Yönetim Raporu

Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Merhabalar
Yönetime muhasebe ile ilgili rapor hazırlamak istiyorum.
Bu konuda nasıl bir rapor hazırlamam gerekiyor.Örnek Yönetim raporu olan arkadaşlar
bu konuda desteğinizi rica ederim.
 

tancam

Üyeliği Durduruldu
Üyeliği Durduruldu
Üyelik
23 Ara 2016
Mesajlar
332
Konum
istanbul
EN TÜR BİR RAPOR acaba kar-zarra mı faaliyet mi özvarlık mı ne tarz?
 

tancam

Üyeliği Durduruldu
Üyeliği Durduruldu
Üyelik
23 Ara 2016
Mesajlar
332
Konum
istanbul
mail adresinizi verin exel tablosu yollayım belki işinize yarar
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,798
Konum
İSTANBUL
....................................................................................................¦ ANONİM ŞİRKETİ
01.01.201x / 31.12.201x DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem:
Ticaret unvanı :
Ticaret sicili numarası :
Merkez Adresi :
Şube Adresi :
İletişim Bilgileri :
Telefon:
Fax :................................................
E-posta adresi
İnternet Sitesi Adresi :

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi :
b)- Ortaklık Yapısı :


PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANIİKAMETGAH ADRESİHİSSE ADEDİSERMAYE TUTARI (TL)
1-
2-
3-
4-
5-


c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANIÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİCARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1-
2-
3-
4-
5-

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :..................................... TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : ............................ Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kuruludur. ..................................tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı :
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. :
Yönetim Kurulu Üyesi :
Yönetim Kurulu Üyesi :
Yönetim Kurulu Üyesi :
Yönetim Kurulu Üyesi :

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı Adı Soyadı .c)- Personel Sayısı :
D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.


2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;


Elde Edilen sonuçlar;

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER


 1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

 1. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
 1. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler
Pay Oranı


Dolaylı İştirakler Pay Oranı 1. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
.............................................................................................................. TL
Açıklama :

 1. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:


 1. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: 1. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: 1. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 1. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
....................................................................................... Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

1-
2-

 1. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: 1. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler5-FİNANSAL DURUM


 1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz .................................................................. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı.............................................. TL olup karşılığında .................................................... TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin ...................................................................................... TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ............................................................................................... TL tutarında amortisman ayrılmıştır.


 1. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

201x Yılı 201x Yılı
Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.
Dönem Net Karı / (Zararı)


 1. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 1. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: 1. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ


 1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,


 1. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,


 1. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

7- DİĞER HUSUSLAR


 1. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;


 1. İlave bilgiler;

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Y Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
(İmza) (İmza)Yönetim Kurulu Üyesi
(İmza)


İsterseniz bunu daha da geliştirebilirsiniz mesela Özkaynaklarla iligili birşeylerde yazabilirsiniz
 
Son düzenleme:
Üst