vakıf dernek işyeri kiraları

Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
6
arkadaşlar bi kaç mükellefimiz camii dernek ve vakıflarına kira ödemeleri yapıyor şimdiye kadar hep muhtasarda beyan ettik.bu işlem doğru mu? birde camii altındaki işyerlerinin kirasını müftülük alıyormuş artık bu kira ödemeleri için na yapmalıyız kdv2 mi muhtasar mı?
aslında sabhdan beri genle tebliğleri okuyorum ama işin içinden çıkamadım. değerli vaktiniz için şimdiden teşekkürler...
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

Doğru stopajını odeyeceksınız
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

Müftülük baktığım kadarıyla T.C Başbakanlığa bağlı.
1 seri nolu KVK GT'ye göre müftülüğe yapılan kira ödemesinden stopaj yapılmamalı diye düşünüyorum.

15.3.2.4. Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri

Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların kiralanması karşılığında, anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır.

KDV kısmına gelince
11 seri nolu KDV Genel tebliğinde;

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, DERNEK VE VAKIFLAR MESLEKİ KURULUŞLAR:

1. Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasının (g) bendinde sayılan; genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeye dahil idareler, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşların kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamına girmediğinden vergiye tabi olmayacaktır. Bu kuruluşlar iktisadi işletme niteliği taşımadığından sahip oldukları gayrimenkullerin kiralanması işlemleri de vergiye tabi olmayacak, ancak Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi kapsamına giren diğer mal ve hakların kiralanması işlemleri ile bu kuruluşlarca gerçekleştirilen her türlü ithalat vergiye tabi olacaktır. Bu meyanda belediyelerin sahip oldukları gayrimenkulleri kiralamaları vergiye tabi olmayacak, ancak bir iş makinasını kiraya vermeleri vergiye tabi tutulacaktır. Mesleki kuruluşların üyelerinden aldığı kayıt ve tasdik ücretleri de yukarıdaki tespitler gereğince vergiye tabi tutulmayacaktır.

2. Öte yandan yukarıda sayılan kuruluşlara ait veya tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar iktisadi işletme olarak mütalaa edilecek, bunların ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetleri vergiye tabi olacaktır. Bu çerçevede belediyelere bağlı otobüs, havagazı, su, elektrik, mezbaha, soğuk hava deposu vb. işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlar istisnalar kapsamına girmeyen faaliyetleri dolayısıyla vergiye tabi olacaktır. Ancak döner sermayeli kuruluşlar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiklerinden bu faaliyetlerin istisnalar kapsamına girip girmediği konusunda tereddüt bulunan hallerde Gelirler Genel Müdürlüğünden görüş istenmesi gerekmektedir.

denmektedir.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

Derneğin adı nedir ? Kamuya yararlı dernekler arasında mıdır ?
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

Bu tür kiralamalarda kamuya yararlı olup olmaması ne tür bir fark ortaya çıkartıyor acaba?
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

Ancak dernek ve vakıflar tarafından elde edilen kira gelirleri üzerinden GVK?nın 94/5-b maddesine vergi tevkifatı yapılacaktır. Anılan maddeye göre, vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20 (fon payı dahil) oranında vergi tevkifatı yapılacaktır.

Dernek ve vakıflar mevcut yasal düzenlemeye göre gelir yada kurumlar vergisi beyannamesi vermeyeceklerinden, kesinti yoluyla ödenen vergiler mahsup edilemeyecek ve nihai vergi niteliği taşıyacaktır. Dernek veya vakıf tarafından kiraya verilen gayrimenkullerin birden fazla olması, kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesini gerektirmeyecektir.

Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı?nın 23.02.2001 tarih ve 51/5102-360/11284 sayılı özelgesinde; vakıfların tüzel kişiliği itibariyle kurumlar vergisi mükellefi olmaması ve yapılan işlemin iktisadi işletme oluşturacak, ticari bir organizasyonu gerektirecek düzeyde ve kapsamda olmaması nedeniyle kira gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi beyannamesi verilmeyeceği yönündedir[5].

57 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde[6] belirtildiği üzere, tevkifatın yapılması bakımından kendisine kira ödemesinde bulunulan derneğin kamuya yararlı dernek veya vakfın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıf olması stopaj uygulamasını önlemeyecektir.


Serhat bey kamuya yararlının önemi yokmuş, fakat ödenecek sanırım stopaj
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

Dernekle alakalı kısım için stopaj yapılmalı, ancak Müftülüğe ödenen kira bir nevi devlete ödenen kira olduğu için burada stopaj yapılmasına gerek yok. Hem 1 nolu KVK GT hem de stopajın genel mantığı devlete ödenen kira gelirinden stopaj yapılmasına gerek olmadığı istikametinde diye düşünüyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
6
Ynt: vakıf dernek işyeri kiraları

benim takıldığım noktada bunlar işte bi tarafdan gv md 94 de sayılan tevkifat yapanlar belli.diğer yandan bakanlar kurulunun muafiyet olayı var yani enteresan bi çözümsüzlük kanunların karmaşıklığı ama genel olarak olayı anladım cevaplarınız ve zamanınız için teşekkürler
 
Üst