2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Üyelik
19 Şub 2009
Mesajlar
13
Bugün 27460 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereği Kıdem Tazminatı Tavanı hesabına esas katsayılar arttırılmış olup,
buna göre 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak ?Kıdem Tazminatı Tavanı? 2.427,04-TL olacaktır.
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

ben resmi gazetede göremedim , linkini verebilir misiniz acaba..?
 
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,563
Konum
Ankara
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Memur maaş katsayısı Memuriyet taban aylığı katsayısı
01.01.2010-30.06.2010 (0,057383) (0,76293)

Hesaplama:

1.En yüksek aylık gösterge x Genel katsayı 1500 x 0,057383 = 86,075
2.En yüksek ek gösterge x Genel katsayı 8000 x 0,057383 = 459,064
3.En yüksek kıdem aylığı göstergesi x Genel katsayı 500 x 0,057383 = 28,692
4.%200 lük ilave(1500+8000'in %200'ü) x Genel katsayı 19000 x 0,057383 = 1.090,277
5.Taban aylığı göstergesi x Taban aylığı katsayısı 1000 x 0,76293 = 762,930
--------------
YILLIK KIDEM TAZMİNATI TAVANI(1+2+3+4+5)........................................... 2.427,04
 
Üyelik
17 Ara 2009
Mesajlar
189
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

kamu personeli için mi bu rakam geçerli ???
 
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,563
Konum
Ankara
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

esanss77 ' Alıntı:
kamu personeli için mi bu rakam geçerli ???

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

1475 Nolu İş Kanunu

KIDEM TAZMİNATI:

MADDE 14 ? (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin :

1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,


3- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4- Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

5- (Ek: 25.8.1999 -4447/45 md.) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

(Değişik fıkralar: 17.10.1980 - 2320/1 md.)

İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12.7.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak iş yerini devreden iş verenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12.7.1975 tarihinden evvel işyeri devrolunmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.

İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet süreslerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

Ancak, bu tazminatın T.C Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.

Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi; genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.

Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.

Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.

Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

(Değişik: 29.7.1983 - 2869/3 md.) 13 üncü maddenin (C) bendinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mükmün akdi ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre, mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.

(Değişik: 17.10.1980 - 2320/1 md.) Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.

(Değişik: 10.12.1982 - 2762/1 md.) Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akidleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

(Değişik fıkralar: 17.10.1980 - 2320/1 md)
İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.

Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.

İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.

Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

bana bir denetim firması 2.423,88 TL olarak bildirdi ama açıkcası hesaplamayı çok iyi incemediğim için hanginizin dediği doğru kafam karıştı... ?
 
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,563
Konum
Ankara
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Doğrusu 2.427,04 dür. Denetim firmanıza yeni katsayılara göre kıdem tazminat tavanının değişip değişmediğini sorabilirsiniz.
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: 2010 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Katsayıları 0,057314 , 076177 olarak vermiş. Sorarım , teşekkürler :)
 
Üst