zirve

5811 sayılı varlık barışı hk.

Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
arkadaşlar 5811 varlık barışından yararlanmış bir şirket , eğer sermaye artırımını 6.ay içinde yapmamış ise bunun cezai müeyidesi nedir.saygılar......
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: 5811 sayılı varlık barışı hk.

Şartları yerine getirmediği için varlık barışı iptal olur.
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: 5811 sayılı varlık barışı hk.

tşk.ederim.bende şimdi sorumun cevabını buldum............
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, dövizlerin 5811 Varlık Barışı yasasından faydanılarak banka hesabına yatırılan miktarı üzerinden beyanname düzenleyerek vergisi ödenmiş bulunan kıymetlerin aynı kanunun 3.maddesinin 7.fıkrasında açıklanmış olan beyanname verildigi halde süresi içerisinde sermayelerine ilave edilmemeleri durumunda (6 Ay) aynı kanunun 3.maddesinin 5.fıkrasındaki hükümlerinden yararlanılamayacagı açıklanmıştır.Her nekadar bu kanunun uygulama süresi birkaç defa uzatılmış olsa dahi 6 ay süresi sabit olup daha önceki dönemlerde beyanda bulundugu halde henüz sermaye ilave kararı almayan kanun süresi uzatıldıgı için yeniden beyanda bulunarak uzatılan süre sonunda tamamı üzerinden sermayeye ilave etmeyi düşünen mükellefler için ise ilk beyanlarının geçerli olamayacagı açıklanmıştır.

5811 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

Madde 3 :
(5) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (b) bendiyle değişen ibare)bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, %18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır.(6)

(7) Birinci fıkra uyarınca bildirildiği veya beyan edildiği halde, (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendiyle değişen ibare) 1/6/2009(3) tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen ve bildirim veya beyanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dolayısıyla veya ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunulduğu halde bilanço esasına göre defter tutmayan mükelleflerce söz konusu varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce ise süresi içinde sermaye artırımında bulunulmaması hallerinde beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.


Aşagıda konu ile ilgili olarak bir özelgeye yer verilmiştir.

Saygılarımla
Yıldırım ERCAN


T.C.
GELİR İDARESİ BASKANLIGI
Konya Vergi Dairesi Baskanlıgı
(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlügü)
(Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlügü)

SAYI : B.07.1.GB.4.42.16.01
KVK-2/2039 15.10.2009
KONU :5811 Sayılı Kanun Kapsamında beyan edilen varlıgın
Altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmediginden Kanunu
3. Md. 5. Fıkrasından faydalanmayacagı hk.

ilgi : 17.09.2009 tarihli dilekçeniz.
ilgi?de kayıtlı dilekçenizde; ?????? Vergi Dairesi Müdürlügü?nün ?????? sicil numarasında kayıtlı mükellef oldugunuz; 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında Türkiye?de sahip olunan varlıklara iliskin olarak 02/03/2009 tarihinde 200.000,00 TL? nın vergi dairesine beyan
edilerek tahakkuk eden verginin 29/04/2009 tarihinde ödendigi, ancak sermaye artırımı
islemlerinin, 5917 sayılı kanunla yapılan süre uzatımı nedeniyle 200.000,00 TL daha beyan ederek sermaye artırımını tek seferde yapmak amacıyla 30 Eylül 2009 tarihinden sonraya bırakıldıgı belirtilerek, bu durumda söz konusu kanunla ilgili konumunuz ve izlemeniz gereken yol hususunda bilgi istenilmektedir.

5811 sayılı Kanunun ?Uygulamanın Esasları? baslıklı 3.maddesinin 2.fıkrasında; ?Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendiyle degisen ibare) 1/6/2009 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında isletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diger sermaye piyasası araçları ile tasınmazlar, (5917 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (a) bendiyle degisen ibare) 30/9/2009 tarihine kadar Yeni Türk Lirası
cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine,tasınmazlar dısındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur?? hükmü ile 7.fıkrasında; ?Birinci fıkra uyarınca bildirildigi veya beyan edildigi halde, (5917 sayılı kanunun 44 üncü
maddesinin (a) bendiyle degisen ibare) 1/6/2009 tarihi itibariyle yurt dısında bulundugu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen ve bildirim veya beyanın yapıldıgı tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diger sermaye piyasası araçları dolayısıyla veya ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunuldugu halde bilanço
esasına göre defter tutmayan mükelleflerce söz konusu varlıklara iliskin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce ise süresi içinde sermaye artırımında bulunulmaması hallerinde besinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.? hükümleri yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 Seri Nolu Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna iliskin Genel Tebligin ?5.6.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri? baslıklı bölümünde; ?Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen tasınmazlar dısındaki varlıklara iliskin tutarların banka veya aracı kurumlarda açılacak hesaplara yatırılmak suretiyle yasal defter kayıtlarına intikal ettirilmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle, belirlenen süre içerisinde söz konusu varlıklara iliskin tutarların sermayeye ilave edilmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin besinci fıkra hükmünden yararlanılamayacaktır.? açıklamaları yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak Gelir idaresi Baskanlıgından alınan 05.10.2009 tarih ve 93527 sayılı yazıda; 5917 sayılı Kanunla yapılan degisiklikle kanun kapsamındaki varlıkların bildirim ve beyan sürelerinin uzatıldıgı, 22.11.2008-2.3.2009 tarihleri arasında beyan edilen varlıkların sermayeye ilave edilme süresinde bir degisiklik yapılmadıgı, bu nedenle, 5811 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin besinci fıkrası hükmü çerçevesinde mahsup imkânından
faydalanılabilmesi için, sirket adına beyan edilen varlıkların yasal defterlere kaydedilip pasifte özel bir fon hesabına alınması ve bahse konu özel fon hesabının da beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edilmesi gerektigi bildirilmistir.

Bu itibarla; 5811 sayılı kanun kapsamında 2/3/2009 tarihinde beyan etmis oldugunuz varlıgın, beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilme sartı gerçeklesmediginden, söz konusu Kanunun 3 üncü maddesinin besinci fıkrası hükmü çerçevesinde mahsup imkânından faydalanılması mümkün degildir.

Bilgilerinize rica ederim.
Vergi Dairesi Baskanı
 
Üyelik
20 Şub 2009
Mesajlar
296
Ynt: 5811 sayılı varlık barışı hk.

varlık barışının tamamen geçersiz olması, ödenen vergiyi geri alamazsınız, inceleme olursa matrahtan da düşülmez.
 
Üst