Araç Muayene Harcı

isg

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Serbest meslek mensubu olarak aşağıdaki yazıya dayanarak araç muayene harcını gider olarak gösterebilir miyiz?


C- MUAYENE HARÇLARI Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/6. mad¬desinde işletme ile ilgili olmak şartıy¬la harçların gider olarak indirilebile¬ceği belirtilmiştir. Taşıtlar için ödenen muayene harçları bu hükümden hare¬ketle doğrudan gider yazılabilir. An¬cak Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesinde yapılan ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle; araç muayenelerinin Ulaştırma Ba¬kanlığı taralından işletme yetki belge¬si ile yetki verilmesi halinde yetki ve¬rilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında da yapılaca¬ğı düzenlemesi getirilmiştir. Aynı Ka-nıın'un geçici 18. maddesinde, "Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolla¬rı Genel Müdürlüğü 'nce verilen hiz¬met, yetkilendirilen gerçek veya tüzel
kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Mü¬dürlüğü tarafından yapılan muayene¬ler için 35. maddede belirtilen muaye¬ne ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır." hük¬mü getirilmiştir. Yeni düzenlemede muayene harcının ismi değişmiş, mua¬yene ücreti olmuştur. Araç muayene hizmeti, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerce yürütülmeye başlandığı taktir¬de, tespit edilen bedel katma değer ver¬gisiyle birlikte ödenecektir. Mükelleller taşıtları için muayene ücretiyle birlikte ödemiş oldukları katma değer vergisini ise indirilecek katma değer vergisi ola¬rak indirim mekanizmasının içine dahil edeceklerdir.
 
Üst