Ankara' da 78 Oda Başkanın Katıldığı Toplantı....

  • Konbuyu başlatan Ogün Güneş
  • Başlangıç tarihi
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
14 Haziran 2006 Çarşamba Günü, Ankara’ da 78 oda başkanın katıldığı, Maliye bakanı ve bürokratları ile yapılan toplantıda acil çözüm bekleyen konular tartışıldı. Sözlü olarak anlatılan sorunlar ayrıca aşağıdaki şekliyle bakana sunuldu. Toplantı sırasında Maliye bakanının kabul ettiği önerilerde dahil olmak üzere çözüm istenen konular hakkındaki rapor örneği aşağıda sunulmuştur.SERBEST MUHASEBECİ , SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN VERGİ UYGULAMALARINDAKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
A)-KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ÖNERİMİZ :
Ekonominin önemli bir bölümünün kayıt dışı geliştiği, toplumun tüm taraflarınca kabul edilmektedir.
Kayıt dışı ekonomi, yakın dönemde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir toplumsal sorun olarak kendisini hissettirmektedir.

Mali alanda yarattığı Vergi kayıpları, bütçe açıkları ve bunun finansmanı için başvurulan yolların ekonominin genel dengeleri üzerinde meydana getirdiği bozulma, sosyal alana yolsuzluk, yoksulluk ve Vergi uyumunun azalması şeklinde yansımakta ve kayıt dışı ekonomi bu faktörlerin etkisi ile daha da gelişip büyüyen bir olgu halini almaktadır.

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin bir kamusal hizmeti yerine getirdikleri düşünülerek söz konusu meslek mensupları ile Vergi İdaresi arasında organik bağ kurulmalıdır. Meslek mensuplarının kaydettikleri belgelerin doğruluğunu araştırabilmelerine olanak sağlayacak şekilde yetkileri genişletilmelidir.
Bilanço usulüne göre defter tutan mükelleflerin muhasebelerini “Onaylı Muhasebe Programları” ile yapma zorunluluğunun getirilmesini yerinde bir uygulama olarak görüyoruz. Ancak, konuya ilişkin görüş ve önerilerimizin de değerlendirilmesini arzulamaktayız.
Kayıt dışı ekonomini ile mücadele yöntemleri ve alınacak önlemler için aşağıda belirttiğimiz kurum ve oda temsilcilerinden oluşacak komite ile yararlı çalışmalar yapılacağı kanaatindeyiz.
KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE ÇALIŞMA KOMİTESİ:
Gelir İdaresi Başkanlığı 3 üye
TÜRMOB 3 üye
Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Bşk. 3 üye
Ankara, İstanbul ve İzmir YMM odaları 3 üye
Ankara, İstanbul ve İzmir SMMM odaları 3 üye
Toplam 15 üye

Maliye Bakanlığının Görüşü;
Maliye bakanı örgüt olarak Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede vermek istediğimiz bu desteğe çok sevindiğini, bu konuda muhasebeci ve mali müşavirlerin desteğini olmadan mücadelenin zor olacağını beyan etti. Bu komite için ileride yeniden toplanılmasının yararlı olacağını söyledi.

B) BEYAN SÜRELERİNİN DÜZELTİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERİMİZ :


Bilindiği üzere muhasebe meslek mensupları hizmet vermiş oldukları müşteri kitlesi ile Vergi İdaresi arasındaki köprü görevini sağlıklı yapabilmesi için moral ve motivasyonu en üst düzeyde olması gerekir. Kendisinin de bir Vergi mükellefi olarak ,Vergi uygulamalarında mağduriyetleri oluşmaktadır.

Meslek mensuplarının müşterilerine ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi için aile ve özel yaşamında fedakarlık yapmaktadır.

Bu sorunların asgariye indirilmesi için;


1)-4842 ve 5035 Sayılı Kanunlar ile 01/01/2004 Tarihinden itibaren Vergi Beyannamelerini verilme süreleri değiştirilmiştir. Sürelerin değiştirilmesinden itibaren meslek mensuplarımız adeta zamanla yarışır hale gelmiştir.

Uygulamanın başladığı tarihten Mayıs/2006 tarihine kadar Maliye Bakanlığı “Beyanname verme” sürelerini yayımlamış olduğu 28 Adet sirküler ile uzatmak zorunda kalmıştır.

2)-Beyannamelerinin verilme sürelerinin değiştirilme tarihi olan 01/01/2004’den itibaren özellikle Yıllık Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergi beyannameleri yasada belirtilen sürelerinde alınamamıştır. Zaman zaman KDV ve Muhtasar beyannamelerin verilme tarihleri de uzatılmıştır.

3)-Beyanname Verme süreleri aynı olan Muhtasar ve 1 Nolu Katma Değer Vergisi Beyanname formatları tek bir Beyannamede toplanması gerekir. Böyle bir uygulama ile gerek meslek mensuplarımız gerekse Vergi Dairelerinin yükü azalacağı gibi tek tahakkuk fişi ile tahakkuk edecek Vergiler aynı sürede ödenecektir.

Maliye Bakanlığının Görüşü;
e. beyanname ile birlikte beyanname vermenin kolaylaştığını bu beyannameleri birleştirmenin e.beyanname sisteminde ağırlaştırmalara, web sisteminde sıkıntılara yol açabileceğini söylediler.

4)-Geçici Vergi Vergilendirme Dönemi 3 Dönem olarak belirlenmelidir. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunda yapılacak düzenleme ile; Geçici Vergi Dönemleri 3’ er aylık Dönemler halinde tespit edilmeli son 3 aya ilişkin Beyanname alınması işleminden vazgeçilmelidir .

Dönem sonu yapılacak işlemler nedeniyle meslek mensuplarımıza zaman kazandırması için böyle bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Vergi İdaresi yılın İlk 9 ayına ilişkin tahakkuk edecek Gelir ve Kurumlar Vergisini Kasım Ayında tahsil edecektir.

Geçici Verdi ve Diğer Vergi beyannamelerinin Verilme süreleri aşağıda belirttiğimiz tarihlerde olmasını arzulamaktayız.DÖNEMİ BEYAN TARİHİ
1. Dönem; Ocak, Şubat, Mart 15/Mayıs
2. Dönem; Nisan , Mayıs, Haziran 15/Ağustos
3. Dönem; Temmuz, Ağustos, Eylül 15/Kasım


BEYANNAME ÇEŞİDİ VERİLME SÜRESİ
Yıllık Gelir Vergisi (Gerçek Usul) 28/MART
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) 26/ŞUBAT
Yıllık Kurumlar Vergisi Hesap Döneminin kapandığı ayı takip eden Dördüncü ayın 28’i (28/Nisan )
Katma Değer Vergisi / Muhtasar Beyanname Vergilendirme dönemini takip eden ayın 25. günü
Geçici Vergi Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 15. günü (15/Mayıs, 15/Ağustos, 15/Kasım)

Maliye Bakanlığının Görüşü ve varılan sonuç;
Geçici Verginin son döneminin kaldırılması konusunda çalışmalar yapacaklarını belirttiler.
Beyan süreleri ise aşağıdaki gibi görüş birliğine varıldı;
Geçici vergi = 14 Şubat – 14 Mayıs – 14 Ağustos ve 14 Kasım
Muhtasar = İzleyen ayın 20. günü
KDV = İzleyen ayın 24. günü

C)-SERBEST MESLEK FAALİYETİ İLE İLGİLİ VERGİSEL DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ :

1)- GELİR VERGİSİ VE KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY ÇELİŞKİSİ DÜZELTİLMELİDİR :

Gelir Vergisi -KDV çelişkisi, bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanu’nun 67. maddesine göre Serbest meslek kazancında “Vergiyi doğuran olay” Serbest meslek faaliyeti karşılığı paranın tahsili ile oluşmaktadır. Oysa; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanuna göre “Vergiyi doğuran olay” Hizmetin verilmesi ile oluşmaktadır. Bu çelişkinin giderilmesi ve İdare ile mükelleflerin ihtilaflarının ortadan kaldırılması için , Serbest Meslek kazancında Vergiyi doğuran olay olarak “Tahsil / Elde etme” esasının benimsenmesi gerekir.

Maliye Bakanlığının Görüşü;
Uygulamada yaşanan bu sıkıntının farkında olduklarını, gelir vergisi ve KDV yasasının değiştirilmesi sırasında konuyu ele alacaklarını beyan ettiler.


2)-SERBEST MESLEK GİDERLERİ :

2-1)-GİYİM VE TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ GENİŞLETİLMELİDİR :

Serbest Meslek mensuplarının giderlerini düzenleyen Gelir Vergisi Kanun’nun 68. maddesi 01/01/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler yerindedir. Ancak; 68. maddenin 1. fıkrasında yer alan “Genel Gider “ Kavramının daha açık yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Örneğin, Serbest Meslek mensuplarının Giyim giderlerinin, temsil ve ağırlama giderlerinin açık açık tanımlanması gerekir.

Maliye Bakanlığının Görüşü;
Maliye bakanı, Bunun aslında netleştiğini ama bürokratlarla tekrar bir araya gelerek durumu gözden geçireceklerini beyan etti.

2-2)- SERBEST MESLEK YIPRANMA İNDİRİMİ GETİRİLMELİDİR :
Serbest Meslek Erbaplarının elde ettikleri Gayri safi hasılattan, faaliyetin ilk 5 yılında her yıl için % 10, sonraki yıllarda % 20 Nispetinde “Mesleki Yıpranma” payının Yıllık Beyannamelerinden indirim yapma hakkı tanınmalıdır.
Serbest meslek erbabı olabilmek için uzun bir eğitim öğretim sürecinden geçilmesi gerektiği tüm taraflarca kabullenilen bir gerçektir. Vergi Hukukumuzdan gerek ticari ve gerekse mesleki faaliyetin sürdürülebilmesi için amortismana tabi iktisadi kıymetlerin itfa edilmesi sistemi benimsenmiştir. Ancak; İnsan beyninin yıpranması hesaba katılmamıştır. Oysa; Mesleki Yıpranma, bir çok gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de basın iş kolunda ve diğer bazı mesleklerde uygulanmaktadır.
Maliye Bakanlığının Görüşü;
Avrupa birliği kapsamında Vergi konseyinde bu konunun görüşüldüğünü ve yeni yasa çalışmaları sırasında bu konunun yasalara gireceğini söylediler.
2-3)-MESLEK STAJERLERİNE ÜCRET İSTİSNASI SAĞLANMALIDIR :
Gelir Vergisi Kanunun da yer alan Ücret istisnasından 3568 Sayılı Yasaya göre staj yapan stajyerlerde yararlanmalıdır.
3568 Sayılı Yasa ile muhasebe mesleğinde stajyerler istihdam edilmektedir. Bu kişilere ödenen ücretler ve diğer yükümlüküler meslek mensuplarına ekonomik yük getirmektedir. Konunun çözümlenmesi için 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu’nun uygulamasında olduğu gibi söz konusu stajyerlere ödenen ücretlere istisna getirilmesi yerinde olacaktır.
Maliye Bakanlığının Görüşü;
Bürokratlar ile durumu değerlendireceklerini söylediler.
2-4)- BİLGİSAYAR VE YAZILIM GİDERLERİ 2 YIL İÇİNDE AMORTİ EDİLEMELİDİR :
Serbest meslek erbaplarının satın almış oldukları büro makineleri, bilgisayarları ve yazılım giderlerinin 2 yıl içinde amorti edilerek giderleşmesi sistemi getirilmelidir.
Son yıllarda teknoloji hızla ilerlemekte olup, makine ve programların amortismanları itfa olunmada demode durumu düşmektedir. Serbest meslek erbaplarının mesleği ifalarında satın almış oldukları bilgisayar ve büro makineleri ile programlar için yaptıkları harcamaların limitlere bağlı kalınmaksızın iki yılda giderleştirmeleri olanağı sağlanmalıdır.

Maliye Bakanlığının Görüşü;
Bürokratlar ile durumu değerlendireceklerini söylediler.

2-5)-SERBEST MESLEK SÖZLEŞMELERİNDEKİ DAMGA VERGİSİ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR :
Serbest meslek faaliyetini Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mükellefi olarak ifa eden kişilerin müşterileri ile yaptıkları hizmet sözleşmeleri üzerinden hesaplanan Damga Vergisi istisna kapsamına alınmalıdır.
Serbest meslek faaliyetini sürekli olarak ifa eden muhasebe meslek mensuplarının her yıl müşterileri ile sözleşme yapmaları zorunluluğu nedeniyle, ekonomik olmayan ve ayrı bir uygulama gerektiren bu verginin tahsilinden vazgeçilmelidir.

