2007 Yılı SGK Prim Matrahının 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Düzeltilmesi?

Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
2007 yılı aylık hizmet bildirgesinde SGK matrahı eksik verilmiştir. 6111 sayılı yasa kapsamında eksik tutarın bildirilmesi mümkün müdür?
 
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
387
Konum
İstanbul
Ynt: 2007 Yılı SGK Prim Matrahının 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Düzeltilmesi?

6111 sayılı kanun kapsamından yararlanmak üzere yazılı bir dilekçeyle Ek bildirge vererek işleminizi yapabilirsiniz. Ceza kesilecek ama sonradan cezanın tamamı silinecektir.
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: 2007 Yılı SGK Prim Matrahının 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Düzeltilmesi?

2011-37 nolu genelge

24.02 2011 tarihinden önce tahakkuk ettirilmediği için yararlanamayacakmışız gibi anladım. Doğru mudur ?


6- Diğer Hususlar
6.1- 2011/29 sayılı Genelgenin ?3.1.2 ba?lıklı bölümünün (c) bendinde?, 2010/Kasım ve önceki aylara ili?kin olup 25/2/2011 veya sonrasında Kuruma verilmi? olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmi? sigorta primi, i?sizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmayacağı öngörülmü?tür.

Ancak, 2010/Kasım ve önceki aylara ili?kin olup, 25/2/2011 ve öncesinde alınmı? mahkeme kararlarına ya da Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen raporlara veya resmi kurum ve kurulu?lardan alınan yazılara istinaden aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesinin istenilmesi gerektiği halde, bazı Sosyal Güvenlik ?l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce söz konusu prim belgelerinin verilmesi hususunda ilgililere herhangi bir bildirim yapılmadığı veya bildirim yapılmasına rağmen, söz konusu prim belgelerinin i?verenlerce bir aylık süre içinde Kuruma verilmemesi üzerine bahse konu prim belgelerinin bazı Sosyal Güvenlik ?l Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce re?sen düzenlenmediği anla?ılmı?tır.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırma ba?vurusunda bulunan i?verenlere ili?kin olmak üzere, 2010/Kasım ve önceki aylara ait olup 25/2/2011 ila 31/5/2011 tarihleri arasında i?verenlerce Kuruma verilen veya Kurumca re?sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri;

- Mahkeme ilamına istinaden düzenlenmi? ve mahkemenin ilam tarihinin 24/2/2011 veya öncesi bir tarihe ili?kin olması,

- Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca hazırlanan raporlara istinaden düzenlenmi? ve rapor tarihinin 24/2/2011 ve öncesi bir tarih olması,

- Resmi kurum ve kurulu?lardan alınan yazılara istinaden düzenlenmi? ve yazıların 24/2/2011 ve öncesinde Kuruma gönderilmi? olması,

- Ek-10 sigortalıların eksik gün bildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmi? ve söz konusu belgelerinin i?verenlerden 24/2/2011 ve öncesinde istenilmi? olması,

halinde, söz konusu belgelerin i?verenlerce veya Kurumca re?sen düzenlendiği üzerinde durulmaksızın tahakkuk i?lemleri yapılarak, tahakkuk eden sigorta primi ve i?sizlik sigortası prim borçları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğer taraftan, 2010/Kasım ve önceki aylara ili?kin açılan hizmet tespit davalarına istinaden 24/2/2011 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlar için i?verenlerce temyiz yoluna ba?vurulmu? olmasına rağmen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma ba?vurusunda bulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksızın bahse konu prim belgelerinin tahakkuk i?lemleri yapılarak söz konusu borçlar da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Y

argıtay tarafından nihai karar verilmeden önce ilk derece mahkemelerinin kararlarına istinaden düzenlenerek Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin yalnızca tahakkuk i?lemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise Yargıtay?ca onama kararı verilmesi halinde i?leme alınacaktır. Yargıtay tarafından, ilk derece mahkemesince alınan kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa diğer borçlara mahsup edilecek, yoksa herhangi bir faiz ödenmeksizin ilgililere iade edilecektir.
 
Üyelik
6 Ara 2006
Mesajlar
387
Konum
İstanbul
Ynt: 2007 Yılı SGK Prim Matrahının 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Düzeltilmesi?

yazıdan anladığım kadarıyla kurumun eksik tahakkuk dolayısıyla matrah artırımı isteği var. sizde böyle bir durum sözkonusuysa yararlanamazsınız.
ama kendiliğinden matrah arttırımında yaralanamazsınız diye bir sonuç çıkaramadım ben. yanılıyor muyum?
 
Üst