zirve

Yabancı Personel Başvuru Formu

Üyelik
15 Haz 2005
Mesajlar
34
HERKESE SELAMLAR

ARANIZDA YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU DOLDURAN VARMI ?
BAZI SORULARIM OLACAK
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
yabancı personel başvuru formu

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
HAKKINDA KANUN
Kanun No : 4817
Kabul Tarihi : 27.02.2003

Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 06.03.2003 / 25040
YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU EK-1
(4 nüsha doldurulacaktır)
A.İŞVEREN / KURUM / KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER
1. Adı / Unvanı:
2. Türkiye’deki Merkez Adresi:

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
3. Yabancı Personelin Çalışacağı Adres:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon ve e-posta adresi : -----------------------------------------------------------------
4. Yabancının İkamet Ettiği Adres : (Bu bilgi il ve ilçe bazında Yönetmeliğin 57 nci maddesi uyarınca getirilen bildirim yükümlüğü kapsamında, Bakanlığa bildirilecektir. Daha sonra adres değişikliği olması durumunda, Bakanlık ayrıca bilgilendirilecektir. )
5. Çalışacağı Yerin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (22/09/2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Kararname uyarınca):
Düzey III !__! Düzey II !__! Düzey I !__!
6. Sermaye Yapısı : Yerli Sermayeli !__! Yabancı Sermayeli !__!
7. Şirket Türü : 1-Adi Ortaklık !__! 2-Kollektif Şirket !__!
3-Limited Şirket !__! 4-Anonim Şirket !__!
5-Diğer, Belirtiniz ................................
8. Fiili İştigal Konusu :
9. İşyeri SSK Tescil Numarası :
10. Vergi Dairesi ve Nosu :
11. Kuruluş Tarihi :
12. Kayıtlı Sermayesi (TL) :
13. Ödenmiş Sermayesi (TL) :
14. Son Yıl Cirosu (TL) :
15. Son Yıl İhracatı (ABD Doları) :
16. Kuruluşta Halen Çalışan Toplam Türk Personelin; (Ek liste verilebilir.)
Sayısı Mesleği Görevi
............... .................. ...................
............... .................. ...................
............... .................. ...................
17. Kuruluşta Halen Çalışan Yabancı Personelin; (Ek liste verilebilir.)
Adı / Soyadı Uyruğu Mesleği Görevi Çalışma İzni
Aldığı Kuruluş / Tarih-sayı
..................... ............... ................ .............. ....................................
B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN YABANCI PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER
1. YABANCI PERSONELİN
- Pasaport No :
- Adı ve Soyadı :
- Baba Adı :
- Ana Adı :
- Doğum Yeri ve Tarihi (Gün, ay, yıl) :
- Uyruğu : __ __ __ __ __
- Cinsiyeti : K !__! E !__!
- Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__! Boşanmış !__! Eşi ölmüş !__!
- Evli ise, Eşinin Uyruğu : __ __ __ __ __
- Çocuk : Var !__! Yok !__!
- Çocuk Varsa Sayısı : K !__! E !__!
- Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Varsa Sayısı :
Çocuk : K !__! E !__!
Yaşlı : K !__! E !__!
Özürlü : K !__! E !__!
2. İLGİLİ ŞAHIS DAHA ÖNCE İZİN ALMIŞ İSE
- İzni Veren Merci :
- İzin Yazısı Tarih-Sayı :
- İznin Geçerlilik Süresi :
( Başlangıç ve Bitiş Tarihi )
3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER (Sondan itibaren üçünü yazınız)
İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------
Çalıştığı Süre :
Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!
Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!
Ayrılış Nedeni:

İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------
Çalıştığı Süre :
Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!
Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!
Ayrılış Nedeni:

İşyerinin Adı : ------------------------------------------------------------------------------------
Çalıştığı Süre :
Meslek.................... Görev................. Vasıflı !__! Vasıfsız !__!
Özürlü !__! Eski Hükümlü !__!
Ayrılış Nedeni:
4. TAHSİL DURUMU
- Son Mezun Olduğu Okul ( Adı / Yeri ) :
- İhtisas Konusu:
5. İKAMETGAH ADRESİ
- Yurt içi :
- Yurt dışı:
6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE
Bulunduğu Yer (ler) :
- Tarihleri :
- Sebepleri :

7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ
KİŞİ VE/VEYA KURULUŞLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ
( Adı - Soyadı / Adres / Telefon numaraları / e-posta adresi )
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ
İş :......................................................
Meslek :......................................................
9. ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULAN SÜRE
10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt)
(Ücret mutlaka yazılacaktır)
C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMI TALEBİNİN GEREKÇESİ

YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ .../.../...


İŞVEREN KURUM / KURULUŞ SORUMLUSU YABANCI PERSONEL
(Yetkilinin Adı–Soyadı-Unvanı/Şirket Kaşesi ve İmza) (Adı-Soyadı ve İmza)


NOT: Form ekinde belirtilen, yabancıdan ve yabancı personel istihdam edecek kuruluştan istenilen belgelerin tümü forma eklenecektir.


FORMUN DOLDURULMASINDA UYULACAK ESASLAR


1- Yabancı Personel Başvuru Formları, 4 adet olmak üzere hazırlanacak ve formların her biri Türkçe olarak, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurulacaktır. Her bir form, istihdam edilecek personelin son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını ve formların tamamı Yabancı Personelin ve işverenin orijinal imzasını içerecektir. (Fotokopi olan imzalar kabul edilmeyecektir.)

2- Yabancı Personel ya da firmaya uymayan şıklar için mutlaka açıklayıcı not düşülecektir.

