TMSK Uygulama Genel Tebliği Çercevesinde TDHP Uygulaması Devam

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
11-FİNANSAL VARLIKLAR


110-gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
111-gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklara yansıtılan finansal varlıklar
112-itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar
113-maliyetle ölçülen finansal varlıklar
114-
115-
116-türev finansal varlıklar
117-
118-
119-finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılıkları (-)


bu grup nakit benzeri yatırımlar olarak tanımlanan değerler dışında kalan ve normal koşullarda on iki ay içinde paraya dönüşebilecek geçici yatırım özelliği taşıyan menkul kıymet niteliğindeki finansal varlıkları kapsar.
gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar,gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklara yansıtılan finansal varlıklar,itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar ve gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülemediği için maliyetle değerlenen finansal varlıklar ve türev ürünler bu grupta açılacak hesaplarda izlenir.geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan hisse senedi ,tahvil,hazine bonosu,finansman bonosu,yatırım fonu katılma belgeleri,kar veya zarar ortaklığı belgesi,gelir ortaklığı senedi gibi menkul kıymetler bu bölümde yapılan sınıflandırmaya uygun olan hesaplarda izlenir.On iki ay içinde elden çıkartılması beklenmeyen finasal varlıklar ve işletmenin diğer şirketlere ortak olmak amacıyla yaptığı uzun vadeli yatırımları bu grupta değil,duran varlık grubunda finansal yatırımlar grubunda izlenir.Ayrıca elden çıkarılmasına karar verilen ortaklıklar bu grupta değil,satış amaçlı elde tutlan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler grubunda izlenir.bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

110-gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Bu hesap ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değerleri ile kaydedilen ve/veya sonraki ölçümlerde gerçeğe uygun değer farkları kar veya zarara yansıtılacak alım satım amaçlı olan TMS ''Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan'' olarak sınıflandırılan finansal varlıkların izlenmesinde kullanılır.


İŞLEYİŞİ
________

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan varlık olarak nitelendirilen finansal varlıkların edinilmesinde bu hesaba borç ilgili finansal varlıkların elden çıkarılmasında veya alım satım amacıyla elde tutulma amacından vazgeçilmesi durumunda ise bu hesaba alacak kaydedilir..Dönemler itibariyle finansal varlıklarda meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları bu hesaba borç ''647 Gerçeğe Uygun Değer Artış Karları hesabına alacak kaydedilir.Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki azalışlar ise bu hesaba alacak, ''657 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları hesabına borç kaydedilir.


111-gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklara yansıtılan finansal varlıklar

Normal koşullarda dönen varlıklar içinde alım satım amacı dışında hisse senedi bulundurulması istinai bir uygulama olacağından bu hesabın kullanılması sınırlı olacaktır.İŞLEYİŞİ
_______

Finansal varlıkların edinilimesinde ,gerçeğe uygun değerinde artış meydana geldiğinde bu hesaba borç,ilgili finansal varlıkların elden çıkarılmasında veya gerçeğe uygun değerlerinde azalma meydana geldiğinde alacak kaydedilir.Bu hesapta izlenen finansal varlıkların gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarar değil diğer kapsamlı gelir unsuru olarak özkaynak grubunda açılan ''553-Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değerler Farkı'' hesabında izlenir.
 
Üst