zirve

15 Yıl Nerden Geldi

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
78/660/EEC ve 83/349/EEC sayılı Konsey Direktiflerini değiştiren ve 84/253/ECC sayılı Konsey Direktifi yürürlükten kaldırılan

AVRUPA PARLEMENTOSU VE KONSEYİ?NİN 2006/43/EC SAYILI DİREKTİFİ
17 Mayıs 2006

Yıllık hesapların ve konsolide hesapların kanuni denetimi

(EEA ile ilişkili metin)
(OD L 157, 9.6.2006, p.87)
....

BÖLÜM II

Onay, Sürekli Eğitim ve Karşılıklı Tanıma

Madde 3
Yasal Denetçilerin ve Denetim Firmalarının Onayı

1. Bir yasal denetim, münhasıran yasal denetimin uygulandığı Üye Ülke tarafından onaylanan yasal denetçiler ya da denetim firmaları tarafından uygulanacaktır.

2. Her Üye Ülke, yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onaylanmasından sorumlu yetkili mercileri belirleyecektir.
Yetkili Merciler, Bölüm VIII?de sözü edilen kamu gözetimi kuralına tabi olmaları koşuluyla, mesleki kuruluşlar olabilirler.

3. Madde 11?e aykırı olmamak koşuluyla Üye Ülkenin yetkili mercileri, en azından aşağıdaki 4 ve 6-10. Maddeleri arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getirebilen gerçek kişileri yasal denetçiler olarak onaylayabilirler.

4. Üye Ülkenin yetkili merciler, aşağıda belirtilen koşulları yerine getiren şirketleri denetim firmaları olarak onaylayabilirler:

(a) Denetim firması adına yasal denetim yürüten gerçek kişilerin, en azından aşağıdaki 4 ve 6-10. Maddeleri arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getirmeleri ve ilgili Üye Ülke tarafından yasal denetçiler olarak onaylanmış olmaları gerekmektedir;
(b) Bir şirketteki oy hakkının çoğunluğunun, herhangi bir Üye Ülke tarafından onaylanan denetim firmalarının ya da en azından 4 ve 6? 12. Maddeler arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getiren gerçek kişiler elinde bulundurulması gerekmektedir. Üye Ülkeler, bu gerçek kişilerin diğer bir Üye Ülke?de onaylanmış olma zorunluluğunu şart koşabilirler. Üye Ülkeler, 86/635/ECC sayılı Direktifin 45. Maddesinde bahsedilen kooperatif ve benzer şirketlerin yasal denetimi amacıyla, oy hakları ile ilgili olarak başka özel koşullar saptayabilirler;
(c) İşletmenin idari ya da yönetim organında yer alan üyelerin çoğunluğunu, -azami %75?e kadar- herhangi bir Üye Ülke tarafından onaylanan denetim firması olmalıdır ya da en azından 4 ve 6? 12. Maddeler arasındaki bölümde yer alan koşulları yerine getiren gerçek kişiler oluşturmalıdır. Üye Ülkeler, bu gerçek kişilerin diğer bir Üye Ülke?de onaylanmış olma zorunluluğunu şart koşabilirler. Söz konusu organın ikiden fazla üyesi olmaması durumunda, bu üyelerden birinin en azından bu fıkrada belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir;
(d) Firmanın 4. Maddede belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Üye Ülkeler, sadece (c) fıkrası ile ilgili olarak, ek şartlar getirebilirler. Söz konusu şartlar, izlenen hedeflerle orantılı olmalı ve katiyen gerekli olan şeylerin ötesine geçmemelidir.


Madde 4
İyi Şöhret


Üye Ülkelerin yetkili mercileri, sadece iyi şöhrete sahip gerçek kişilere ya da firmalara onay vereceklerdir.


Madde 5
Verilen Onayın Geri Alınması

1. Bir yasal denetçiye ya da denetim firmasına verilen onay, ilgili kişi ya da firmanın iyi şöhretinin ciddi bir biçimde zarar görmesi durumunda, geri alınır. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, iyi şöhret şartlarının karşılanması için kabul edilebilir bir süre sağlayabilir.

2. Bir denetim firmasına verilen onay, Madde 3(4), fıkra (b) ve ( c)?de öngörülen koşulların artık yerine getirilmediği durumunda geri alınır. Bununla birlikte, Üye Ülkeler, denetim firmasının bu koşullara yeniden uygunluk sağlayabilmesi için, kabul edilebilir bir süre tanıyabilirler.

3. Bir yasal denetçiye ya da denetim firmasına verilen onayın, herhangi bir sebepten ötürü geri alındığı durumda, onayın geri alındığı Üye Ülkenin yetkili mercisi, Madde 16(1) (c)?ye göre adı ilk geçen Üye Ülkenin siciline kayıt olmuş yasal denetçi ya da denetim firmasın kabul edildiği Üye Ülkenin ilgili yetkili mercilerine onayın geri alınması ardındaki gerçekler ve nedenleri bildirecektir.


Madde 6
Eğitime İlişkin Koşullar


Madde 11?e aykırı olmamak koşuluyla, bir gerçek kişinin yasal denetim faaliyetlerinde bulunabilmesi için, önce üniversiteye giriş ya da eşit düzeyde eğitim veren bir eğitim kurumuna girmiş olması, daha sonra teorik bir eğitim programını tamamlamış olması, konuyla ilgili pratik eğitimi görmüş olması ve ilgili Üye Ülke tarafından düzenlenen ve resmen tanınan üniversite final ya da eşdeğer düzeyde bir mesleki yeterlilik sınavını vermiş olması gerekir.


Madde 7
Mesleki Yeterlilik Sınavı


Yukarıda Madde 6?da belirtilen mesleki yeterlilik sınavı, adayın yasal denetim alanındaki konulara ilişkin teorik bilgi düzeyinin yeterliliğinin ve adayın bu bilgileri başarıyla pratiğe uygulayabildiğinin kanıtı anlamına gelmektedir. Söz konusu yeterlilik sınavının en azından bir bölümünün yazılı olarak yapılması gerekir.


Madde 8
Teorik Bilgi Sınavı


1. Mesleki yeterlilik sınavının bir bölümünü oluşturan teorik bilgi sınavı, öncelikle aşağıda sayılan konuları kapsayacaktır:

(a) Genel muhasebe teorisi ve ilkeleri,
(b) Yıllık ve konsolide hesapların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan koşullar ve standartlar,
(c) Uluslararası muhasebe standartları,
(d) Finansal analiz,
(e) Maliyet ve yönetim muhasebesi,
(f) Risk yönetimi ve dahili kontrol,
(g) Denetim ve mesleki beceriler
(h) Yasal denetim ve yasal denetçilerle ilgili olarak yasal koşullar ve mesleki standartlar,
(i) Uluslararası denetim standartları,
(j) Profesyonel etik kuralları ve bağımsızlık,

2. Sınav aynı zamanda, denetime ilişkin oldukları ölçüde, aşağıda sayılan konuları da içerecektir:

(a) Şirketler hukuku ve şirket yönetimi,
(b) İflas kanunu ve benzeri prosedürler,
(c) Vergi hukuku,
(d) Medeni hukuk ve ticaret kanunu,
(e) Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Kanunu,
(f) Bilgi teknolojisi ve bilgisayar sistemleri,
(g) Ticari, Finansal ve genel ekonomi,
(h) Matematik ve istatistik,
(i) Kurumların finansal yönetimine ilişkin temel ilkeler.

3. Komisyon, yukarıda 1. bentte belirtilen teorik bilgi sınavının kapsamında yer alacak olan konuları içeren bir listeyi belirleyebilir. Bu uygulama ölçütlerini uygulamaya koyarken Komisyon, denetim ve denetim mesleğindeki gelişmeleri göz önünde tutar. Bu Direktiftin tali unsurlarını değiştirmek üzere tasarlanmış söz konusu önlemler, Madde 48 2(a)?da belirtilen tetkiklerle birlikte, düzenleyici prosedürlere göre adapte edilecektir.


Madde 9
Muafiyetler


1. Yukarıda Madde 7 ve Madde 8?de yer alan hükümlerden farklı olarak bir Üye Ülke, yukarıda Madde 8?de sayılan konuların biri ya da birkaçı ile ilgili üniversite seviyesinde ya da buna eşdeğerde bir sınavda başarılı olan, ya da ilgili konu ya da konularda üniversite seviyesinde bir diploma ya da buna eşdeğerde bir dereceye sahip bulunan bir adayı, ilgili sınav ya da diploma kapsamında yer alan konularla ilgili teorik bilgi sınavına girmekten muaf tutabilir.

2. Yukarıda Madde 7?de yer alan hükümlerden farklı olarak bir Üye Ülke, yukarıda Madde 8?de sayılan konuların birinden ya da birkaçından üniversite seviyesinde bir diploma ya da buna eşdeğerde bir dereceye sahip bir adayı, Üye Devlet tarafından resmen tanınan bir sınav ya da bir diploma ile ilgili alanlarda pratik eğitime sahip olduğunu kanıtlaması durumunda, ilgili adayı, sahip olduğu teorik bilgiler üzerindeki pratik becerilere ilişkin sınavdan muaf tutabilir.


Madde 10
Pratik Eğitim


1. Sınav kapsamına dahil edilen bir test aracılığı ile ölçülmek üzere, adayın sahip olduğu teorik bilgileri pratiğe uygulamadaki becerilerini geliştirmek üzere ilgili adayın, yıllık hesapların, konsolide hesapların ya da benzeri mali tabloların denetimi de dahil olmak üzere, ilgili konuları kapsayan asgari üç yıl süreyi kapsayan bir pratik eğitim sürecini tamamlaması gerekmektedir. Söz konusu pratik eğitimin az üçte ikisini kapsayan bir bölümü, Üye Ülke tarafından onaylanan bir yasal denetçi yanında, ya da bir denetim firmasında tamamlanacaktır.

