zirve

Vergi Levhası Tasdiki

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
64
Merhaba arkadaşlar;
İlk işe başlayan mükelleflerin, vergi levhasını meslek mensuplarının tasdik edebileceğinin kanuni dayanağı hakkında yorumu olan arkadaşlara teşekkür ederim. (vergi dairesi ile görüşmem neticesinde edebilirsiniz cevabını aldım.)
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
merhaba,

Kod:
Başlık Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni başlayanların vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği hk. 
Tarih 23/02/2000 
Sayı B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 23.02.2000
SAYI : B.07.0.GEL.0.28/2803-5-794/8551
KONU : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin, kendilerinin ve işe yeni 
başlayanların vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği hk.


BALIKESİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ : 21.09.1999 gün ve B.07.0.GEL.0.10.10-2-127-409/6040 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinin incelenmesinden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirlerin kendi vergi levhalarını tasdik edip edemeyeceği, yeni işe başlayan gerçek usulde mükelleflerin vergi levhası tasdik işlemlerini aynı kişiler tarafından yapılıp yapılmayacağı, yapılabilir ise vergi dairesine bildirme zamanı, adı geçen kişilerin mükelleflerin vergi levhalarını süresi içinde tasdik etmekle birlikte vergi dairesine verilen listenin noksan olması veya hiç verilmemesi halinde uygulanacak cezanın nev’i ve tutarı hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görülecek şekilde asmak zorundadırlar.

Söz konusu madde uyarınca levha asılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmektedir. Konu ile ilgili olarak 272 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere vergi levhalarını vergi dairelerinin yanı sıra tebliğin 3 üncü maddesinde sayılan meslek mensuplarına da tasdik ettirmelerine olanak sağlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin 3’üncü maddesinde sayılan meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

Öte yandan, söz konusu meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi ise tasdik süresinin (mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay) bitim tarihinden itibaren 25 gün içinde yapılacaktır.

Aynı Tebliğin 4’üncü maddesinde bu kişilerin, her yılın Mayıs ayı sonuna kadar levhasını tasdik ettikleri kişilere ilişkin bilgileri Haziran ayının 25’ine kadar Vergi Usul Kanununun 149’uncu maddesi uyarınca bir yazı ekinde bildireceği, 6’ncı maddesinde ise vergi levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı kanunun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesileceği açıklandığından, bildirim mecburiyetini tayin olunan sürede yerine getirmeyen veya eksik yerine getirdiği tespit edilen ilgililer adına, ayrıca yazılı bildirim yapılmasına gerek kalmadan mükerrer 355’inci maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere, yeniden verilecek süre içerisinde bu mecburiyetin yerine getirilmemesi halinde 1 numaralı bentte yazılı özel usulsüzlük cezasının bir kat arttırılarak uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bakan a.
 

Benzer konular

Üst