3- Form doldurulduktan sonra, ilgili yönetmelik ve ekinde belirtilen belgeler (Noter onaylı ve Türkçe tercümeli) eklenerek müracaat edilecektir.

4- Formların eksik doldurulması ya da yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması ya da usulüne uygun olmaması ve Türkçe olarak doldurulmaması halinde, müracaatlar işleme konulmayacak ve form başvuru sahibine iade edilecektir.

5- Süre uzatımı müracaatlarında aynı şekilde form doldurulacak ve süre uzatımına ilişkin ilişikte belirtilen belgelere önceki izin yazısının aslı eklenerek müracaat edilecektir.

6- Yabancıların icra edemeyecekleri mesleklerle ilgili olarak, çalışma ve çalıştırma izni için müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Yönetmelikte belirtilen belgeler dışında istenilecek ulusal mevzuat ve değişen sosyo-ekonomik konjonktüre göre belirlenen belgeler, Bakanlık Web sitesinde yayımlanacaktır.


EK-2
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN VE BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

A- BAŞVURUYA ESAS BELGELER

I- YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
- Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
- Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
- Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti,
- Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,
(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
- Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.)
Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
- İş mukavelesi,
- Döviz gelirlerine ait belgeler,
- Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç),

Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak
- Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
- Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
- Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
- Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname

ibraz etmesi gerekmektedir.

Çalışma izin türlerine göre başvuruya esas istenilen diğer belgeler aşağıda yer almaktadır.

Süreli Çalışma İzni

- Türkiye’de çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları durumunda, yabancı ile birlikte en az beş yıl süreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olduklarını kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,

Süresiz Çalışma İzni

- Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,

- Yabancının toplam altı yıllık kanuni çalışmasının bulunması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan ilgili mercilerden alınan belge,

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi.

Bağımsız Çalışma İzni

- Yabancının geldiği ülkeden alacağı vergi sicil belgesi,

- Yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik bilimsel, teknik veya mesleki eğitimi olduğunu ispatlayan belgeler,

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı yabancının icra etmeyi arzuladığı faaliyete yönelik akademik ve mesleki yeterliliği olduğunu kanıtlayan yetkili mercilerden alınmış belgeler,

- Yabancının en az beş yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması şartının yerine getirildiğini kanıtlayan emniyet makamlarından alınan belge,

- Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde istenilebileceği belirtilen belgeler

İstisnai Çalışma İzni

- Yabancıların Kanunun 8 inci maddesinde sayılan statülerini kanıtlayan belgeler,

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,

II- YABANCI PERSONEL İSTİHDAM EDECEK KURUM/KURULUŞTAN İSTENİLEN BELGELER

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

- Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,

- Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

- Yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,

- Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için varsa Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,

- Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,

- Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.

B- BAŞVURUYA EK BELGELER

- Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,

- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,

- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,

- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,

- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.


C- SÜRE UZATIMI BAŞVURULARINDA İSTENİLEN BELGELER

- Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içinde çekilmiş fotoğraflı),

- Son ay ücret bordrosu (işveren ile mali müşavir kaşeli ve imzalı, SSK onaylı)

- Önceki çalışma izninin aslı,

- Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36 ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi.

- Pasaportun, vizeler ve geçerlilik süresine ilişkin kısmının noter onaylı sureti,

- Vergi dairelerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.

NOT 1 - Ayrı firma başvuruları, ilk başvuru gibi ele alınacağından, aynı form ve belgelerle yeniden müracaatta bulunulacaktır. Ayrıca, daha önce çalışılan tüzel kişilikten alınacak ilişik kesilmesine ilişkin yazı başvuruya eklenecektir.

NOT 2- Bakanlık, gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge talebinde bulunabilir.

NOT 3- Başvuru için Bakanlıkça istenilen evrakların tümü noter onaylı Türkçe tercümeleri ile birlikte iletilecektir. Bu şekilde iletilmeyen bilgi ve evraklar olması halinde başvuru işleme alınmayacak ve iade edilecektir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
Re: yabancı personel başvuru formu

bulentttuna' Alıntı:
HERKESE SELAMLAR

ARANIZDA YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU DOLDURAN VARMI ?
BAZI SORULARIM OLACAK

Buyrun Sorabilirsiniz?
Aslında direk olarak sorsanız daha iyi olurdu!
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
60
Ynt: yabancı personel başvuru formu

Sayın R.Sema Sinangil veya İlgilenen diğer arkadaşlar,


Yabancı işçi çalıştıran bir mükellefimiz var. İzin alındı, uzatıldı vs. Şimdi ise bu işçiyi grup içi başka bir şirkette çalıştırmak istiyoruz. Tabi ilk başvuru gibi evrakları hazırlayacağız.
Yalnız, sorun şu; ikamet tezkeresi ni yeni çalışacağı şirketi belirterek almalı ve önceki şirketten çıkışını emniyete ve bakanlığa bildirmeli diye belirtiliyor.

Ben uygulamayı şöylemi yapmalıyım. Şu an çalıştığı şirketten çıkışını vermeliyim. Bunu emniyete ve bakanlığa bildirmeliyim. Emniyetten yeni çalışılacak şirket adına ikamet tezkeresi alınarak, izin için başvurmalıyım. Tabi yeni şirket için çalışma izni alındığında işçinin, yeni şirkete ssk girişini yapmalıyım.
Bu arada eski şirketten çıkış ve yeni şirkete ssk lı giriş arasında boşluk ne olacak.

Uygulama yapan tüm arkadaşlardan bilgi bekliyorum.

Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.

Birol KAYA
[email protected]
 
Üst