turkcell

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Para Cezaları

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Madde No Suç Ceza Uygulaması Ceza Tutarı
4/1-a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmayan işverenlere Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000,00 TL
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeyen, denetlemeyen ve uygunsuzlukları gidermeyen işverene Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2.000,00 TL
6/1 İlgili madde gereğince belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimini görevlendirmeyen işverene Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için 5.000,00 TL
6/1 İlgili madde gereğince belirlenen nitelikte diğer sağlık personelini görevlendirmeyen işverene Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için 2.500,00 TL
6/1-b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamayan işverene Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL
6/1-C İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayan işverene Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL
6/1-d Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeyen işverene Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmeyen işverene Her bir tedbir için ayrı ayrı 1.000,00 TL
8/1 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlayan ve bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütmesine aykırı hareket ederek kısıtlayan işverene Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL
8/6 Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurmayan ve bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate almayan işverene Her bir ihlal için ayrı ayrı 1.500,00 TL
10/1 İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene Yapmayana 3.000,00 TL
Aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500,00 TL
10/4 İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmayan işverene Yapmayana 1.500,00 TL
11 Acil durum değerlendirme ve belirlemeleri ile olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerini almayan, bu konudaki gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmayan, acil durum planlarını hazırlamayan, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmeyen, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmayan ve ekiplerin her zaman hazır bulundurmayan, ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmayan işverene Uyulmayan her bir yükümlülük ve aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000,00 TL
12 Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmayan ve çalışanlara gerekli talimatları vermeyen, durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyen, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlamayan işverene Uyulmayan her bir yükümlülük ve aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000,00 TL
14/1-a-b Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemeyen işverene Her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.500,00 TL
14/2-a-b İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmeyen işverene Yapmayana 2.000,00 TL
14/4 Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmezse Yapmayana 2.000,00 TL
15/1-a Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutmayan işverene Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.000,00 TL
15/1-b Çalışanların; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerini yapmayan işverene Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.000,00 TL
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılaması durumunda Sağlık raporu alınmayan her bir işçi için 1.000,00 TL
16 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak gerekli bilgilendirmeyi yapmayan işverene Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.000,00 TL
17/1 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamayan işverene Her bir çalışan için 1.000,00 TL
17/7 Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacağından eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilecektir. Bu hususlara aykırı davranan işverene Her bir çalışan için 1.000,00 TL
18 Çalışanların yada temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının sağlanmaması Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.000,00 TL
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirmeyen işverene Yapmayana 1.000,00 TL
20/4 Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlayan ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânları sağlamayan işeverene Yapmayana 1.000,00 TL
20/3 Çalışan temsilcileri tarafından tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkınının önlenmesi durumunda Yapmayana 1.500,00 TL
22 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmayan ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamayan işverene Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.000,00 TL
23 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Aykırılık halinde Belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere 5.000,00 TL
24 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olan işverene Yapmayana 5.000,00 TL
25 İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettiren işverene fiil başka bir suç oluştursa dahi Yapmayana 10.000,00 TL
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeyen işverene İhlale uğrayan her bir çalışan için ve aykırılığın devam ettiği her ay için 1.000,00 TL
29 İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamayan işverene Yapmayana 50.000,00 TL
29 Güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açan veya durdurulan işyerinde faaliyete devam eden işverene Yapmayana 80.000,00 TL
30 Daha sonra bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler çerçevesinde belirtilen usul ve esasları yerine getirmeyen işverene Uyulmayan her bir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.000,00 TL

Bu Kanunda belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.
 
Üst