Tıp Merkezi Kurucu ve Sonradan Ortak Olmada Hekimlik

Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
ilgi ve bilgilerini paylaşacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler
benim sorum, bir tıp merkezi ltd. şti olarak kurulacak. kurucu ortakların hepsinin hekim olması gereklimidir. ve kurulduktan sonra hekim olmayan kişilerden ortak alınırsa bir sakıncası olurmu. ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği diye bir yönetmelikte ortakların tamamı hekim olan tıp merkezlerinde gibilerde bazı ibareler var. ortakların tamamının hekim olmaması durumunda oluşabilecek mahsurlar varmıdır. teşekkürler
 
Üyelik
18 Şub 2006
Mesajlar
560
İSTANBUL VALİLİĞİ’NE (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) GÖNDERİLEN
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN 06.09.2001 TARİH VE
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15039 SAYILI GÖRÜŞ BİLDİRİMİ


Bilindiği gibi sağlık personelinin (Hekim, Diş Hekimi, Ebe, Hemşire, Toplum Sağlığı bölümü mezunu Sağlık Memuru) sağlık alanında esleğini serbest olarak icra edebilmesi, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun kapsamında belirtilmiştir.

İlgili Kanun dayanak kabul edilerek, ülkemizde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyişleri bir Yönetmelik içerisinde toplanmış ve bu özel sağlık kuruluşlarının çalışma usul ve esasları belirlenerek 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı resmi gazetede “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” adı altında yayınlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin, Tanımlar Kısmı 4.ncü maddesinin “e” bendinde, hangi işletmelerin Sağlık Kuruluşu adı altında faaliyet göstereceği tanımlanmış, 4.ncü maddenin “f” bendinde de Muayenehanelerin tanımı yapılmıştır.

Ayrıca ilgili Yönetmeliğin 8.inci maddesinde de ifade edildiği gibi Muayenehaneler; hekimlerin serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları sağlık kuruluşlarıdır. Dolayısıyla mevzuatlarında öngördüğü gibi muayenehane; bir hekimin tek başına faaliyet gösterdiği bir işyeri, sağlık kuruluşları ise birden fazla hekimin faaliyet gösterdiği bir işyeri olarak değerlendirilmelidir.

Yine aynı yönetmeliğin (iyi incelendiği takdirde) üçüncü bölümünün başvuru için gereken belgeler kısmı 10.ncu maddesinin “d” bendinde, Sağlık Kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesi ve ortaklarının tamamının hekim olduklarını belgelemek üzere diplomaları istenmekte iken, aynı maddenin son paragrafından bir önceki paragrafında ise Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili bilgi ve belgeleri ifade eden “d” bendinin muayenehane başvurularında istenmeyeceği belirtilmiştir.

Buradan da anlaşılacağı üzere, tamamına hekimlerin ortak olduğu herhangi bir şirket muayenehane dışında özel bir sağlık kuruluşu açıp işletebilmekte ise de ancak muayenehaneleri, bir hekimin tek başına mesleğini serbest olarak icra etmek üzere münferiden kanun hükmüne göre açtığı özel sağlık kuruluşları olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kaldı ki şirket birden fazla kişinin ortaklığını ifade ettiğine göre bir A.Ş.’nin muayenehane açamayacağı aşikardır.

Her ne kadar, Türk Ticaret Kanunu’nda, tabiplerin kurduğu bir ticaret şirketine tabip olmayanların ortak olmalarını engelleyen herhangi bir hüküm mevcut değil ise de; böyle bir şirketin muayenehane veya poliklinik işletmek suretiyle tababet icra etmek ve ettirmek şeklindeki faaliyetinin, mevzuatlarımızda öngörülen “ticari veçhile verilemez” şeklinde, yasaklanmış bir ticari faaliyet olduğu ve buna müsaade edilemeyeceği açıktır.

Dolayısıyla tabip olmayanların tababet ile iştigal eden bir şirkete ortak olmaları halinde, bu şirket bir ticaret şirketi olmasa bile tababet icra etmekte ve bu şirketin faaliyetleri dolayısıyla ticari kar elde edecekleri ve böylece, kanunen tabiplere verilen bir mesleki faaliyetten tabip olmayan kimselerin menfaat sağlayacağı tartışmasızdır. Ayrıca böyle bir duruma izin verilmesi halinde, insan sağlığı ile doğrudan alakalı olan tababet ile ilgili mesleki disiplin ve prensiplerin, mesleğin dışındaki kişilere verilmesi ortaya çıkacak ve tababet mesleğinde tabiplere ait olan inisiyatifin ticaret şirketi idaresinin eline geçmesine neden olacaktır ve bu durumda doğal olarak mesleğin istismarını gündeme getirecektir.

Konunun bu doğrultuda değerlendirilerek, özel sağlık kuruluşlarının açılış, işleyiş ve denetimleri ile ilgili mevzuatların detaylı incelenmesi ve ilinizde faaliyet gösteren muayenehanelerin açılış, işleyiş ve denetimlerinin yürürlükteki mevcut mevzuatlar doğrultusunda yapılması ile birlikte, adı geçen hekime ait muayenehanenin faaliyetinin de mevzuatlar kapsamında verilmesinin sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Kanımca ltd.şti lerde Kurucu ortakların ve A.Ş lerde Yünetimn kurulu üyelerin Doktor olması.A.Ş lerde Yünetim dışında ki ortakların ve Ltd.şti lerde sorumlu müdürün dışındaki ortakla doktor olmaya bilir düşüncesindeyim..
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Sağlık Bakanlığının 29/09/2003 tarih ve 14509 sayılı Genelgesinde Hastene ve diyaliz merkezleri hariç , sağlık hizmetleri vermek üzere kurulucak şirketlerde ortakların tamamnın Tıp Doktoru olması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde sağlık müdürlüğünce bu tür kuruluşlara ruhsat verilmeyerek kapatılmaktadır.
 
Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
cevaplarınız için teşekkür ederim. sayın türkbey şimdi bir tıp merkezi ltd. şti. kuruluşunda tüm ortaklar doktor olsa, daha sonra hisse devri ile doktor olan ortağın hissesini doktor olmayan birkişi satın almış olsa, bu tıp merkezi kapatılabilir demek istiyorsun değilmi?, uygulamada böyle birşey başına gelen oldumu olduysa bilgi veren olursa sevinirim.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Sayın Furkan

İlgili genelgedeki şartları açık denetimdeki bir takım boşlukların ne zaman ve ne şekilde karşınıza çıkacağı hakkında bir yorum yapamam kanunlara riayet etmekte her zaman fayda vardır.

saygılarımla
 
Üst