resim

77-Mük.355/1-1 V.U.K'nun Mükerrer 355/1-1

Üyelik
18 Mar 2009
Mesajlar
140
Arkadaşlar merhaba,

bu kanun maddesini hiç biryerde bulamadım neyin nesidir.. mükellefe 2 kez ceza ihbarnamesi gelmiş biri 1.490.-TL, diğeri ise 1.600.-TL..

içeriğini bi türlü bulamadım.. ceza hükümlerinde mükerrer 355/1-1 madde geçmiyor?
 
Üyelik
23 Tem 2005
Mesajlar
76
Konum
TEKİRDAĞ
Ynt: 77-Mük.355/1-1 V.U.K'nun Mükerrer 355/1-1

Özel usulsüzlük ve cezaları

Mükerrer Madde 0355: c) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

(22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ve 29.07.1998 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);


Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 TL1 (1999: 200.000.000 - 2000: 300.000.000 - 2001: 350.000.000 - 2002: 530.000.000 - 2003: 840.000.000 - 2004: 1.070.000.000 - 2005: 1.180 YTL. - 2006: 1.290 YTL. - 2007: 1.390 YTL. - 2008: 1.490 YTL. - 2009: 1.600 TL. - 2010: 1000 TL) lira,

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL1 (1999: 100.000.000 - 2000: 150.000.000 - 2001: 175.000.000 - 2002: 260.000.000 - 2003: 400.000.000 - 2004: 500.000.000 - 2005: 550 YTL. - 2006: 600 YTL. - 2007: 640 YTL. - 2008: 680 YTL - 2009: 760 TL - 2010: 500 TL) lira,

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 250 TL1 (1999: 50.000.000 - 2000: 76.000.000 - 2001: 85.000.000 - 2002: 130.000.000 - 2003: 200.000.000 - 2004: 250.000.000 - 2005: 270 YTL. - 2006: 290 YTL. - 2007: 300 YTL. - 2008: 320 YTL - 2009: 350 TL. - 2010: 250 TL) lira,
Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. (Cümle 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsülük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

(31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5228 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen ve 03.08.2004 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5398 sayılı Kanunun 23/b maddesiyle eklenmiştir.) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.

(Fıkra 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında uygulanır.

(Fıkra 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.


--------------------------------------------------------------------------------

1- (02.07.2009 tairh ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5904 sayılı kanununu 22. Maddesi ile 1. fıkrada yer alan ?100.000.000 lira?, ?50.000.000 lira? ve ?25.000.000 lira? ibareleri sırasıyla ?1.000 Türk Lirası?, ?500 Türk Lirası? ve ?250 Türk Lirası? şeklinde değiştirilmiş )
 
Üst