7-8 Temmuz 2007 Vergi, Meslek Hukuku, Hukuk Analiz Maliyet Soru ve Cevapları

Üyelik
13 Nis 2007
Mesajlar
3
VERGİ MEVZUATI ve UYGULAMASI

7 TEMMUZ 2007 CUMARTESİ

SORU 1) Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre;


a-Kurumlar vergisine tabi kurumları sadece sayınız.

b-Tam mükellefiyet ve Dar mükellefiyet kavramlarını sadece açıklayınız.

CEVAP 1)

a) Kurumlar vergisine tabi kurumlar:

· Sermaye Şirketleri.

· Kooperatifler.

· İktisadî Kamu Kuruluşları.

· Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler.

· İş Ortaklıkları.

b- Kurumlar Vergisi Kanunlarına Tam mükellefiyet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinden kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar tam mükelleftir ve gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Kurumlar Vergisi Kanunlarına Dar mükellefiyet : Dar mükellefiyet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinden kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar dar mükelleftir ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.SORU-2) Vergi Usul Kanunu?na göre, iktisadi işletmelere dahil kıymetlerden borçların değerleme hükümlerini açıklayınız (Yabancı para cinsinden olan borçlar hariç).


CEVAP 2) Vergi Usul Kanunu?na göre borçların değerlenmesi: Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir.

Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit borçlar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.Vadesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi iskonto haddinde bir faiz uygulanır.

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borçlarını, Cumhuriyet Merkez Bankasına resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine irca ederler.SORU-3) Gelir Vergisi Kanunu?na göre, ticari kazancın tespit edilmesi için gider olarak indirilmesi kabul edilmeyen ödemeleri sayınız.


CEVAP 3) G.V.K.?na göre, ticari kazancın tespit edilmesi için gider olarak indirilmesi kabul edilmeyen ödemeler:

a) Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler;

b) Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar;

c) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler;

d) Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler;

e) Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.

f) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)

g) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklâm giderlerinin % 50'si.

h) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları;

i) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.

j) Bu maddenin uygulanmasında, kollektif şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi sayılır.SORU-4) Gelir Vergisi Kanunu? na göre, vergi tevkifati yapmaya mecbur olanları sadece sayınız (Kendisine ödeme yapılanlar ve kesinti oranları hariç).


CEVAP 4) GVK?na göre, vergi tevkifati yapmaya mecbur alanlar:

a) Kamu idare ve müesseseleri,

b) İktisadî kamu müesseseleri,

c) Sair kurumlar, ticaret şirketleri,

d) İş ortaklıkları,

e) Dernekler,

f) Vakıflar,

g) Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,

h) Kooperatifler,

i) Yatırım fonu yönetenler,

j) Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,

k) Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerSORU-5) Katma Değer Vergisi Kanunu na göre, indirilemeyecek katma değer vergisi hükümlerini açıklayınız.

CEVAP 5) KDVK?na göre, indirilemeyecek katma değer vergisi:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi,

c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.


MUHASEBECİLİK ve MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU

7 TEMMUZ 2007

SORU 1:3568 Sayılı Kanun gereğince Yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Türkiye?de bu ünvanlarla çalışmalarına hangi şartların gerçekleşmesi halinde izin verilebilir kısaca yazınız.CEVAP 1) Serbest muhasebeci malî müşavirlik mesleğini resmen düzenlemiş olan yabancı bir devletin tabiyetindeki kişilerin, T.C. tabiyetindeki serbest muhasebeci malî müşavirliklerde aranan nitelikleri taşımak şartıyla, kendi memleketlerinde elde etmiş oldukları haklardan 2 nci madde kapsamına giren hizmetleri, karşılıklılık şartı ile serbest muhasebeci malî müşavir unvanı altında Türkiye'de de yapmalarına Maliye ve Gümrük Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın onayı ile izin verilebilir.


SORU. 2 : 3568 Sayılı Kanun gereğince;Oda Genel Kurul toplantısı yeter sayısı hakkında kısaca-bilgi veriniz.

CEVAP 2) Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.


SORU 3:3568 saydı kanun ve bu kanuna göre çıkartılmış, SMMM.ve YMM odaları ile Birlik organlarının Denetimi Yönetmeliği gereğine yapılan;


a) Denetimin amacını,
b) Denetime Yetkili olanları ve bunların atama şeklini,
c) Denetim ve inceleme konularını başlıklar halinde kısaca yazınız.


