3008 Sayılı Çıraklık Kanununa Göre Çalışanlarda Kıdem Tazmin

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
34
3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre çalıştırılmakta olan çırak personelin iş akdinin, işveren tarafından feshedilmesi halinde ödeme zorunluluğu bulunan herhangi bir tazminat vb. mevcut mudur?
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
133
Sayın Olgun,

Kod:
Aday çırak ve çırakların statüleri                     

  Madde 11 - Aday çırak ve çırak; öğrenci statüsünde olup, öğrencilik haklarından yararlanır. Bunlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilmezler.

Kod:
 Madde 13 - 507 sayılı Kanuna tabi işyerleri, Bakanlıkça tespit edilecek il- 
lerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi
yapmadan çalıştıramazlar.
Bu Kanunun uygulandığı yer ve meslek dallarında Borçlar Kanununun çıraklık 
sözleşmesine dair hükümleri ile onsekiz yaşını doldurduktan sonra sözleşmesi de-
vam eden çıraklar hakkında 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Kod:
Ücret ve Sosyal Güvenlik                          

  Madde 25 - Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencile-
re ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi  
veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile   
işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme
ile tespit edilir.Ancak,işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci,aday çırak ve 
çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez.      
  Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde 
meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.   
  Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müs- 
tesnadır.                                    
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşme-
nin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek
hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475
sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari   
ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan ödenekle karşılanır.   
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23,24,35 ve 42 nci maddeleri hükümleri  
uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak 
sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta 
primine esas tutulan ücret dikkate alınır.
Burdan benim anladığım, çıraklara kıdem ve ihbar tazminatı verilmez. Çıraklar için SSK. açısından sadece hastalık primi yatırılıyor, onuda Bakanlık kendi fonundan yatırıyor. Siz bu durumda bir eğitim kurumu gibi işlem görüyorsunuz, dolayısıyla tazminat ödememeniz gerekir.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
çıraklar iş kanununa tabi değildir. onlar mesleki hizmet kanununa tabi . dolayısıyla tazminat alamazlar. fesik ise sözlşemlerindeki şartlara göre olur
 
Üst