zirve

A.Ş. Sınırlı Yetki İç Yönerge Örneği Uygunmudur?

SerhanSerhan

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ara 2013
Mesajlar
1,006
Konum
istanbul
A.Ş. sınırlı yetki için iç yönerge hazırladım ancak ilk defa yaptığım için anlatım bozukluğu veya yanlış ibareler hususunda emin olamadım
Sizce düzelmesi gerekli yerleri varmıdır
Teşekkürler

……………………………..ANONİM ŞİRKETİ’NİN
....../10/2016 TARİHLİ 001 NO’LU İÇ YÖNERGESİ

Şirketin Temsil ve İlzamına İlişkin Sınırlı İmza yetkileri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam
Madde 1
Bu İç Yönerge'nin amacı; Şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, şirketin temsil, ilzam ve idaresindeki sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.


Dayanak
Madde 2
Bu İç Yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367 ve 371. Maddeleri ve İstanbul Ticaret Odasının şirketlerde sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge uygulaması esaslarına uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm
Sınırlı Yetkili Atamasına İlişkin Esaslar Temsil ve İlzam Yetkisinin Belirlenmesi;

BİRİNCİ DERECE İŞLER:

Aşağıda sayılan birinci derecedeki işler; şirket unvanı altında;

A grubu imza yetkisine haiz üç kişinin müştereken atacakları imzalarıyla gerçekleştirilebilir.


Şirket adına menkul ve gayrimenkul alınması, satılması, şirketimiz iş ve işlemleri tam ve eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli her türlü girişimlerde bulunulması ve kanuni ve yasal işlemlerinin tamamını ve bir kısmını başından sonuna kadar takip ve neticelendirilmesi şirketimizin lehinde ve aleyhinde olan veya olacak olan bilumum sözleşme, mukavele, akit, taahhüt, muvafakat, vekalet, alım ve satım, haciz, rehin, ipotek, teminat ve diğer bilumum isimler altında işlemlerin şartlarını tayin ve tespit ederek imzalanması, ahzu kabza, sulh ve ibraya, T.C. hududu dahilindeki bilumum bankalarda şirketimiz adına hesap açtırılması ve kapattırılması, akreditif açtırılması, ithalat ve ihracata ilişkin her türlü banka muamelelerinin yaptırılması, para yatırılması ve çekilmesi, ahzu kabza, sulh ve ibraya teminat mektupları alınması, çek karnelerinin alınması, taahhütlerde bulunulması, çeklerin tanzim ve imzalanması,


İKİNCİ DERECE İŞLER:

Aşağıda sayılan ikinci derecedeki işler; şirket unvanı altında;

A grubu imza yetkisine haiz bir kişinin münferiden atacağı imzasıyla gerçekleştirilebilir.


Şirketi T.C. hududu dahilindeki bilumum Tapu, Kadastro, Bakanlık, Bankalar, Valilik, Kaymakamlık, Nüfus, Belediye, Devlet Su İşleri, Karayolları, Trafik, Gümrük, Liman, THY, TCDD, Deniz Yolları, Defterdarlık, Maliye, Vergi Daireleri, Noterlik, PTT, Türk Telekom, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, SGK, İşkur, T.C. hududu dahilindeki diğer bilumum resmi ve hususi daireler, özel ve tüzel kişiler, hakiki ve hükmi şahıslar ile 3.şahıslar nezdinde tam ve eksiksiz olarak lehte ve aleyhte temsil edilmesi ve ettirilmesi, her türlü ihalelere katılmak için verilecek evrakların imzalanması, ilzam ettirmeye, şirketin faaliyet konusu ile ilgili hizmet vermek üzere sözleşme yapılması
 

Benzer konular

Üst