resim

Apartman Yönetimince Apartman Görevlilerine Yapılan Ücret Öd

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
K O N Y A L I
Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri hakkında

Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.04.2005 tarih ve 18454 sayılı yazı ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü Sayı : B.07.4.DEF.0.34.12/2-10-2856

K O N Y A L I VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

K O N Y A L I VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri hakkında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.04.2005 tarih ve 18454 sayılı yazı ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.Bilindiği üzere, 31.12.2004 tarih ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5281 sayılı “Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmış, damga vergisinin kağıtlara pul yapıştırılması şekliye ödeme usulü kaldırılmış, makbuz karşılığı ödeme usulü asıl ödeme usulü olarak belirlenmiştir.488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükmü yer almaktadır.Aynı Kanunun 5281 sayılı Kanun ile değişik 22 nci maddesinde ise, “Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi ;a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.b) (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tabi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 5281 sayılı Kanunla değişik “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b bendinde ise, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne ad ile olursa hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların damga vergisine tabi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1b bendine göre binde 6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirip aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.Bununla birlikte apartman yönetimlerinin istemesi halinde, apartman görevlilerine yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin her ay yerine beyannamede dönem aralığını da belirtmek suretiyle, (Nisan-Haziran-3 aylık), (Temmuz-Aralık-6 aylık), (Ocak-Aralık-12 aylık) gibi, peşin olarak damga vergisi beyannamesiyle illerdeki herhangi bir vergi dairesine beyan edilip ödenmesi, 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu dönem içinde ücretlerde bir artış olduğunda, ilgili dönem sonunda artan miktara ilişkin damga vergisinin ikmalen beyan edilip ödenmesi gerekeceği de tabiidir.


BİLGİLERİNİZE smmahmet@hotmail.com
 

Benzer konular

Üst