zirve

2.el araç alım satımı

Üyelik
17 May 2007
Mesajlar
37
önceden beri ticari faaliyette bulunan gelir vergisi mükellefi 2.el araç alım satımına başlamak ister ise noter satışı sözleşmesi ile vergi mükellefi olmayan kişilerden aldıkları araçları satmak ister ise araç satışlarının kdv si %1 yoksa % 18 mi olması gerekir
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: 2.el araç alım satımı

Aslında tartışmalı bir konu idare verdiği çeşitli özelgelerde galericilerin binek araçların kdv'sinin %1 olması şeklinde görüş bildirmiştir. Diğer tarafdan Komisyon faturalarında %18 kdv uygulanacaktır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: 2.el araç alım satımı

Başlık oto alım satımında kdv oranı hk.
Tarih 13/07/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-74-209
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup MüdürlüğüSayı

:

B.07.1.GİB.4.07.16.02-KDV.ÖZG.2010-74-209

13/07/2011

Konu

:

oto alım satımında kdv oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, oto alım-satım faaliyetinde bulunduğunuz, nihai tüketiciden faturasız aldığınız binek ve ticari araçlar için gider pusulası düzenlenmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile %1 ya da %18 katma değer vergisi (KDV) oranı uygulamak suretiyle aldığınız otomobillerin satışında uygulanması gereken KDV oranı sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinde, ticaret ve sanat erbabından maddede bentler halinde sıralanan şekil ve suretle çalışanların gelir vergisinden muaf olduğu ve ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar ile bu işleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacağı ve muaflığın, 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde ise, kimlerin tevkifat yapmaya mecbur oldukları sayılmış olup, maddenin 13 numaralı bendine göre; "Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;

a) ...

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır.) için % 10,"oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan diğer mal alımlarında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, esnaf muaflığı kapsamında olmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden diğer mal alımı yapmanız durumunda, gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte, ancak ödeyeceğiniz bedel için düzenleyeceğiniz gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan "kullanılmış" deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 30/b maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 2 nci maddesinde KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 KDV oranı uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre,

- %1 ya da %18 KDV hesaplanarak aldığınız ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobillerin satışında %1 KDV uygulanması gerekmektedir. 87.03 tarife pozisyonunda yer almayan araçların satışında ise %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

-Söz konusu araçların tarafınıza satışında satıcının mükellef olmaması halinde alış KDV'ye tabi olmayacaktır.

-Alış sırasında satıcının durumuna bağlı olarak ödemiş olduğunuz %1 veya %18 KDV'yi indirim konusu yapmanız mümkün bulunmamaktadır. İndirilemeyen bu tutar gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilecektir.

-Başkasına ait binek otomobillerin satışında teslim satıcı ile aracı arasında gerçekleşmekte olup bu satışlara aracılık etmeniz nedeniyle komisyon vb. adı altında aldığınız bedeller %18 oranında KDV'ye tabi olacak ve tarafınızdan beyan edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst