zirve

Tür Değiştirmede Öz Sermaye Raporu.

Üyelik
19 Ocak 2010
Mesajlar
270
Konum
ankara
Arkadaşlar,şahış işletmesi olan kollektif şirket limited şirketle birleşecek şahıs şirketi için öz sermaye tespit raporunu mahkemeden istemek zorunlu mudur ? yoksa smmm rapor düzenlemesi yeterli midir ?Teşekkürler.Arkadaşlar,şahış işletmesi olan kollektif şirket limited şirketle birleşecek şahıs şirketi için öz sermaye tespit raporunu mahkemeden istemek zorunlu mudur ? yoksa smmm rapor düzenlemesi yeterli midir ?Teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,099
Konum
İSTANBUL
Gerçek Kişi Ticari işletmeler ; Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesinin 8 ve 9. fıkraları ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle Anonim veya Limited Şirkete dönüşebilecektir.

1. Dilekçe (Bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2. İmzaları noter tarafından onaylı yeni türe ilişkin anasözleşme (4 nüsha)

3. Şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha)

4. Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tesbitine ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi

5. Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi ve değerinin tespitinin yer aldığı YMM veya SMM raporu ve YMM / SMM faaliyet belgesi. Raporda özel sicile bildirilecek malların Tür değiştiren işletmeye sürekli özgülenmiş olduğu AÇIKÇA belirtilmelidir. (1 asıl bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir.)

6. Bildirimi yapılacak unsurlar ile ilgili olarak; Tapu, Gemi ve Fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların listesi, bunların kayıtlı bulunduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan ( 1 asıl olmak üzere bildirim yapılacak merci sayısı kadar fotokopi eklenmelidir )

7. Söz konusu özel sicillere bildirim yapılması gereken mal ve hakların bulunmaması halinde ; bu hususların olmadığını içerir beyan ibraz edilmelidir.

8. Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden /EFT /havale suretiyle yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu

9. Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)

10. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
11. İşletmeye dönüşüm TÜR DEĞİŞTİRME PLANI

Tür değiştirme planı (md. 185)
İşletme sahibi tarafından yazılı şekilde tür değiştirme planı hazırlanır.

Tür değiştirme planının;
a. tür değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin bilgileri,
b. yeni şirketin sözleşmesini,
c. Ortakların tür değiştirmeden sonra yeni şirketteki sahip olacakları payların sayısına, cinsine ve tutarına ilişkin açıklamaları, içermesi gerekir.


12. İşletmeye dönüşüm TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU

Tür değiştirme raporu (md. 186)
İşletme sahibi tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar.

Raporda;
a. Yeni şirkete dönüşmenin amacı ve sonuçlarına,
b. Yeni şirkete ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğuna,
c. Yeni şirketin sözleşmesine,
d. Yeni şirkette ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranına,
e. Varsa işletme sahibinin şirkete dönüşmesinden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklara,
f. Ortaklar için tür değiştirmeden ötürü doğan yükümlülüklere,
ilişkin hususlar, gerekçeleri gösterilmek suretiyle hukuki ve ekonomik yönden açıklanır.


Not: Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise, sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir

GERÇEK KİŞİ (Şahıs Firması) TİCARİ İŞLETMENİN ANONİM ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ NE ESAS SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ İLE SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRܝ BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK
Kuruluş
Madde 1 ....................... Ticaret Sicil Müdürlüğünün ........... sicil no ile kayıtlı ........................... Ticari işletmesi Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134. maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.
Sıra no
1

Kurucunun Adı ve Soyadı
Yerleşim Yeri

Uyruğu T.C. Kimlik No

Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü
Madde 6- Şirketin sermayesi ..................................... Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................Kuruş/Türk Lirası değerinde .................... paya ayrılmıştır.
Bundan ................... paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................
Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................
Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................
Sermayenin tamamı T.S.Y. 134 ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren ..Ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır.
Hisse senetleri ............... yazılıdır.
(Tür değiştiren işletmenin özvarlığı dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)
Sermayenin.. kısmı Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren ..ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır. Geri kalan ..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.
GERÇEK KİŞİ (Şahıs Firması) TİCARİ İŞLETMENİN LİMİTED ŞİRKET TÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ NE ESAS SÖZLEŞMENİN “KURULUŞ İLE SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ BAŞLIKLI MADDELERİNE İLİŞKİN ÖRNEK

Kuruluş
Madde 1 .......................Ticaret Sicili Müdürlüğünün ........... sicil numarasında kayıtlı ...........................Ticari işletmesi Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 134 maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra no
1

Kurucunun Adı ve Soyadı

Yerleşim Yeri

Uyruğu T.C. Kimlik No

Sermaye
Madde 6- Şirketin sermayesi ..................................... Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri ............................ Türk Lirası değerinde .................... paya ayrılmıştır.
Bundan ................... paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................
Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................
Bundan ................... Paya karşılık ........................ Türk Lirası, ...................................
Sermayenin tamamı T.S.Y. 134 ve Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren ..ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır.
(Tür değiştiren işletmenin özvarlığı dışında nakdi sermaye taahhüdünde bulunulması durumunda)
Sermayenin .. kısmı Türk Ticaret Kanununun 182 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren .. Ticari işletmenin özvarlığından karşılanmıştır. Geri kalan ..Türk Lirası ise nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin ¼ ü tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan ¾ ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst