YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Üyelik
16 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Hatay
Değerli forum arkadaşlarım, öncelikle Yeni TTK ve TTK çatısı altında doğmuş olan, ancak henüz gelişme aşamasının dahi başında bulunduğumuz BAĞIMSIZ DENETİM alanında bu forumda yazan ve olumlu/olumsuz görüşlerini paylaşan tüm arkadaşları (bilgi birikimleri ve tarafsız öngörüleri ile başta Önder68 olmak üzere TAXTOTAX, deeper_blue, gukhanuy ve diğer arkadaşlar) yürekten kutluyorum. Zira şu güne kadar TTK/UFRS/B.D. başlıklarından bi haber olan bir çok meslektaşımı gördükten sonra bu ilgilerinin takdirsiz kalması haksızlık olur.
Konuyu uzun süreden beri ilgile izleyen biri olarak Denetim Konusunda oluşan kafa karışıklıkları ve her kurum ve kişilerin kendi menfaatlerine yazılarından ziyade tespit ettiğim genel şablonu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Değerli üstadımız Prof. Dr. Ünal Tekinalp hocamız ve ekibi tarafından hazırlanan 6102 sayılı yeni TTK 14.02.2011 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda denetime ilişkin yeni sistem 397/400 maddeler ile düzenlenmiştir.
Foruma konu olan BAĞIMSIZ DENETİM uygulamaları ise esasen bu ana maddeler ışığında düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenecektir.
Ancak Dünya ve Avrupa ülkelerindeki denetim mevzuatları incelendiğinde ve de yürütme organının bu konudaki çalışma aşamalarına bakıldığında tablonun genel hatları görülebilmektedir.
Gelinen aşamada ?660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu?nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname adıyla T.C. Resmi Gazete?nin 2 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı nüshasında? yayınlanması ile bu tablo daha da netleşmektedir.
Bu açıklamalardan Yasa koyucunun Avrupa birliği normları ile tam uyumlu bir Ticaret Hukuku ve IFRS ile finansal tabloların denetimini amaçladığı ortaya çıkmaktadır. Avrupa birliğinin bu konudaki mevzuatına kısaca bakacak olursak, 1 Ocak 1958 tarihli Roma Antlaşması gereğince, Avrupa Topluluğuna üye ülkelerin muhasebe sistemlerini Topluluk yönergelerinde belirlenen kural ve ilkelere uygun bir yapıya kavuşturmaları gerektiği, bu sayede üye ülkeler arasında muhasebe uygulamalarında standardizasyon sağlanması amaçlandığı görülmektedir.
- Birlik, üye ülkeler arasında muhasebe ve denetim konularında Standardizasyonu sağlamak üzere direktifler yayımlamaktadır. 2006 yılında son bir değişiklik geçiren Sekizinci Yönergede bağımsız denetim ve denetim standartlarına ilişkin hükümler yer almaktadır.
- 25.04.2006 tarihinde sekizinci yönergede önemli değişiklikler yapılmış, muhasebe alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, mesleki eğitim ve yetkinlik konusunda ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır. Yönergeye göre meslek mensubu olacakların muhasebe alanında en az üniversite mezunu olmaları, teorik bir bilgi birikimine sahip olmaları, 2 yılı denetim yetkisine sahip bir yasal denetçinin gözetimi altında olmak üzere 3 yıl staj yapmaları ve son olarak da teorik bilgiyi ve bunu uygulama becerisini ölçen mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
