Yatırımcıya İndirimli Kurumlar Vergisi Geliyor

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,738
Konum
İSTANBUL
Yatırımcıya İndirimli Kurumlar Vergisi GeliyorDaha önce vergi mevzuatımızda yer alan ve uzun yıllar yatırımların teşviki amacıyla uygulanan yatırım indirimi bazı nedenlerden dolayı 2006 yılı başından itibaren yürürlülükten kaldırılmıştı. Yatırımların teşvik edilmesi ve son dönemlerde artan işsizlik sorununa bir çözüm bulabilmek için yatırım yapacaklara ?indirimli kurumlar vergisi? geliyor.

Hükümet tarafından hazırlanan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' TBMM?de kabul edilerek yasalaştı. Kanun ile yatırım indirimine benzer bir uygulama geri getiriliyor.

Yapılacak düzenlemeye göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulacak. Sözkonusu düzenleme kurumlar vergisi kanununa eklenecek bir maddeyle yapılması öngörülmekle birlikte, uygulamadan gelir vergisi mükellefleri de yararlanacak.

İndirimli vergi uygulamasının hangi illerde ne oranda uygulanacağı, iller bazında teşvik edilecek sektörler ve bunlara ilişkin yatırım ve istihdam büyüklükleri bakanlar kurulu tarafından belirlenecektir. Bakanlar kurulu tarafından iller kişi başına düşen milli gelir ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre gruplara ayrılacaktır.

Yeni düzenlemede yatırım indirimi tutarı 'yatırıma katkı tutarı', yatırım indirimi oranı ise 'yatırıma katkı oranı' olarak adlandırılıyor. Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade edecek.

Düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu tarafından, belirlenen il gurupları için yüzde 25'i, yatırım tutarı 50 milyon TL'yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 45'i geçmemek üzere yatırıma katkı oranı, yüzde 90'ı geçmemek üzere de indirimli kurumlar vergisi oranı belirlenecek.

Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanacak.

İndirimli kurumlar vergisi, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanacak. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi döneminde başlanır. Yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilecek.

Sözkonusu tasarıya göre, Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 4283 sayılı Yap İşlet Devret Modeli ile Elektrik Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap İşlet Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanamayacak.

Ayrıca kurumlar vergisi kanuna eklenecek geçici bir madde ile, yanlız tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranını % 75?i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.

Mahmut SUÇİÇEK

Vergi Denetmeni
 
Üst