zirve

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere mal veya hizmetleri ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,

f) Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

g) Konut finansmanı kuruluşu: Konut finansmanı kapsamında doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından konut finansmanı faaliyetinde bulunması uygun görülen finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerini,

ğ) Kredi veren: Mevzuatı gereği tüketicilere kredi vermeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları,

ı) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Teknik düzenleme: 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımı,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek kişiyi,

l) Tüketici işlemi: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

m) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bunların üst kuruluşlarını,

n) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan mal ya da bu malların hammaddelerini yahut ara mallarını üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Devamı...
 
Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısının, Meclis tatile girmeden yasalaşmasının planlandığını belirtti.

Yazıcı, hazırlık çalışmaları yaklaşık 2 yıldır süren, pek çok kurum ve kuruluşun görüşleri alınarak hazırlanan tasarının 27 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığını ve dün TBMM'ye sevk edildiğini hatırlattı.

''76 milyon tüketicimize pek çok alanda çağdaş haklar getiren ve tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştıran tasarının öncelikli görüşülecek konular arasına alınarak Meclis tatile girmeden yasalaşması planlanmaktadır'' ifadesini kullanan Yazıcı, tasarının yasalaşması halinde bankaların tüketicilerden sadece Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından belirlenecek ücret, masraf ve komisyonları alabileceklerini kaydetti.

Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunulmasının zorunlu olacağına işaret eden Yazıcı, bankaların bu kartlara isterlerse ilave hizmet yükleyebileceklerini anımsattı.

Tüketicilerin; belli sözleşmelerden herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkı olacağını ifade eden Yazıcı, ayıplı mal ve hizmette tüketiciye sağlanan hakların tüketici lehine genişleyeceğini belirtti.

-Diğer Yenilikler-

Tüketici kredisi ve konut finansmanı (mortgage) sözleşmelerinde tüketiciye tanınan hakların artırılacağına dikkati çeken Yazıcı, tasarının getirdiği yeniliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

''Maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışlarına ilişkin bina tamamlama sigortası gibi tüketiciyi daha ileri düzeyde koruyan tedbirler yürürlüğe girecektir. Mağduriyetlerin en çok yaşandığı işyeri dışında yapılan satışlara (kapıdan satışlar) ve pazardaki payını her geçen gün arttıran, internet, telefon, katalog gibi yollarla mesafeli olarak kurulan sözleşmelere ilişkin yeni düzenlemeler getirilecektir. Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ve haksız ticari uygulamalara yönelik AB yönergeleri ilk defa iç hukukumuza aktarılacaktır. Milyonlarca yerli ve yabancı turisti ilgilendiren paket turlarla ve devre tatillerle ilgili tüketicilere yeni haklar tanınacaktır. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi tüm aboneliklerde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler yürürlüğe girecektir. Karınca duası gibi yazılan sözleşmeler artık tüketicinin okuyabileceği ve anlayabileceği şekilde düzenlenecek. Tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, ön ödemeli konut satışı sözleşmeleri, taksitle satış sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri gibi tüketicinin taraf olduğu tüm sözleşme ve bilgilendirmelerin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.''

Tasarı ile bileşik faiz uygulamasının kesinlikle yasaklandığını ifade eden Yazıcı, bu şekilde faiz uygulaması yapanlar hakkında Bakanlık tarafından gerekli tedbirlerin alınarak denetim yapılabileceğini bildirdi. Yeni yasayla tüketicilerin AB üyesi ülkelerdeki tüketicilerle aynı düzeyde korunacağını kaydeden Yazıcı, ''Hatta bazı açılardan ülkemizdeki tüketicilerin daha ileri düzeyde korunduğu söylenebilir'' değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, yıl boyunca indirim kampanyası adı altında yapılan gerçek dışı indirimlerin de yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle uygulanamayacağını belirterek, yeni düzenlemeye göre indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterileceğine işaret etti. Yazıcı, televizyonlarda çok kısıtlı süreler dahilinde tüketicilerin sipariş vermesi halinde uygun fiyatlarla ürünleri temin edebileceğine ilişkin tanıtımların da ''haksız ticari uygulama'' sayılacağını kaydetti.