- 25.04.2006 tarihli Yönerge ile şirket hesaplarının denetimine ilişkin ilave hükümler getirilmiştir. Bu değişikliklerle yasal denetçilerin uyması gereken asgari koşullar belirlenerek finansal tabloların güvenilirliğinin artırılması amaçlanmıştır.
- 6. maddede, yasal denetçi olarak kabul edilebilmek için gerekli eğitim koşulları belirlenmiştir. Bu konudaki hükümler önceki yönergedekiyle aynıdır. 11. madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla,
bir denetçinin yasal denetim gerçekleştirme konusunda yetkili kılınması için en az üniversite düzeyinde eğitim görmüş olması, teorik bir eğitimden geçmiş olması, bir staj döneminden geçmesi ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması gerekmektedir. (11. maddede uzun dönemli pratik deneyim yoluyla yasal denetçi unvanı sahibi olma koşulları yer almaktadır. Buna göre, 15 yıl mesleki aktivitelerde bulunmak suretiyle finans, muhasebe ve hukuk alanlarında yeterli
deneyime sahip olanlar ya da söz konusu alanlarda 7 yıl faaliyette bulunup ayrıca 10. maddede sözü edilen staj dönemini geçirenler mesleki yeterlilik sınavını geçmek suretiyle denetçi olabilmektedirler.)
- Mesleki yeterlilik sınavı yasal denetime ilişkin gerekli teorik bilgiyi ve bu bilgiyi uygulama yeteneğini ölçmeye yönelik olmalıdır. Sınavın en azından bir bölümü yazılı olmalıdır.
- Staj dönemi, iki yılı bir yasal denetçi ya da denetim firmasının gözetimi altında olmak üzere üç yıl sürecektir. Vb. gibi hükümler içermektedir.
Bu açıklamalardan ise bir çok kişinin kafasında soru işaretlerinin cevapları ortaya çıkmaktadır.
1- Denetçi olabilmek için en az yüksekokul mezunu olmak gerekmektedir.
2- 15 yıl mesleki aktivitelerde bulunmak suretiyle, finans, hukuk ve muhasebe alanında yeterli deneyime sahip olanlara (SMMM/YMM) sınavsız denetim yetkisi verilecek.
3- 7 Yıl faaliyette bulunanlardan; staj dönemini bitirip mesleki yeterlilik sınavlarını verenlerde denetçi olabilecek.
4- Staj Süresi; 2 yılı denetim yetkisine sahip bir yasal denetçinin gözetimi altında olmak üzere
3 yıl staj yapmaları ve son olarak da teorik bilgiyi ve bunu uygulama becerisini ölçen
mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir
5- SPK dan Lisans belgesi almış ve alacak olanlar; 7 yıllık mesleki faaliyet süresi var ise
yeterlilik sınavını vermiş kabul edilerek denetçi olabilecekler.
6- YMM/SMMM ayrımı diye bir şey yoktur. Mesleki ünvan tektir.
7- Türkiye?deki unvanı ne olursa olsun denetim yetkisine sahip kimseler kendi aralarında şirket kurabilir. (Şirketlerin denetim yapabilmesi için ayrıca KGMDSK?dan izin almaları yeterli denetim ekibine sahip olmaları, mesleki yeterlilik vb.gerekmektedir.)
8- Tek kişilik denetim şirketi de kurulabilir. Ancak bu şirketler KGMDSK tarafından açıklanacak kriteler altında kalan firmalara denetim işini yapabilir.
9- 2 ncil düzenlemelerde açıklanacak kriterlerin altında kalan şirketlerin denetimini şahıs veya
Şirket halindeki denetçiler yapacak.
10- SPK kapsamındaki şirketlerin denetimini yapabilmek için denetim şirketlerinin ayrıca SPK
Dan onay almaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen görüşler kişisel görüşlerim olup herhangi bir yerden alıntı değildir. Yorum ve eleştiriye açıktır. Tüm forum arkadaşlarıma yapacakları katkılar nedeni ile teşekkür ederim.
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: YMM/SMMM/BAĞIMSIZ DENETİM VE GELECEĞİ

Sayın Prestij31;

Tespitlerinizin bit çoğuna katılıyorum, esas beni düşündüren aranılacak yıllık kıdemin efektifliği, zira 15, 7 gibi yıllaarda meslek mensubunun gerek denetim gerekse UFRS konularında ne kadar donanım kazanacağı muamma.

Ankara YMM odasının hazırladığı raporda yer alan 10 yıl kıdem ve ihtisas gerekçeleri ile muafiyet talebi ile karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca bu süreler kabul gördüğünde 2013 ocak ta yürürlüğe girecek olan bağımsız denetleme iş yükünü hangi meslek mensupları ile yapabileceğiz.

Benim şahsi düşüncem sizin belirttiğiniz husuların orta vadede gündeme gelebileceği.

Saygılarımla;
 
Üyelik
29 Eki 2010
Mesajlar
416
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

2500 yeminli mali müşavire hem smmm hem spk ruhsatı olan 600 kişiyi de eklersek toplamda 3100 kişi ediyor.Yaklaşık 15 bin denetçiye ihtiyaç var.12 bin kişi sınavla mı yoksa kıdemle mi denetçi olacak!
İş tecrübesinin yeterli olmadığı alanında uzmanlığın sertifikasyona tabi tutulması gerektiği gelişmiş ülkelerde kabul gören bir uygulamadır.Denetim alanında kıdem yerine bir sertifikasyon sürecinin oluşturulması daha rasyonel ve kaçınılmaz görünüyor.
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
155
Konum
İzmir
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Ben muaafiyetin (SPK Belgesi olanlar istisna) hiç bir şekilde uygulanması taraftarı değilim. Surda bir delik açarsanız arkası kesilmez. SPK dan yetki alan meslek mesnupları için ise eğitim yada sınavın olması yada olmaması bence onlar için önemli bile değil diye düşünüyorum. Zira zaten vakıf oldukları konular olduğundan sınav şartı gelirse de başaracaklarına dair bir kuşkum yok. Meslekte askerlikteki gibi devrecilik kavramına sonuna kadar karşıyım. "Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu" ayeti ile bitiriyorum.
 
F

FruitJuice

Ziyaretçi
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Sınavın (eğer olacaksa) hiç bir kurum, kuruluş, kişi ayırt edilmeksizin bütün lisans, ruhsat ve tecrübe sahiplerine eşit ve adaletli olarak uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

saygılar
 
Üyelik
16 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Hatay
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Getirilecek düzenlemeler ile; hem Avrupa birliği mevzuatlarına paralellik sağlanması hemde mesleki kuruluşların itirazlarını karşılayabilmesi amacıyla bu sürelerin aynen kabul edileceği kuvvetle muhtemeldir.
- Mevcut durumda, 5000 YMM?nin yaklaşık (YMM öncesi 10 yıllık kamu denetimi veya SMMM faaliyeti + 5 yıl ymm olarak çalışma) 3500?ünün15 yıllık pratik deneyim sahibi olduğunu
- 70/80 bin SMMM den yaklaşık 15 bin kişinin de 15 yıl deneyimi sahibi olduğu (Bunlardan da 10 bininin denetim için kendilerini yeterli görebileceği öngörüsü ile)
- SPK?dan Lisans sahibi olan 2000 kişiden (en az 7 yıl SMMM faaliyeti olan) larında yaklaşık 1000 kişi.
(SPK dan lisans belgesi alan 2000 kişinin üçte birinde YMM/SMMM belgesi bulunmamaktadır.)

2013 yılında başlayacak bağımsız denetime uygulamasına, başlangıç olarak 3500+10.000+1000= 14.500 kişinin denetim yetkisine haiz olarak başlayacağını öngörmek mümkündür.

Tabiî ki burada sayın deeper_blue?nin de tespit etmiş olduğu gibi bu sürelerin efektifliği de önem kazanmaktadır. Kendilerini, mesleğin denetim ayağında görmek isteyenlerin kalan zaman içerisinde sıkı bir çalışma sergilemeleri gerekmektedir. Denetim yetkisi alan meslek mensupları için, Kamu veya meslek odaları tarafından düzenlenecek seminerler ve kurslar ile de bu eksiklikler giderilmeye çalışılacaktır.
 
Üyelik
29 Ocak 2009
Mesajlar
135
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

tecrübe dediğin olay artık herkezde var gençler daha hızlı vede daha çabuk öğreniyor zaten bir çok üstad da ununu elemiş eleğini asmış yeni arkadaşlar zaten iş konusunda açlar bırakalımda birazda onlar bu işi götürsünler herkez aynı ve eşit kimse bennce ayırdım yapmamalı kanunlar değişiyor eski olan bişi kalmıyorki bu işin tecrübesi olsun valla ben derimki gelin birlik olalım
 
Üyelik
12 Eyl 2011
Mesajlar
54
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

a- 15 yıl ve 7 yıl mesleki tecrübe kavramı bana biraz afaki geldi- SPK ya tabi firmaların ki bu firmaların çoğunda daha karmaşık denetim teknikleri ve uygulamarı mevcutken, daha Başdenetçi olabilmek için dahi 15 yıl kıdem gerekmezken, TTK tabi denetimde 15 yıl-7 yıl süre dile getirilmesi bana rasyonel gelmedi.

b- 3 yıl staj konusu da çok aklıma yatmadı, şimdi 3 yıl staj yapmış smmm ye gel bir 3 yıl daha mı staj yapın denecek???, üstelik anladığım kadarı ile 15 yıllık kıdeme sahip meslek mensubuna denetçi yetkisi verilirse, smmm yanında, 3 yıl smmm stajı yaptığı kişinin yanında, 3 yıl da bağımsız dentçi stajımı yapacak? bu durumun da izahının mümkün olmayacağı kanaatindeyim.

c- denetçi olabilmek için en az yüksek okul mezunu olma şartı, kanunen mümkün değil, artık 4 yıllık üniversite mezunu omayanların smmm sınavlarına kabul edilmediği, SPK denetçisi olabilmek için en az 4 yıllık üniversite mezunu olma şartının getirildiği bir durumda, TTK denetçilerinin en az yüksek okul mezunu olması mevzuat gereği mümkün görünmüyor, şu dnebilir tabi ki, özel smmm (ki tasvip etmediğim bir uygulama) sınavı ile smmm olan yüksek okul mezunu sm lerin, çemberin dışında tutulmaması amaçlanmış olabilir, öyleyse, anayasa gereği, lise ve ortaokul mezunu smmm lerinde bu kapsama alınması gerekecektir...

Benim se tüm bu süreçten anladığım, konunun oldukça karmaşık olduğu ve ilgili komisyonlarda da bu konuların henüz netliğe kavuşmadığı noktasında
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Uluslararası finans güçlerinin konuya olan ortak bakış açılarını iki cümlede anlatalım.
1-Dünya artık globaldir ve teknolojik gelişim neticesinde savaşlar kısa vadeli ve lokaldir.
2-Fiili işgal dönemi bitmiştir.Ekonomik işgal dönemi başlamıştır.

Meselelere bu kriterden baktığınızda görünmeyenleri görmek gibi bir konfora sahip olacaksınız.
Ülkemizdeki son yirmiyılda yapılanlar bu sisteme entegrasyon için olmayıp,gelişmiş ülkelerin entegrasyon sistemidir.
Hani birtakım kişilerin iddiaları ile oluşmamış,bizzat oluşturulmuştur.(nylon kahramanlar konusudur)
Önce demokrasi ,arkasından finans sistemindeki köklü değişikliklerin sebebi de budur.Ancak Kalıp hatasından olsa gerek biçilen don,bebeğe büyük gelmiştir.Şimdi hormonlasak mı hormonlamasak mı çelişkilerini yaşayacağımızdan kesinlikle emin olun.
Japonya'ya davet üzerine giden bir dostumuzun dikkatini en çok ne çekmişti.?
Taksiye bindikten sonra şöförün sürekli not tutmasına hayret etmiş ve mihmandarına sormuş.Yabancıların bindikleri taksilerde bu kayıt tutanağı özellikle şart imiş.
Ülkeler ,bir gecede gelişmiyorlar ne yazık ki.Uzun ve yorucu yıllara,birikmiş bilgi birikimlerine ve herşeyden öte ülkelerine olan güven ve inançlarına bağlı ne yazık ki.
Kurumsallaşmayı şirketleşme olarak gören,mülkiyet belgesinin ne olduğunu bilmeden ticaret odası başkanlığı yapan,şirket ortağı olup ta yıllarca zarar beyan edip,şirketten beş kuruş maaş almadan milyonluk yatlara binen iş adamlarımızın olduğu bir ülkede böyle köklü değişimleri yaratmak hakikaten çok zordur.
Kayıt dışı ekonomi bile düşük seviyeye ulaştırılamamış iken böyle bir standarta geçmek ne kadar dogrudur?
Elbette bir yerden başlanması gerekiyordu.
Şİmdi teori ile pratiği birleştirmedeki en büyük sihirbazlar muhasebe geleneğinden gelen,ofis tecrübesinde yıllarını vererek pişen,ticari ve siyasi bakmadan mesleğini ve kendi etiğini üreten yaşlı şövalyelere iş düşüyor.
Mesele pasta değil,pişiren ustalar olmalıdır.
saygılarımla,
 
Üyelik
31 Ağu 2009
Mesajlar
33
Konum
sakarya
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

o yaşlı şövalyeler sayesinde muhasebe mesleğinin piyasa değeri bugün herkesin
gözlemlediği yerdedir :mad:
 
Üyelik
29 Ocak 2009
Mesajlar
135
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

ya başımıza yaşlı şovalye çıktı bide arkadaşlar üsdatlara saygımız sonsuz ama artık bir çok üsdadımız işyerinde işinin baaşında bile durmuyor başka işler yapıyor artık gençler de bu meslekte var bence akıl yaşda değil baştadır tecrübe artık yerini bilgiye ve yenilenmeye bırakıyor eski kara düzzen bitmediği için vede haksız rekabet olduğu için bu meslek bu hallde gençlerin daha çok ihtiyacı var işe güce vede bilgiye vede işe açlar herkezz bence adaletli olarak bu işi yapmalı bugün yeniliği takip etmeyenlerin tecrübesi artık nereye kadar olursa yenilik olacak saygılar
 
Üyelik
16 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Hatay
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

"tecrübe dediğin şey artık herkeste var" :(

Sevgili meslektaşım burada belirttiğim kişisel/kitlesel vs. yetkilendirme değil, sadece dünya ve avrupa uygulamalarının bu yönde yapılması nedeni ile Türkiye'de de bu şekilde olabileceği beklentisi ile fikir jimnastiği yapmaktır. Muradım konunun tartışılarak gündem de kalmasını sağlamaktır.
Konuyu eski şövalye, yeni şövalye noktasında değerlendiren arkadaşlara cevabım ise;
Tecrübe, bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izdir. /A.Huxley

Not : Yanlış anlamalarasebebiyet vermemek için yaşımın 42 olduğunu ve kendimi de 18 yaşında hissettiğimi belirtmek isterim. :)
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

barthez ' Alıntı:
o yaşlı şövalyeler sayesinde muhasebe mesleğinin piyasa değeri bugün herkesin
gözlemlediği yerdedir :mad:
Muhasebe mesleğinin piyasa değeri,müşteri bulma gayretlerinin, her işini yaparım,faturalarını bile öderim seviyesizliğinin eseridir.

CESUR YÜREK ' Alıntı:
ya başımıza yaşlı şovalye çıktı bide arkadaşlar üsdatlara saygımız sonsuz ama artık bir çok üsdadımız işyerinde işinin baaşında bile durmuyor başka işler yapıyor artık gençler de bu meslekte var bence akıl yaşda değil baştadır tecrübe artık yerini bilgiye ve yenilenmeye bırakıyor eski kara düzzen bitmediği için vede haksız rekabet olduğu için bu meslek bu hallde gençlerin daha çok ihtiyacı var işe güce vede bilgiye vede işe açlar herkezz bence adaletli olarak bu işi yapmalı bugün yeniliği takip etmeyenlerin tecrübesi artık nereye kadar olursa yenilik olacak saygılar
Komik olma.Ben tüccar muhasebecilerden bahsetmedim.Gerçek muhasebecilerden bahsettim.Onlar şövalyelerdir.ve sen asla biri ile tanışmamışsın ne yazık ki.Tavsiye ederim.
Ticari defteri elinize almakla tutmuş olmuyorsunuz.İşin geometrisini üretmeniz gerekmektedir.
Yaşadığımız dönemde mükemmel muhasebeci asla defter bulamaz.Önce bunu bilmeniz gerekiyor.Aradaki nüansı yakalayabilenler ise bu kadar iddialı konuşmaz zaten.
Bir fişi yada bir faturayı yazan kişiye muhasebeci deniliyor ise ona sözüm yok zaten.:)
Hukuki derinliğe sadece okumak ile ulaşılmıyor.Mesleğin en hassas noktası ise zaten hukukta yatıyor.Okumaktan öte münazara etmek şart.Copy paste mantığı ile gidilebilecek yer pek uzak olmaz kanaatimce.

Aslında böyle şeyleri yazmak pek tarzım değil.Ancak genç arkadaşlarımızın isyankar çıkışlarına cevap vermek,bir yerde onların meseleye bakışlarına yeni bir zaviye eklemeye çalışmamdan ibarettir.

Eger bir akşam üstü iş çıkışınızda elinizde sigara eve gider iken dibinizden geçen babanızı,eşinizi,sevgilinizi görmüyor iseniz,
Kırmızı ışığın yeşile döndüğü zaman yüzlerce korna sesi ile arabanızı hareket ettiriyor iseniz,
artık muhasebecisiniz.
Saygılarımla,
 
Üyelik
31 Ağu 2009
Mesajlar
33
Konum
sakarya
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

bu yeni düzenleme ile denetim yetkisinin smmm olsun ymm olsun hakkaniyetle
yapılacak sınavlarla insanlara verilmesi taraftarıyım 1989 yılındaki gibi yanlış
yapılmasın en azından denetim ayağındaki kalite ortaya çıksın birde teknoloji
çağındayız artık mevzuat ve uygulamalar şimdi daha rahat takip ediliyor en basitinden
birbirimiz tanımıyoruz ama en azından fikirlerimizi beyan edebiliyoruz.
 
Üyelik
14 Ara 2011
Mesajlar
19
Konum
İZMİR
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Hepiniz üstadlarsınız ne güzel benim muhasebe konusunda 15 yıllık tecrübem var ama bu güne kadar smm belgesi alma konusunda fırsatım olmadı staj sınavını yeni kazandım ve geçde olsa bu işte gidebileceğim en iyi yere gelmeyi hedefliyorum. Çünkü artık bana mani olabilecek sorunlarımı minimize ettiğimi düşünüyorum. Bu denetim işi beni çok heyecanlandırıyor. Kendime bu işi hedef olarak belirlemiştim. Ancak bu yeni TTK+ UFRS+TFRS nin getireceği yeni yapılaşma ve düzenlemeleri ilgi ile takip edip bekliyeceğim bu konuda her türlü eğitim seminer vs. mevzuat takip edip ne gerekiyorsa yapmayı düşünüyorum. Ancak önümde 3 yıllık staj dönemi var zaten. Ayrıyeten denetim işi için denetim işi yapmış bir meslek mensubunun yanında staj yapma zorunluğu benim yolumu çok uzatır. Açıkçası biraz ümitsizliğe kapıldım ama önümüzdeki 1-2 yıl içersinde bu düzenlemelerin oturacağı konusunu ümid ediyorum. Zira artık yaşım da 40 geliyor iş işten geçmeden bunca yıllık birikimimi de heba etmeden birşeyler yapmak istiyorum. Ne diyelim "Geç olsun güç olmasın" inşallah :)
 
Üyelik
29 Eki 2010
Mesajlar
416
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Olur mu olmaz mı yakın zamanda göreceğimiz bir konuda yeminli mali müşavirlerin "denetim alanındaki muafiyetleri" konusudur. Kapalı kapılar ardında dillendirilen YMM'lerin muafiyet alacakları yönündedir.Spk lisansı olanlar içinse en az 15 yıllık kıdemi olanlar denetçi olarak sayılmalı diğerleri kıdemi beklemeli tarzında görüşler tartışılıyor.15 yıl içinde ruhsatı aldıktan sonraki yılların sosyal güvenlik kurumundan belgelenmesi istenecek. Mali Müşavirler içinse bir sınav yapılması gerektiği tarzında bakanlık içinde görüş bildiren bürokratlar vardır.İstanbul odası da denetim alanında sınavsız kıdeme dayalı bir pasta paylaşımını arzu etmektedir.Ruhsat aldıktan sonra en az 5 , 7,10 yıllık ve 15 yıllık kıdemlere göre bir derecelendirmeye gidilmesi kıdemi gelenin denetim alanına girmesi tarzındadır.Sınav olmazsa kıdeme göre bir sınıflandırmaya gidileceği anlaşılıyor...
Saygılar
 
Üyelik
29 Ocak 2009
Mesajlar
135
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

ya ne kıdemi arkadaşlar askerlik yapıyoruz muhasebe mesleği artık yeniliklerin mesleği hergeçen gün başka bişi çıkıyor takip eden herkez tecrübelidir akıl yaşta değil kıdemde değil baştadır gençler zaten her yerde eziliyor bırkaında herkez işini yapsın gençlerde para kazannsın önü açılsın eski üstadlar zaten mesleği çoğu yapmıyor herkez yanına işi bilen birini almış kendisi başka iş yapıyor çok aç olan adam var artık hak eden bir şeyleri yapsın eşitlik olsun kimse ayırt edilmesin
 
Üyelik
15 Şub 2011
Mesajlar
202
Konum
BURSA
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

stajyerzade ' Alıntı:
Olur mu olmaz mı yakın zamanda göreceğimiz bir konuda yeminli mali müşavirlerin "denetim alanındaki muafiyetleri" konusudur. Kapalı kapılar ardında dillendirilen YMM'lerin muafiyet alacakları yönündedir.Spk lisansı olanlar içinse en az 15 yıllık kıdemi olanlar denetçi olarak sayılmalı diğerleri kıdemi beklemeli tarzında görüşler tartışılıyor.15 yıl içinde ruhsatı aldıktan sonraki yılların sosyal güvenlik kurumundan belgelenmesi istenecek. Mali Müşavirler içinse bir sınav yapılması gerektiği tarzında bakanlık içinde görüş bildiren bürokratlar vardır.İstanbul odası da denetim alanında sınavsız kıdeme dayalı bir pasta paylaşımını arzu etmektedir.Ruhsat aldıktan sonra en az 5 , 7,10 yıllık ve 15 yıllık kıdemlere göre bir derecelendirmeye gidilmesi kıdemi gelenin denetim alanına girmesi tarzındadır.Sınav olmazsa kıdeme göre bir sınıflandırmaya gidileceği anlaşılıyor...
Saygılar

