Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Lav Edildi. SMMM'ler denetçi olacak mı?

Üyelik
7 Ara 2010
Mesajlar
6
Sevgili Arkadaşlar, yeni çıkan duruma, Resmi gazetedeki Amaç ve Kapsam bölümüne baktım. "Gerekli güven ve Kalite sağlamak,denetim standartlarını belirlemek" diyor. O zaman Turmob sene sonunda eğitim verecekti ve mali müşavirler 127 saat eğitimden sonra denetçi olarak, denetim kütüğüne kayıt olacaktı. Bu yeni çıkan durumda Türmob pozisyonu ne olacak? SMMM'ler Kobi firmalarında denetçi olarak devam edebilecekmi..?
tüm arkadaşların yorum ve görüşlerini bekliyorum..

MADDE 1 ? (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak yetkisini haiz Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Tanımlar
MADDE 2 ? (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında;
a) Bağımsız denetçi: Bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri,
b) Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını,
c) Bağımsız denetim kuruluşu: Bağımsız denetim yapmak ü
 
Üst