Yargı Kararlarında İspat

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
01.04.2009 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.2005/26 K.2005/94 T.22.4.2005
Bir kısım hasılatını el defterinde takip etmek suretiyle kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle davacı adına cezalı tarhiyat yapılmıştır. Her ne kadar Yerel Mahkemece verilen kararda, davacının eski çalışanı tarafından vergi denetmenliğine verilen el defterinden hareketle yapılan vergi incelemesi neticesinde, Asliye Ceza Mahkemesinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu söz konusu el defterinde yazılı bilgilerin davacının veya muhasebecinin eli ürünü olmadığının saptanması sebebiyle, el defterindeki bilgilerden hareketle hesaplanan matrahın dayanağı bulunmadığı ve el defterinin davacıya ait olduğunun kesin olarak ortaya konulmadığı gerekçesiyle, davacı hakkında yapılan tarhiyat kaldırılmışsa da; vergi inceleme raporunun ekini oluşturan 18.12.1998 tarihli tutanakta el defterinin yükümlünün sekreteri tarafından tutulduğu, tutanağa ekli listelerde de aylar itibariyle eksik düzenlenen belge adedi ve tutarı ile tam düzenlenen belge adedi ve tutarı ile tarihlerin belirlenmiş olması ve yükümlü tarafından bu listelerin ve tutanağın ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanmış olması sebepleriyle, belirtilen şekilde el defterinden hareketle hesaplanan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık yoktur.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.2004/145 K.2004/204 T.24.12.2004
Yükümlü şirketin işyerinde 17.6.2001 tarihinde meydana gelen hırsızlık sonucu 1995-2001 yıllarına ilişkin defter ve belgelerin çalındığından bahisle incelemeye ibraz edilmemesi üzerine KDV indirimleri kabul edilmeyerek 1998 yılı için yapılan tarhiyat yerel mahkemece terkin edilmişse de; yargı kararlarıyla çalındığı saptanmış olan defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesinin yükümlüyü, KDV indirimine ilişkin koşullardan ikincisi olan "indirim konusu yapılan vergilerin alış belgelerinde ayrıca gösterilmiş olması"nı kanıtlama sorumluluğundan kurtarmayacak olması, ticari icaplara göre kendisine mal ve hizmet sunan kişi ve kuruluşları bilmek durumundaki bir alıcının, gerekli girişimlerde bulunarak emtia alımına ilişkin belgelerin varlığını ispat olanağına sahip bulunduğunun kabulünün gerekmesi sebepleriyle ve mahkemece yükümlüden ibraz edebileceği fatura ve benzeri vesikalar istenerek KDV Kanunun 29 ve 34. maddeleri uyarınca ihtilaflı dönemde indirim konusu yapılan KDV'nin davacı şirkete yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda yer alıp almadığının tespiti için, ibraz edilecek bu faturalardan vergi dairesi de haberdar edilip, gerçek mal teslimi ve hizmet alımına ilişkin olup olmadıklarının araştırılması gerekirken, tarhiyatın terkine karar veren yerel mahkeme kararında yasal isabet yoktur.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu E.2002/12 K.2002/101 T.15.3.2002
X Satış mağazasını işleten yükümlünün emtia satışı karşılığı fatura düzenlemediği ve özel gider indiriminden yararlanmaları için bazı kişilere komisyon karşılığı belge düzenlediği tespit edilerek adına 1995 yılı için cezalı tarhiyat yapılmıştır. Davacının, Y Fabrikasının 17 çalışanına 1995 yılı içinde muhtelif eşya sattığı ve bu satışlar nedeniyle daha sonra düzenleyeceğini belirterek fatura vermediği alıcı ifadelerine dayanılarak saptanmış olup, VUK'nun 3/B madde hükmünün değerlendirilmesinden, vergilendirme işlemi yapılırken, kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılmasının gerekmesi; kanunun, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasında yemin hariç, her türlü delile izin vermiş olması; olayda vergiyi doğuran olayla ilişkisi açık bulunan, yükümlü ile aralarında husumet bulunduğu da tespit edilemeyen alıcıların ifadelerinin maddi delil niteliğinde olması ve Y Fabrikası çalışanlarının tutanakla tespit edilen ifadeleri, daha sonra düzenlemediğini göstermesi sebepleriyle, alıcı ifadeleri esas alınarak bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık yoktur.
 
Üst