Yabancıların Oturma İzinleri

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,720
Konum
İSTANBUL
YABANCILARIN OTURMA İZNİ

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )


YABANCILAR OTURMA İZİNİ

YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR

1- Çalışmak Üzere yabancıların oturma izni ikamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de yabancıların oturma izni ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun?un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış bulunmalıdırlar.
Bu durumda, Türkiye?ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alması gerekmektedir.
2- Yabancıların oturma izni ikamette Kesinti : yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye?de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz yabancıların oturma izni ikametli olarak bulunması anlamına gelir.
3- Yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni İçin Müracaat Süresi; Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları gerekmektedir.
Örneğin, Bir yıllık yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden uzun süreli bir vize ile Türkiye'ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda, aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra, (Ancak, talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni düzenlenebilir.)
Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,
Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni bulunanların, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,
Türkiye'de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları icap etmektedir.
Dolayısıyla yabancıların yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni tanzim edilebilecektir.
Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek yabancıların oturma izni ikamet izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
Uzun süreli yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye'den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.
a- İlk defa yabancıların oturma izni ikamet izni alacaklar : Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.
b- yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış olup da süresini uzatacak yabancılar : Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alan ve yabancıların oturma izni ikametinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat'i suretle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI

a- Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine yabancıların oturma izni ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir
YABANCILAR OTURMA İZİNİ İKAMET TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI;
yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.
Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9?uncu maddesinin bir gereğidir. Bu sebeple, daha önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.
YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDENLER :
yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni verilir. Bunların yerine verilecek yeni yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar kanununda yazılı harçların yarısı alınır.
TÜRKİYE'DEN AYRILANLARIN YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİ :
Süresi bitmiş dahi olsa yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri çıkış esnasında yabancıdan alınmayacaktır.
YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMETTE KESİNTİ :
Mazeretsiz olarak Türkiye'deki yabancıların oturma izni ikametine altı aydan fazla ara veren yabancıların daha sonra yapacakları yabancıların oturma izni ikamet izin taleplerinde önceden almış oldukları yabancıların oturma izni ikamet izinlerinin toplamı dikkate alınmaz. Bu kişiler hakkında Türkiye?de ilk defa yabancıların oturma izni ikamet izni talebinde bulunan yabancılar gibi işlem yapılır.
Ancak yabancının tedavi, öğrenim, askerlik görevi yapmak gibi mücbir sebeplerle yurt dışında kalmaları halinde yabancıların oturma izni ikamet iznindeki ara verilen süre altı ayı geçse dahi, yabancıların oturma izni ikamet iznine ara vermiş sayılmaz. Bu gibi kişilerden mazeretini ortaya koyacak bilgi ve belgeler talep edilir. (sağlık raporu, eğitim ve öğretim gördüğüne veya askerlik görevini yaptığına ilişkin belge, v.s.)
KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ;
Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarıyla pasaportsuz olarak giriş yaptıktan sonra üç ayın sonunda Türkiye'de evlilik yaptıkları bahis konusu edilerek, bu ve buna benzer yabancıların oturma izni ikamet izni talepleri hususunda nasıl hareket edileceği hususu sorulmaktadır.
1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa Anlaşmanın 1/1 Maddesi, Avrupa konseyi üyesi ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik kartlarıyla seyahatlerini öngörmekle birlikte, maddenin diğer bentlerinde kimlik kartının bahşetmiş olduğu hakkın sınırları çizilmiştir.
Yine anlaşmanın 1.Maddesinin 2 ve 3 bentlerinde, söz konusu kolaylığın sadece üç ayı geçmeyen ziyaretler için geçerli olacağı, başka bir tarafın topraklarına üç aydan fazla süren yabancıların oturma izni ikamet için veya kazanç teminini izleyen bir amaçla girildiği taktirde, muteber pasaport ve vize talep edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu sebeple, 1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa anlaşması.uyarınca kimlik kartını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra üç ayın dolmasına rağmen çıkış yapmayarak herhangi bir amaca istinaden yabancıların oturma izni ikamet izni talep eden yabancıların muteber bir pasaport ibraz etmesi ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin pasaport bilgileri üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.


YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERESİ TÜRLERİ VE İŞLEMLERİ

Çalışma Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
NOT 1 -Çalışma Bakanlığından Gelen Evraktaki Adres ile, Müracaat Dosyasındaki Adresler Aynı Olması Gerekmektedir.
NOT 2- Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı ( Fotokopisi Kabul Edilmez.)
8- İş Görüşmesi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.(içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.(Noter Tastikli)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.(Noter Tastikli)
NOT: Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez.)
9- Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış Montaj (Bakım Onarım) Amaçlı Vize
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. (Noter Tastikli)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. (Noter Tastikli)
NOT:Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez. )


Uzun Süreli yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ? lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.

Turistik Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
Her Ay için 1000 $ ? lık Banka Hesap Belgesi.
TC Vatandaşı Yanında Kalmıyor İse, ( Kaldığı Yer Otel ise Rezervasyon Belgesi + Rezarvasyon Süresinin Faturası + Otelin İmza Sürküleri + Otelin Vergi Levhası Fotokopisi. Kaldığı Yer Ev ise Kira Kontratı + Kira Kontratında İsmi Yazılı Olan Ev Sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi + Tapu Fotokopisi.)
TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse,TC Vatandaşının Oturduğu Muhtarlıktan yabancıların oturma izni ikametgah İlmuhaberi Belgesi veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse Noterden Taahhütname. ( Yanında Misafir Ettiği Yabancı Şahsın Masraflarını Karşılayacağına Dair _TC Vatandaşı Tarafından,_Noterden Alınacak_ Fotokopisi Kabul Edilmez.)
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.
13- Çıkışına (Gidişine) Teminen yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi Pasaportun Süresininde Geçmemiş Olması Gerekir.)
Pasaportun Süresi Geçti İse, Kendi Ülkesinin Konsolosluğundan Aldığı Seyahat Belgesinin Aslı ve Fotokopisi.
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

6 Ay yabancıların oturma izni ikamet (Bakanlık Emri) Çalışma Öncesi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
İçişler Bakanlığından 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet izni gelen yabancılar müracata gelirken yanlarında şirketin imza yetkisine sahip bir kişi ile birlikte gelmesi gerekir.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
NOT 1: Yukarıdaki evraklarla birlikte Şubemize müracaat etmeden önce, İçişleri Bakanlığına ,şirketin yabancı şahıs için müracaat etmiş olması ve İçişleri Bakanlığı cevabının ise olumlu olarak Şubemize gönderilmiş olması gerekir.
NOT 2: İçişleri Bakanlığı, Yabancılar Daire Başkanlığından gelen evraktaki adres ile yabancı şahısa 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet talebinde bulunan şirketin faaliyette olması ve iş yeri adresinin aynı olması gerekmektedir.

Tedavi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak için Gerekli Belgeler
Dilekçe (Türkçe)
2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Tedavi Amaçlı Vize (Bu Vize ile Gelenlerden; Türkiye?de Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Bu Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir)
Türkiye?ye Geldikten Sonra Rahatsızlanan ve Tedaviye İhtiyacı Olan Yabancılardan ; Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir.


Sportif Faaliyet Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe (Türkçe)
2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)
İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı
Klübün Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme (Sözleşmede, Anlaşma Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.)


Yabancıların oturma izni ikamet Tezkeresi İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin Aslı ve Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.
Noter Tasdikli Türkçe Tercümeli Doğum Belgesi. ( Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi Değişikliklerinde. )
İsim Denklik Belgesi. ( Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı Olmayanlar İçin._Kendi Ülkesinin Nüfus Dairelerinden. )

KAYNAK:KURUMSAL DANIŞMANLIK
 
Üyelik
24 Şub 2012
Mesajlar
6
Konum
izmir
Ynt: Yabancıların Oturma İzinleri

benim bir sorum olacak tı ama biraz acil araştırdım ama herkes farklı cevap veriyor

moldava uyruklu bir kişi şirkette çalışmaya başlıcak ancak kişi türkiyeye ikamet tezkeresi almadan pasaportla girş yapmış bunun bildiriminde nasıl bir yol izlemem gerek cezası varmı 30/03/2012 de türkiye ye giriş yapmış kişi şimdiden teşekkürler
 

Benzer konular

Üst