Alt Kira Vergilendirmesi Hk.

Üyelik
3 Nis 2018
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Bir şirketten kiralanan yer ile meslek erbabı A'nın sözleşmesi vardır. A fatura almaktadır kdv uygulanmaktadır.

B kişisi bu kiraya ortak olmak ister. Bu durumda öğrendiğim kadarıyla A meslek erbabı ve bu gelir meslek icraatı olmadıgı için B kişisine fatura kesemiyor.

Fakat B kişisinden aldığı kira için stopaj mı ödenmesi gerekiyor? zaten Ana kira B den alacağı rakamdan 2 kat olacağı için aslında A kişisinin buradan bi kazancı yok?

bu kafa karışıklığını aydınlatabilecek varsa çok memnun olurum.

Etrafta çok fazla bilgi kirliliği mevcut kimisi fatura kesebilir dahi demiş.
 
Üyelik
20 Eki 2014
Mesajlar
282
Konum
Kütahya
Fatih - İstanbul

İlgi .12.2007 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde. Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi numarasında kayıtlı mükellefi olarak avukatlık faaliyeti iştigal ettiğinizi, avukatlık faaliyetiniz için kiralamış olduğunuz ofisinizin bir bölümünü avukat arkadaşınıza kiraladığınızı belirterek tarafınıza yapılan kira ödemelerinin vergilendirilmesi hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 65. maddesinin birinci fıkrasında her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiş, Kanunun 67. maddesiyle de serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu™nun 70. maddesinde;
Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:
1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;

Yukarıda yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.
Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır.
hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 94.maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş maddenin 5/a bendiyle Kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler üzerinden % 22 (2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren %20) oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış, Kanunun 98. maddesinde 94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları belirtilmektedir.

Öte yandan Aynı Kanunun 86/1.c maddesinde vergiye tâbi gelir toplamının [Maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiş bu tutar 2007 yılı için 19.000 YTL ve 2008 yılı gelirleri için 19.800 YTL olarak tespit edilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunmaması halinde kiralamış olduğunuz işyeri (ofis) için yapacağınız kira ödemeleri üzerinden sorumlu sıfatıyla Gelir Vergisi Kanunu™nun 94/5. maddesi uyarınca tevkifat yapmanız ve yapılan bu tevkifatları da Kanunu™nun 98. maddesi uyarınca muhtasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir.

Ayrıca kiralamış olduğunuz ofisin bir bölümünü avukat bir arkadaşınıza kiraya vermeniz halinde bu kiralama karşılığı tarafınıza yapılacak ödemelerin serbest meslek kazancınızla ilişkilendirilmeksizin sahsınız adına elde edilmiş gayrımenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi ve serbest meslek erbabı kiracınız tarafından size yapılan bu kira ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun 94/5. maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulması gerekmekte olup söz konusu kira gelirinin de tarafınızdan Kanunun 86. maddesi uyarınca yıllık gelirlerinizin beyanında dikkate alması gerekeceği hususu tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
3 Nis 2018
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Ben bunu zaten okudum. Fakat anlamıyorum çok fazla bilgi kirliliği var sadece son paragraf biraz ilgilendiriyor.

Direkt rakamlarla konuşacağım şirketten kiralanan yer için 2600 lira kdv dahil fatura kesiliyor. bu fatura meslek erbabı A kişisinin adına. B kişisi A kişisine aylık ne ödemeli? 1300 stopaj dahil mi? yoksa 1300+260 lira mı?
 
Üyelik
20 Eki 2014
Mesajlar
282
Konum
Kütahya
1300,00 TL stopaj dahil hesaplayın.Yani KDV li net ödediği rakamın yarısını baz alın sayın krygr.Kira kontratın da aylık bedel 2.600,00 TL değil mi ?
 
Üst