Maliye Bakanlığının Görüşü;
Maliye bakanı Damga vergisini vergi mevzuatından kaldırmak istediklerini ve bunun için çalışma yaptıklarını iletti.

D)-MESLEK MENSUPLARININ TAHSİLAT SORUNLARI VE İŞ KAYBININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ :
1)-SERBEST MESLEK ÜCRETLERİ FİNANS KURUMLARI ARACILIĞI İLE TAHSİL EDİLMELİDİR :
Bilindiği üzere 3568 sayılı Meslek Yasasına göre çıkartılan ücret yönetmeliğinde; meslek mensuplarının yazılı “Ücret sözleşmesi” düzenlemeleri bir zorunluluktur. Yönetmelikte yapılacak ilave bir madde ile, meslek mensuplarının tahsilatlarının “Kredi Kartı, Mail Order, Ödeme Talimatı ve Çek ” ile yapmaları zorunluluğu getirilmelidir.
Böyle bir düzenleme ile meslek mensubu –müşteri ihtilafları ve olası kayıt dışı tahsilatların önüne geçilecektir.

Maliye Bakanlığının Görüşü;
Bürokratlar ile durumu değerlendireceklerini söylediler.
2)- MESLEK MENSUBU DEĞİŞTİREN MÜKELLEFLER ODALARCA VE VERGİ DAİRESİNCE TAKİP EDİLMELİDİR :
Meslek mensupları ile sözleşmelerini karşılıklı olarak fesheden mükelleflerin, meslek odasınca ve Vergi İdaresi tarafından elektronik ortamda takibinin yapılması, meslek mensubunca müşterinin (Mükellefin) işinin bırakılmasındaki nedenler, odaya ve mükellefin bağlı olduğu Vergi dairesine bildirilmesi gerekir.
İşi bırakma gerekçeleri; Mükellefin Sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge alması veya vermesi , Muhasebe hilelerinin yapılmasının istenmesi, Vergi matrahının azaltıcı işlemlerin yapılması, Muhasebe ücretinin ödenmemesi veya düşük ödeme teklifi şeklinde oluşmaktadır.
Maliye Bakanlığının Görüşü;
Bürokratlar ile durumu değerlendireceklerini söylediler.


E)-MESLEKİ FAALİYETLE BAĞLANTILI DİĞER VERGİSEL DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ:
1)-DÜZELTME VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE CARİ HESAP SİSTEMİNE GEÇİLMELİDİR :
İade hakkı doğuran işlemler veya fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin hesaben veya nakden iadelerinde sorunlar yaşanmaktadır.
Uygulamada birlikteliğin sağlanması için Vergi kanunlarında ve Vergi Daireleri işlem yönergelerinde yapılacak düzenleme ile “Cari Hesap” sistemine geçilmeli. Oluşacak sisteme göre ; Mükellefin vermiş olduğu Beyannameler göre yapılan tahakkuk ile talep de bulunacakları mahsubun Borç/Alacak sistemi şeklinde tutulacak Cari hesap sistemi ile çözüleceği inancındayız.
Maliye Bakanlığının Görüşü;
Bu çalışmanın bakanlıkta tamamlanmak üzere olduğunu ve en kısa sürede uygulamasının başlayacağını söylediler.

2)- TÜRMOB VE ODALARCA VERİLEN EĞİTİM HİZMETLERİNDE KDV VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMALIDIR :
Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için , Kurumlar Vergisi ve Katma Değer vergisi istisnası getirilmelidir.
Anayasa’nın 135. maddesinde belirtilen Kamu Kurumu niteliğindeki meslek odalarının kar gayesi olmaksızın üyelerine ve stajyerlerine yönelik vermiş oldukları eğitim karşılığı elde ettikleri karların vergi dışı bırakılması gerekir. Bu istisna ile meslek mensuplarının sürekli eğitilmesi amaçlanmıştır.
Maliye Bakanlığının Görüşü;
Bürokratlar ile durumu değerlendireceklerini söylediler.
 
Üst