Öncelikle konulara olan ilgin çok hoş.Devamını diliyorum.
Büyük bir olasılıkla kıdem uygulaması tarzında olacağını kesin.Bu arada YMM'lere böyle muafiyetin sağlanmasında da kanaatimce bir aykırılık yok.Ancak 10 yıllık bir SMMM belgesine sahip olanlardan 15 yada 20 yılını fiilen mesleğin ifasında bulunan kişilerinde bu muafiyete tabi tutulmasına da sıcak bakmıyor değilim.Tabii ki belirli bir eğitim şartı ile.
Bağımsız denetci-denetci ve denetçi yardımcıları olmak üzere bir hiyerarşik düzene sahip olduğu düşünüldüğünde geçiş aşamasında bu sistemin bir defaya mahsus olarak uygulanması ve akabinde sistemin sıkı bir uygulama usulunun çıkarılması ve uygulanması herkesin sıkıntılarını hafifletecektir.
Kaldı ki bu denetim yapısının da çok daha sıkı denetlenmesi gerekiyor.Bunun içinde bir sistem zaten kurulacaktır.
Hem mali müşavirlik hem bagımsız denetcilik yapılamıyacağından,kapanacak mali müşavir ofislerindeki defterlerin de müşteri sıkıntısı çeken ofisler için önemli olduğu aşikardır.
Teknolojik gelişimin hızı ve alt yapısı ülkemizde hemen hemen kurulmuştur.Zaten elektronik defter ve belge uygulamasının hayata geçirilmesi ile sistem kendi içinde de aynı zamanda denetleyici olacaktır.
Denetimin esas mekanizması,belge sisteminin sağlıklı işlenişinde yatmaktadır.Dolayısı ile kayıtların sağlıklı ve zamanında yapılması çok önemlidir.Bu sistem kendiliğinden kayıtdışı sistemi de yok edecektir.
Düzenli işleyiş,şirket ortaklarının haklarını korur iken,her safhadaki eylemlerin sorumluluklarını da belirliyeceğinden toplumsal adalete yüksek bir katma değer üretecektir.Yüksek vergi ödeyenleri sevindirecek,onlara enayi gözü ile bakanları da üzecektir.Orta ve uzun vadede vergi oranlarını hem düşürecek hemde vergi gelirlerinin harcanmasında hesap sorma geleneğini oturtacaktır.
İçerik olarak mükemmelleştirilebilecek bir sistemdir.Önemli olan iskeletin sıhhatli bir şekilde hertürlü vesayetin dışında doğru bir şekilde giydirilmesidir.
Yapılabilir mi sorusu önümüzdeki günlerde en çok tartışılabilecek sorudur.
Siyasal bir kimliğin dışında tutulabilirse neden olmasın.
Saygılarımla,
 
Üyelik
31 Ağu 2009
Mesajlar
33
Konum
sakarya
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

CESUR YÜREK ' Alıntı:
ya ne kıdemi arkadaşlar askerlik yapıyoruz muhasebe mesleği artık yeniliklerin mesleği hergeçen gün başka bişi çıkıyor takip eden herkez tecrübelidir akıl yaşta değil kıdemde değil baştadır gençler zaten her yerde eziliyor bırkaında herkez işini yapsın gençlerde para kazannsın önü açılsın eski üstadlar zaten mesleği çoğu yapmıyor herkez yanına işi bilen birini almış kendisi başka iş yapıyor çok aç olan adam var artık hak eden bir şeyleri yapsın eşitlik olsun kimse ayırt edilmesin
yukarda yazmış olduklarınızda hemfikirim madem bilgi çağındayız versinler eğitimleri yapsınlar sınavları
hakeden başarılı olan bu ünvanı alsın .iş kıdeme gelirse adam 1989 yılında belgeyi havadan almış zaten işi
lise stajerleri ile çözmeye uğraşıyor birde denetçi ünvanı verirseniz aynı sistemi bu alandada devam ettirecek
seyredin komediyi :) ondan sonra muhasebe alanında ücret skalasındaki vaziyeti .
 
Üyelik
24 Ocak 2008
Mesajlar
172
Ynt: YMM/SMMM/Bağımsız Denetim ve Geleceği

Ne kıdemi. Aman Allah'ım. Şaka mı bu söylenenler.
Arkadaşlar kendimize gelelim. Anadolu'nun dört bir köşesinde 3568 çıktığında mali müşavir ruhsatı alıp elinde 500 tane işletme defteri olan binlerce mali müşavir var. Hepsi değerli amcalar değerli teyzelerdir. Ama denetimin D 'sinden anlarlar mı?
Neyin kıdeminden bahsediyorsunuz? Türkiye'de 4 büyükler ve diğer bazı denetim şirketlerinde çalışanlardan başka denetimde kıdemli kim var Allah aşkına?
Bin kere söyledik, yine söylüyoruz. Yok arkadaş vaktinde köşe tutup pasta götürelim hevesi ile bu mesleğin cılkını çıkartmanıza izin vermeyeceğiz.
Kendi SPK lisansım da dahil hiç bir imtiyaz tanınmaması gerektiğini düşünüyorum.
Ve yeniden yeniden yeniden söylüyoruz:
sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart. sınav şart.
 
Üst