2. Üye Ülkeler, tüm eğitimin, pratik eğitimi sağlayabilecek yeteneği olduğu konusunda yeterli garantiyi sağlayabilecek sahip kişiler tarafından verilmesini temin edeceklerdir.


Madde 11
Uzun Vadeli Pratik Eğitimle Kazanılan Yetkinlik


Bir Üye Ülke, yukarıda Madde 6?da belirtilen koşulları yerine getirmemiş bir adayın, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmesi durumunda, yasal denetçi olarak onaylayabilirler:

(a) Adayın 15 yıl süreyle, kendisine finans, hukuk ve muhasebecilik konularında yeterli deneyim kazandırmış mesleki faaliyetlerde bulunmuş olması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarılı olması durumunda; ya da,

(b) Adayın 7 yıl süreyle, bu alanlarda mesleki faaliyetlerde bulunması ve ayrıca, Madde 10?da belirtilen pratik eğitimi tamamlaması ve Madde 7?de belirtilen mesleki yeterlilik sınavında başarı kazanması durumunda.Madde 12
Pratik Eğitim ve Teorik Öğrenimin Birleşmesi


1. Üye Ülkeler, Madde 8?de belirtilen alanlarda sağlanan teorik öğrenimin sürelerini, söz konusu öğrenimin almış olduğu Üye Ülke tarafından resmen tanınan bir sınav ile tasdik edilmesi halinde, Madde 11?de belirtilen profesyonel faaliyet süresinden sayılmasını kabul edebilirler. Söz konusu öğrenimin bir yıldan kısa olmaması gerekir veya teorik öğrenim, mesleki faaliyet süresini 4 yıldan fazla bir süre için kısaltamaz.

2. Profesyonel faaliyet ve pratik eğitim süresi, Madde 10?da öngörülen teorik öğrenim ile pratik eğitim sürelerinin toplamından daha kısa olamaz.
 
Üyelik
2 Tem 2006
Mesajlar
125
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

15 yılın nereden geldiğini anladım. Ama bu 15 yıla üniversite eğitiminde geçen süre dahildir diye birşey yok. İlgili alanlardaki mesleki faaliyetler diyor.

Buna ek olarak sınavdan muafiyet diye bir şeyin olmadığını anlıyorum.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

sayın vedatd
12.maddeye bakarsanız 4 yıllık fakültenin mahsubu orada yazıyor. Sakarya Üniv.Eğitimleride Birleştirilmiş Teorik ve Pratik Eğitim
 
Üyelik
2 Tem 2006
Mesajlar
125
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

Sayın Ali Pınar
12 maddede 4 yıllık fakültenin mahsubu diye bir şey yazmıyor. Ayrıca 12 maddenin atıf yaptığı 8 maddede fakültelerden değil, derslerden bahsedilmektedir. Benim de burdan anladığım bu derslerde geçen süre anacak mahsup edilebilir.
 
Üyelik
10 Şub 2012
Mesajlar
95
Konum
İstanbul
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

deeper_blue ' Alıntı:
Bankada çalışan meslek mensubunun süresi mahsup edilebilir mi?

Nasıl yani; hem banka/hukuk alanındaki mesleki faaliyetlerin süresi hem de staj başlangıç tarihinden itibaren meslekte geçen süre mi dikkate alınacak (alınabilir olacak) ?

Bir de lisans öğreniminde geçen sürenin yanısıra lisans üstü süreler de yıl hesabına dahil olacak mı, nasıl yorumluyorsunuz ?
Geçici Madde 1- 4. fıkrasında "Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler konularında lisans veya lisansüstü eğitimde geçen süreler 4 yılı geçmemek üzere 10 ve 15 yıllık sürelerin hesabında mahsup edilir." şeklinde belirtilmiş.

"Lisans VEYA lisans üstü eğitimde geçen süreler" ifadesinden hem lisans hem de lisansüstü için ayrı ayrı 4'er yıl olarak değerlendirilir diye yorumluyorum.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

baltun ' Alıntı:
..."Lisans VEYA lisans üstü eğitimde geçen süreler" ifadesinden hem lisans hem de lisansüstü için ayrı ayrı 4'er yıl olarak değerlendirilir diye yorumluyorum.
Toplam en fazla 4 yıl. Orada kasdedilen farklı bir alanda üniversite bitirdikten sonra yüksek lisans ile kapsama girenlerdir.
 
Üyelik
2 Tem 2006
Mesajlar
125
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

Arkadaşlar bu konunun başlığı 15 yıl nereden geldi. Burada bağımsız denetim tebliğinde 15 yılın hesabında hangi süreler sayılırı tartışmadan önce AB direktifinde tebliğdeki gibi bir muafiyetin olup olmadığını belirleyelim.
 
Üyelik
22 Kas 2010
Mesajlar
10
Konum
BOLU
Ynt: 15 Yıl Nerden Geldi

Arkadaşlar bu 15 yıllık kıdem olayının mantığı nedir. Mesela; 10 yıl değil de 15 yıl defter tutan bir meslek mensubu "bağımsız denetimi yapabilir" sonucuna nasıl ulaşıyor kurum.
 
Üst