resim

Ali PINAR kullanıcısının son içeriği

 1. A

  Sm'den Smmm Geçenlere Bağımsız Denetçilik İçin Başvuru Hakkı !

  Makaleyi okuduktan sonra durumunuzu değerlendiriniz. Stajyer veya Hizmetleri Stajdan Sayılanlara Tanınan Hak Meslek Mensuplarına da Tanınmalı - SMMM Ali PINAR | Meslekte Birlik
 2. A

  331 Hesabı Sermayeye İlave İçin Mahkeme Kararı Gerekli!!!

  Ortakların şirketten alacağının (yani 331 hesap) sermayeye ilavesi durumunda ayni sermaye sayılacağı ve bu tutarın TTK 343. madde uyarınca Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından atanacak bilirkişi raporu ile tespit edileceğine ilişkin Genelge ekli linkte bilgilerinize sunulmuştur. Kaynak: İTO...
 3. A

  Pay Defteri Deyip Geçmeyin !

  Pay Defterinin tutulmaması veya tutulmak ile birlikte yazılı olmaması yada saklanmamasının müeyyidelerine ilişkin kısa hatırlatmaları sizlerle paylaşmak istedim. Genel Kurulların yapılacağı şu sıralarda Pay Defteri deyip geçilmemesi, defterlerin mutlaka yazılı olmasının sağlanması gerekmektedir...
 4. A

  Çaycılar Göreve Devam

  BAĞIMSIZ DENETİM DIŞINDA KALAN A.Ş.’lerin DENETİMİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI Kaynak: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss437.pdf PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI...
 5. A

  A.Ş. YK Karar Defteri Ocak Ayında Yenileme Tasdiki Yapılmadı Ne Olacak?

  AŞ’lerde öteden beri kullanılan ve yapraklarının yeterli olması nedeniyle de 2013 yılında da kullanılmaya devam edilecek olan YK Karar defteri için Ocak ayı içerisinde açılış tasdik yenilemesi yapılmamıştır ve 4000 TL cezası vardır. Şubat ayında YK Karar defterini gecikmeli olarak onay yenileme...
 6. A

  Bağımsız Denetim Taslağı Türmob'un Sitesinde Nihai Hali

  Bağımsız Denetim Taslağı Türmob'un Sitesinde Nihai Hali TÜRMOB WEB Direkt Link
 7. A

  Haksız Rekabette Maliye Bakanlığının Son Çalışması

  Maliye Bakanlığı TÜRMOB'a aşağıdaki şekilde yazı yazmış ve TÜRMOB da bu yazıyı tüm YMM ve SMMM odalarına iletmiştir. Kısaca MB düzenleme yapacak görüş istiyor. "....bazı meslek mensuplarının bir yıl içerisinde şahsi emek ve mesai vererek düzenleyebileceğinden çok daha fazla iş kabul ettiği...
 8. A

  Yeni TTK'da Geçici İlmuhaber (Muvakkat Senet)

  Yeni TTK 486/2. maddede sözü geçen ilmuhaber sadece Hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması gereken üç ay içinde kullanılabilecek bir durumamı gelmiştir.? Zira Eski TTK da 411/1. fıkra Nama yazılı hisse senetleri yerine ilmuhaberden özel olarak bahsetmiş iken Yeni TTK da 411. maddenin...
 9. A

  Yıllık iş hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye !!!

  Bugün VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK de ?Tüccarların Gruplara Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi? başlığı altındaki yapılan değişiklik neyin habercisi 8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: VERGİ...
 10. A

  Meslektaşımın hal-i pürmelali

  (lütfen başka yere çekilmesin sadece durum tespitidir.) SM, SMMM, YMM bittimi hayır, Lise SM SM'den SMMM geçen Liseli SMMM SM'den SMMM geçen Lisans Mezunu SMMM Direkt Üniversite,staj,sınav SMMM SPK Lisanslı SMMM SPK Lisanssız SMMM Yeni SMMM 10 Yıllık SMMM 15 Yıllık SMMM Sınavsız YMM 23...
 11. A

  15 Yıl Nerden Geldi

  78/660/EEC ve 83/349/EEC sayılı Konsey Direktiflerini değiştiren ve 84/253/ECC sayılı Konsey Direktifi yürürlükten kaldırılan AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYİ?NİN 2006/43/EC SAYILI DİREKTİFİ 17 Mayıs 2006 Yıllık hesapların ve konsolide hesapların kanuni denetimi (EEA ile ilişkili metin) (OD L...
 12. A

  Önce Bilgi Sahibi Olalım, Sonra Fikrimizi Beyan ederiz.

  Arkadaşlar öncelikle aşağıda linkini verdiğim AB 8. Direktifini detayları ile okuyunuz. http://www.iktisadidayanisma.com/upload/attachments/Genel/2012-2/AB-8-Nolu-direktifi/AB%20Denetim%20Direktifi-Tadil%202008%20-temiz.doc Sonrasında KGK Yönetmelik Taslağı ile karşılaştırarak nelerin var...
 13. A

  Yorumsuz 3568 sayılı kanuna göre tek yetkili

  23 Mayıs 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28301Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK b) Tesisin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık işletme hasılatıüzerinden Hazinece yüzde bir...
 14. A

  Belediyelerin KDV Tevkifatı Karşısındaki Durumu

  14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 117 No?lu KDV Genel Tebliği?nin uygulaması hakkında belediyelerde tereddüt oluşmuştur. Yaşanan bu tereddüdün giderilmesini teminen, Türkiye Belediyeler Birliği 10/05/2012 tarih ve 385-1269 sayılı yazı ileTebliğin kısmi tevfikata...
 15. A

  Panel "Yeni TTK ve Denetim"

  Panel : "Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Denetim" Panele Maliye Bakanı sayın Mehmet ŞİMŞEK'de katılacaktır. Oturum Başkanı : Osman ARIOĞLU Konuşmacılar ; Ünal TEKİNALP - TTK Komisyonu Başkanı İsmail YÜCEL - İç Ticaret Genel Müdürü Hasan Karaçam - Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yrd. Tarih...
Üst