?¤?yla TABLO 9?da
beyan yap?lacakt?r.)
24 , 25
61 no.lu KDV Genel Tebli¤i kapsam?
nda Türkiye?de ikamet etmeyenlere
yap?lan teslim bedelleri toplam? 24
üncü sat?rda, bu bedeller üzerinden
muhtelif oranlarda hesaplanm?fl olan
KDV ler toplam? (oran ay?r?m?na girmeksizin)
25 inci sat?rda gösterilecektir.
?Teslim ve Hizmet Bedeli? sütununa
ayn? veya farkl? vergi oranlar?na tabi
teslim bedellerinin toplam?, ?Hesaplanan
KDV? sütununa bu teslimler üzerinden
hesaplanan KDV toplam?
yaz?lacakt?r. (Teslimin yap?ld?¤? döneme
ait beyannamenin verilece¤i tarihe
kadar mal yurt d?fl?na ç?kar?l?r ve Döviz
Al?m Belgesi ile Onayl? Özel Fatura
temin edilirse 36. sat?rda ve Föy?de
bulunan TABLO 13?deki 403 ve 407
kodlu sat?rlar arac?l?¤?yla TABLO 9?da
istisna ve iadeye imkan veren beyanlar
yap?lacakt?r. Döviz Al?m Belgesi ve
Onayl? Özel Fatura sonraki dönemlerde
temin edilirse, bu belgelerin temin
edildi¤i döneme ait beyannamede
sadece 36. sat?r ve TABLO 13?de yer
alan 403 ve 407 kodlu sat?rlar
arac?l?¤?yla TABLO 9?da beyan
yap?lacakt?r. Yolcu istisnas? ve bavul
ticareti kapsam?ndaki teslimler
dolay?s?yla iade almak istemeyen
mükelleflerin TABLO 9?a kay?t yapmalar?
na gerek bulunmamaktad?r.)
 
Üst