Kaynak:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 
Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı,TBMM'de...


TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ele alındı.
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ülkemiz tüketicilerine AB ülkeleri ile dünyanın gelişmiş ülkelerinin tüketicilerinin sahip olduğu haklardan daha ileri haklar getiriyor" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ele alındı.

Komisyona bilgi veren Metin, bugün artık tüketicinin korunması konusunun, çağdaş ülkelerin üzerinde en çok durduğu ve politikalar ürettiği alanlardan biri haline geldiğini söyledi.

1995 yılına kadar konunun genel hukuk kuralları çerçevesinde korunmaya çalışıldığını, ancak değişen ve gelişen satış tekniklerinin, büyüyen ve kurumsallaşan firmalar karşısında bireysel olarak tüketicilerin korunmasında yetersiz kaldığını belirten Metin, "Bu nedenle ülkemizde ilk defa 1995'de çıkarılan tüketicinin korunması hakkında kanun olan özel bir yasayla tüketiciler koruma altına alınmıştır" dedi.

2003 yılında kapsamlı bir değişikliğe gidilerek tüketicilere yeni haklar getirildiğini anımsatan Metin, kanun değişikliğini gerekli kılan nedenleri aktardı.

Mevcut kanunun Türkiye'de ve dünyada meydana gelen değişim ve gelişim karşısında sorunları gidermekten ve ihtiyaçları karşılamaktan uzak hale geldiğini kaydeden Metin, bu çerçevede, yeni Türk Borçlar ile Türk Ticaret kanunlarının tüketici haklarına getirdiği yeniliklere paralel değişikliklerin yapılmasının elzem olduğunu söyledi.

Tasarının hazırlık çalışmalarına da değinen Metin, tasarının, başta tüketiciler olmak üzere imalat ve ithalat sektörünü, esnaf ve tacirler ile bunların meslek örgütlerini, tüketicinin korunması alanında faaliyet gösteren STK’ları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren ve tüm sektörlere uygulanacak ortak kuralları kapsadığını bildirdi.

Metin, tasarının hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"Tüketicilerin işlem yaptığı tüm piyasalarda 'bilinçli tüketici, basiretli tacir' ilkesinin esas alınması, tüketicilerin mahkeme dışı çözüm organları aracılığıyla, haklarını etkin, hızlı ve masrafsız arayabilmelerinin önünün açılması, tüketiciye tanınan hakların tahkim edilmesi ve buna paralel olarak ürünlerde kalite standardının yükseltilmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması, piyasadaki rekabet ortamının gelişmesine katkı sağlanması, tacirler arasındaki haksız rekabetin önlenmesine katkı sağlanması bulunuyor."

Metin, tasarının getirdiği yenilikleri anlatarak, "Ülkemiz tüketicilerine AB ülkeleri ile dünyanın gelişmiş ülkelerinin tüketicilerinin sahip olduğu haklardan daha ileri haklar getiriyor. Ayıplı mal, taksitle satışlar, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri gibi alanlarda ve bankacılık sektöründe tüketiciden alınan ücretlerin sınırlandırılması ve tüketicilere ücretsiz bir kredi kartı sunulmasının zorunlu hale getirilmesi gibi hususlarda ileri düzenlemeler içeriyor" diye konuştu.

Tasarı daha ayrıntılı incelenmesi için alt komisyona gönderildi.

Kaynak: Meclis Haber
 
Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
Bakan Yazıcı Yeni Tüketici Kanunu'nu Anlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un tüketici için birçok koruma alanı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Özellikle bankacılık işlemlerinde tüketiciden haksız olarak ek bir bedel talep edilemeyecek" dedi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilk taslağındaki bazı ifadelerin, bankaların lehine değiştirildiği tartışmaları üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kanun taslağında yapılan değişiklikleri anlattı.