CEVAP 3)

a) Denetimin amacını: Denetimin amacı, Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönet-meliklerle belirlenen düzenlemeler çerçevesinde faaliyette bulunmalarını sağlamaktır.


b) Denetime Yetkili olanları ve bunların atama şeklini : Bu Yönetmelik çerçevesinde Birliğin ve odaların denetimi, Gelirler Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının Onayı ile denetim elemanları tarafından yapılır.

c) Denetim ve inceleme konuları :

a) Ruhsat işlemleri,

b) Sınavlara ilişkin işlemler,

c) Disiplin cezalarına ilişkin işlemler,

d) Birlik ve odaların gelirlerine ilişkin işlemler,

e) Birlik ve odaların harcama ve giderlerine ilişkin işlemler,

f) Tutulması gereken defter ve belgelere ilişkin işlemler,

g) Oda ve Birlik organlarının Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyup uymadıkları,

h) Oda ve Birlik organlarının yukarıdaki bentlerde sayılan hususların dışında kalan diğer işlemleri.SORU 4: Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yöneltmelik hükümlerine göre; genel mesleki standartları başlıklar halinde yazınız, bunlardan Sır saklama ilkesini kısaca izah ediniz.

CEVAP 4) Genel mesleki standartlar:

a) Meslek Ünvanı ile Yeterlilik İlkesi

b) Mesleki Eğitim ve Bilgi

c) Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık

d) Sır Saklama

e) Sorumluluk

f) Bağımsızlık

g) Haksız Rekabet


Sır Saklama: Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; ancak adli yargıya göre suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.Yukarıdaki hükümler Odalar ve Birlik personeli hakkında da uygulanır.

SORU 5:SMMM ve YMM Kanunu Disiplin Yöneltmeliğin amaç ve kapsamını kısaca belirtiniz.

CEVAP 5) Disiplin Yöneltmeliğin amaç ve kapsamı : Bu Yönetmeliğin amacı, meslek mensupları ve aday meslek mensupları hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir.


Not: Her soru 20 puan değerindedir,

HUKUK

7 TEMMUZ 2007 CUMARTESİ

SORU 1: Hukukun kaynakları kavramını tanımlayınız. Yazılı kaynakları belirtiniz.Yazılı kaynaklar arasındaki sıralama (hiyerarşi) kuralının neyi ifade ettiğini açılayınız.(30 Puan)

CEVAP 1)

Hukukun kaynakları kavramı : Hukukun kaynakları denildiği zaman, hukuk kurallarının büründüğü biçimler anlaşılır (şekli anlamda kaynak).

Hukukun yazılı kaynakları :

a) Anayasa,

b) Yasa,

c) Yasa gücünde kararname,

d) Tüzük,

e) Yönetmelik,

f) Genelge,

g) Tebliğ

Yazılı kaynaklar arasındaki sıralama (hiyerarşi) kuralı: Yazılı kaynaklar arasında bir sıralama (hiyerarşi) söz konusudur. En üstte Anayasa olmak üzere, yukarıdan aşağı doğru yasalar, tüzükler ve yönetmelikler yer alır. Bu sıralamanın anlamı, hiçbir kural kendinden üstte bulunan kurala aykırı olamaz. Yani yasa Anayasaya, tüzük Anayasa ve yasaya, yönetmelik ise Anayasa, yasa ve tüzüğe aykırı olamaz.SORU 2: Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketi sadece tanımlayınız. Kuruluş türlerini kısaca açıklayınız. (30 Puan)

CEVAP 2)

Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirket: Anonim şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye paylan ile sınırlıdır

Kuruluş türleri : Ani kuruluş, şirket paylarının kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmesiyle olur.

Tedrici kuruluş, bir kısım payların kurucular tarafından taahhüt olunması ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur bu yol uzun formaliteleri gerektirdiği için, fazla kullanılmaz.SORU 3: Bildirimli fesih (süreli fesih) kavramını tanımlayınız. Bildirim sürelerini (ihbar önellerini) belirtiniz.(40 Puan)

CEVAP 3)

Bildirimli fesih (süreli fesih) : İş Hukukuna göre hizmet akdinin fesih bildiriminin yapılmasından sonra belirli bir sürenin geçmesiyle sona ermesidir.

Bildirim sürelerini (ihbar önellerini) : ?Hizmet akdi:

a) İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlıyarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır?.


Ekonomide ve Meslekte Tekelleşmeye Karşı Mücadele
ve Meslekte Bağımsızlık Yolunda
Demokratik Muhasebeci Birliği-Girişimi
http://omdg.sitemynet.com/
 

Benzer konular

Üst