zirve

Yurtdışı Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi - Varlık Barışı

Üyelik
22 Ara 2019
Mesajlar
2
Konum
london
Merhaba,

Gelir vergisi kanununa göre yurtdışında elde edilen ve orada vergisi odenen kazancın, gelir vergisi kanunu kapsamında Türkiye'de beyan edilmesi gerekiyor.

https://www.guncelgroup.com.tr/makaleler/yurt-disinda-elde-edilen-kazanclarin-vergilendirilmesi/

31 Aralık 2019 tarihinde son bulacak varlık barışı kapsamında, yukarıda bahsedilen kazançların Türkiye'ye getirilerek ilgili işlemlerin( 31 Aralık öncesi banka/aracı kurum başvurusunun yapılması, paranın 3 ay içinde getirilip bankaya yatırılması, %1'inin vergi olarak ödenmesi v.s.) tamamlanması durumunda, gelir vergisi beyan edilmesi gerekli midir?

https://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2019-100.aspx

Herhangi bir şekilde daha sonra bu kazanç için vergi çıkması mümkün müdür?

Yardımlarınız için teşekkürler
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,880
Konum
İSTANBUL
Sayın menutku

Siz önce sorunuzu yazın biz ona göre cevap verelim. Siz burda soru sormamışsınız. G.V Kanunu ile Yurtdışı kazancını alıntı yapmışsınınz. Siz Gelir vergisi kanununa göre yurtdışında elde edilen ve orada vergisi odenen kazancı mı ? yoksa 7186 sayılı kanunun 2 'inci maddesi kapsamına göre;

1) Kapsama giren varlıklar nelerdir?

Gerçek ve tüzel kişilerin;

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,

Yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar.

bunların yurtdışından getirilmesini mi ? soruyorsunuz
 
Üyelik
22 Ara 2019
Mesajlar
2
Konum
london
Ferhat bey,

Cevabınız için teşekkür ederim. Sorum su şekilde;

Bir yıl içinde Türkiye de 183 günden fazla kalan ve ikametgahi Türkiye de olduğunu icin tam mükellef olan gerçek kişi, İngiltere de kazandığı ve İngiltere de vergileri ödenmis net gelirlerini (maaş ve kar payından oluşan) Türkiye intikal ettirmek istiyor.

Son varlık barışı kapsamında bu gelirleri Türkiye ye getirip beyan ettiğinde, bu miktardan dolayı oluşabilecek gelir vergisinden muaf olur mu?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,880
Konum
İSTANBUL
-"Gelirin Toplanması ve Beyan" başlıklı 85 inci maddesinde;

"Mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar:

1.Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda;

2.Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda;

Elde edilmiş sayılır." hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca anılan Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ise; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (287 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 1.500 TL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi durumunda bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Türkiye'de tevkif yoluyla vergilendirilmeyen ve istisna uygulamasına konu olmayan yurt dışından elde edilen menkul sermaye iratlarının (faiz, kâr payı vb.) tamamının, 86 ncı maddenin yukarıda bahsi geçen hükmü gereğince 1.500 TL'yi aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan söz konusu Kanunun 123 üncü maddesine göre; tam mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye'de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmesi mümkün olup indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutar indirim konusu yapılamayacaktır. Vergi indiriminin yapılabilmesi için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik edilmesi şarttır.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, Marshall Adaları'nda mukim şirketinizin uluslararası taşımacılığa aracılık faaliyetinin Türkiye sınırları dışında gerçekleşmesi halinde, bu faaliyetten elde edilen kurum kazancı Türkiye'de elde edilmediğinden Türkiye'de kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan, şirketinizce kar dağıtımı yapılması halinde, kurum kazancından kar payı olarak tarafınıza ödenen tutarların yurt dışından elde edilen menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi ve ödenen kâr payının brüt tutarının 2015 yılı için 1.500 TL'yi aşması halinde söz konusu gelirinizi yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir. Söz konusu gelirle ilgili olarak anılan ülkede ödemiş olduğunuz vergilerin ise, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından, yukarıda bahsi geçen açıklamalar çerçevesinde indirilmesi mümkün olabilecektir.

Diğer yönden;
Maliye, 2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile;

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek, kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin Yurtiçi Ve Dışı Varlık Barışı uygulamasının usul ve esaslarını belirledi.

Hemen belirtelim, Varlık Barışı Vergisinin oranı, % 1. Yeni Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenler, bildirdikleri varlıklar üzerinden %1 oranında hesapladıkları vergiyi ödemek zorunda.
 
Son düzenleme:
Üst