Hayati Yazıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Taslağı'na ilişkin, 1995 yılında yürürlüğe giren 34 maddelik kanunun hemen hemen bütün maddelerinde bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkınca bütün maddeleri değişmek yerine yeni bir Kanun hazırlanmasının daha uygun olacağından yeni bir Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hazırlandığı anımsattı.

Taslağın 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Bankacılık sözleşmelerinde ise hiçbir suretle tüketicilerden kredi kartı üyelik ücreti, hesap işletim ücreti, dosya ücreti, ipotek fek ücreti vb. isimler altında herhangi bir bedel alınamaz" hükmünün yer aldığını belirten Yazıcı, kurum ve kuruluşlardan gelen görüşleri değerlendirmek üzere oluşturulan mevzuat çalışma komisyonunun, gerek gelen görüşleri gerekse de toplantılarda vurgulanan hususları dikkate alarak taslağın birçok maddesinde olduğu gibi 4'üncü maddesinde de değişiklik yaptıklarını dile getirdi.

Böylece taslak üzerindeki çalışmaların sonlandığını anımsatan Bakan Yazıcı, düzenlemelere ilişkin uluslararası uygulamaların da göz önüne alındığını vurguladı.

- "Faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf, Bakanlığın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenir"

Bakan Yazıcı, TBMM’ye sunulan tasarının 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir" hükmünün yer aldığını kaydetti.

Yazıcı, devamla şunları kaydetti: "Yeni yasada yer alan bu hükümle özellikle bankacılık işlemlerinde tüketiciden haksız olarak ek bir bedel talep edilemeyecek. Bankacılık işlemlerinde asli edim, yan edim ve sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masrafların neler olduğunun bankacılık sektörünün düzenleyici kurumu olan BDDK tarafından belirlenmesinin mevzuatı uygulayacak olanların işlerini kolaylaştıracağı ve çıkabilecek yorum farklılıklarını engelleyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraflar ile bunlara ilişkin usul ve esasların Bakanlığın görüşü ile BDDK tarafından belirleneceği hüküm altına alındı. Komisyon’da kabul edilen önerge doğrultusunda, Bankaların tüketicilerden faiz dışında alacağı ücret, komisyon ve masraflar Bakanlığın görüşüyle BDDK tarafından belirlenirken; tüketicilerin korunması ve Kanunun ruhuna uygun davranılması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştır."

- Ücretsiz kart sunmayana 5 milyon lira idari para cezası

Tüketici uyuşmazlıklarına konu olan ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen kart aidat ücretlerine ilişkin olarak da Taslakta düzenlemeler yer aldığı bilgisini veren Yazıcı, "Bankalar tarafından kredi kartı üyelik ücreti veya benzeri isimler altında alınan ücretler konusunda tüketici mağduriyetinin bertaraf edilmesi amacıyla kart çıkaran kuruluşların, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmaları zorunlu hale getirilmiştir" bilgisini verdi.

Komisyon’da kabul edilen önerge doğrultusunda, tasarının cezalara ilişkin maddesinde yapılan değişiklikle tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmayan Bankalara (Kart Çıkaran Kuruluş) verilecek idari para cezasının miktarının da 5 milyon liraya çıkarıldığını belirten Yazıcı, "En önemlisi belirli süreli kredi sözleşmesi veya konut finansmanı sözleşmesine ilişkin olarak bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, bu hesaptan herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır" diye konuştu.

- Her türlü talep tüketiciye yazılı olarak sunulacak

Ücret ve masrafların bu sözleşmelerin içerisinde tüketiciler tarafından fark edilebilmesinin zor olduğunu ve bu nedenle tüketicilerin mağduriyet yaşadığını dile getiren Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmeye ek olarak tüketicilere kağıt üzerinde yazılı şekilde verilmesi öngörülmüştür. Bankacılık sektöründeki yeni düzenlemelerin yasalaşmasıyla birlikte bu alanda tüketicilerin yaşamış olduğu sorunların büyük ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan, bankaların yargı kararıyla iade ettikleri ücretlerin geri alınmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Kanun Tasarısının yasalaşmasının ardından 23 adet uygulama yönetmeliği hazırlanacaktır."

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 
Üst