zirve

Yapı Denetim Faturası

Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
182
arkadaşlar yapı denetimde bir fatura geldi elime tevkifatlı kesilmiş..

tutar 65.547,45
%18 kdv 11.798.54
toplam 77.345,99
1/2 tevkifatlı kdv 5.899,27
ödenecek 71.446,72

işlem doğru ancak biz yapı denetim için belediyeye 77.345,99 ödedik.. şimdi hem kdv ile 5.899,27 ödeyeceğim
hemde belediyeye ödemişim.. bu parayı belediye gerimi ödeyecek bana.. tahakkuku götürürsem....
 
Üyelik
8 Ocak 2007
Mesajlar
49
Ynt: yapı denetim fatırası

Merhaba. Belediyeye ödediğiniz yapı denetimi için değil inşaat ruhsatı vb için olabilir. Aşağıdaki yazıdan yararlanabilirsiniz.
Yapı Denetimi

Yapı Denetim kanunun amacı can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yapı denetim kuruluşları Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi ifade eder.

Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.

Yapı denetim hizmeti; yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir. Yapı sahibinin yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.

Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır.

Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde 19 ili kapsamaktadır. Bu iller Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'dır. Bu illerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek Yapıların Denetimi bu kanun hükümlerine tabi olduğundan tüm bu yapılara Yapı Denetim Kuruluşları'nca denetleme mecburiyeti getirilmiştir.

Yapı denetim Kuruluşlarının Görevleri

Yapı denetim kuruluşları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.
b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.
c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.
d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.
e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.
f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.
g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek.
h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.
ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuarlarda yaptırmak.

Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

3065 Sayılı Katma Değer Kanununun 91 Seri Nolu Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen yapı denetim hizmetleri, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat kapsamına alınmıştır.

İlgili Kanunun 99 seri Nolu tebliğinin 5/1 bölümünde 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetleri de tevkifat kapsamına alınmıştır. Diğer taraftan, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar dışında kalan ve KDV mükellefi olmayan kişilere verilen yapı denetim hizmetinde tevkifat uygulanmayacaktır.

Tevkifat oranı da 99 seri Nolu tebliğinin 5/1 bölümünde 1/2 (%50) oranında olması uygun görülmüştür.
Kolay gelsin.
 

Benzer konular

Üst