zirve

Araçların Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?

Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
merhabalar..üzerine kayıtlı dört minibüsü olan servis işletmeciliği yapan mükellef, mükellefiyetini kapatıp bağkurdan ayrılıp eşi
nin yanında sigortalı olmak istiyor.üzerine kayıtlı olan araçların ruhsatlarını değiştirmeden kira kontratı yaparak eşinin üzerine mükellefiyet açtırmak istiyor.bu durumda araçların kira kontratları ile eşinin üzerine mükellefiyet açtırdığında dikkat etmemeiz gereken durumlar nelerdir araçların kiradan dolayı stopaj ödemesi olacakmı, araçların asıl sahibi için yapılması gereken vergisel olaylar nelerdir..teşekkür ederim..
 
Üyelik
13 Tem 2005
Mesajlar
108
Ynt: Araçların Ruhsatları Değişmeden Vergi Mükellefiyeti Olur mu?

Sigortalıdan araç kiralanması durumunda aracın kira bedeli sigortalının ücretine ekleniyor ve kira bedeli üzerinden de ssk ve stopaj kesintileri yapılıyor diye bir yazı okumuştum. Yalnız dikkat etmeniz gerekn husus kira sözleşmesini yaparken aracın kira değerini, araç kiralama şirketinden bir araç kiralanması durumunda ödenmesi gereken kira değerinden düşük göstermemeniz gerekiyor. Eğer araç sahibi işverenin yanından sigortalı olmazsa da kira sözleşmesini öyle yaparsanız hem stopaj hem de sorumlu sıfatıyla kdv çıkıyor olması lazım.

KDV YÖNÜNDEN

Gerçi sayın efelis cevaplamış, ancak kanuni dayanaklarını göstermek amacıyla;
Alıntı:
3065 SAYILI KDV KANUNU
Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler

Madde 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:
......................................
f) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
......................................KDV Kanunun 1/3-f maddesine istinaden, ödemiş olduğun net tutar üzerinden brüt tutar hesaplayıp, bu tutar üzerinden % 18 KDV hesaplayıp Vergi Sorumlusu olarak 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan etmen gerekmektedir.

GV YÖNÜNDEN
Alıntı:
G.V. KANUNU VERGİ TEVKİFATI
Madde 94 - Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar??. aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
......................................

5. a) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %22,
......................................


GVK? nun 94/5-a maddesine istinaden ödemenin yapıldığı dönemde gelir vergisi kesilip, ödemenin yapıldığı döneme ait muhtasar beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.30 seri nolu kdvk genel tebliğinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır ....

1. Kiralama İşlemlerine Sorumluluk Uygulaması:
Katma Değer Vergisi Kanununun 1'inci maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.
Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;
a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,
b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
Şartlarının birlikte yapılması halinde kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda, kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.
Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisini diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.


OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME TARİHİ
TARAFLAR
KİRAYA VERENİN
ADI VE SOYADI
ADRESİ
ARAÇ PLAKA NO
Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.
KİRALAYANIN
ADI VE SOYADI (ÜNVANI)
ADRESİ
Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.
ÜCRET
1-SÖZLEŞMENİN KONUSU :_____________Plaka numaralı ________________marka otomobilin KİRALAYAN'a kiraya verilmesi.
2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ :Bu sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.
3-TAAHHÜTNAME :Sözleşmenin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN aşağıda belirtiliği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.
4- SÖZLEŞME ŞARTLARI :a) Ücret net olup her ayın en geç ___'sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYAN'a aittir. Ayrıca aracın Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRALAYAN'a aittir.
b) KİRAYA VEREN, aracı tüm fonksiyonları çalışır vaziyette KİRALAYAN'a teslim etmiştir.
c) Sözleşme tarihinden itibaren araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt giderleri KİRALAYAN'a aittir. Hiç bir surette giderlerle ilgili olarak KİRAYA VEREN'den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN aracın en iyi şekilde korunması için gereken önlemleri alacak ve her türlü bakımını süresi içerisinde yaptıracaktır.
5- SÖZLEŞME SÜRESİ :Bu sözleşme yukarıda yazılı sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin uzatılması, kısaltılması ya da sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VEREN'e aittir. Sözleşme bitiş tarihinden itibaren 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi durumunda iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır.
İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda _____________ Mahkemelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

KİRAYA VEREN KİRALAYAN
 
Üst