Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Arkadaşlar mrh...Şirket olarak arsa aldık...Arsa alımında geçici vergi döneminde bir vergi avantajı yok.Sadece aktife kayıt ettik..Fakat bu arsa alımı ile ilgili organize sanayi bölgesi bizden yüklü bir para aldı bağış desek değil.Organize san.bölgesi tamamen özel tüzel kişilik...Biz döviz çeki kestik verdik...Şimdi o çekleri 103 çıktım.Karşı hesabına da org.san.bölgesini seçtim.Ama bu organize sanayi bölgesine yaptığım ödemeyi giderleştirmem mümkün mü bir kanunsal dayanağı var mı?Tamamen şirketten alınan bir hava parası gibi birşey bunun bir şekilde giderleştiril mesi lazım..Sonuçta para ödedik vergisel bir avantajı varmı?Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar varsa cevaplarını bekliyorum.........
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: arsa alımında organize san.bölgesine ödenen bedel...

Arsanın maliyetine atacaksınız ayrıca osb size fatura kesmedimi ?
 
Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Ynt: arsa alımında organize san.bölgesine ödenen bedel...

Arsanın maliyetine atsam sadece aktifime kayıt etmiş olacağım.Bu arasa osb bize fatura filen kesmedi sadece çekleri aldığına dair bordro vermiş...Bu durumda bu konuyla ilgili bir avantajım yok mu?Ödediğimle kalacak mıyım?
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Merhaba,

Arsa arsa olarak kalmayacaktır diye düşünüyorum. Üzerinde bir fabrika veya başka şey yapılacaktır. O yapılmaya başladığında arsayı 258'e bittiğinde de 252'ye atıp amortisman ayırmaya başlarsınız.
 
Üyelik
27 Ağu 2009
Mesajlar
741
Konum
eskişehir
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

evet o giderler tamamen 250 arsa hesabına eklenecek... şimdi olmasada ileride işinize yarayacaktır..
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Arsa için osbler fatura veriyor benim bildiğim, versede vermesede siz maliyete alın bence
osb ler kurumlar vergisi mükellefi olmasada gelirleri arasında arsa tahsisi var
 
Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Arsayı şirket osb'den özel bir şirketten aldı.Tabi zamanla arsa üzerine fabrika yapacak...Arsanın maliyetine atacağım ama şimdi benim için önümüzdeki geçici vergi döneminde birşey ifade etmiyor yani..Herhangi bir şekilde gider olarak işleyemiyorum gibi görünüyor...
 
Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Ben konuyla ilgili birşey daha eklemek istiyorum.Bu alınan para osb tarafından yeni giren üyelerden alınan bir paraymış..Osb kanununa göre bağış adı altında alınıyor herhangi bir fatura filan kesilmiyor.Zaten osb kurumlar vergisinden muafmış...Bu ödenen bedeli benim arsa maliyetine atmaktan başa çarem yok gibi gözüküyor..İleride üzerine fabrika yaparken işime yarayacak gibi gözüküyor...
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Kemal Özmenin OSB Mevzuatı adlı kitabından alıntıdır

Katılma Payları

Osb nın olusumuna katılan kurum ve kuruluslar bakanlıkca belirlenecek kurulus masraflarına katılmayı bakanlıga taahüt ederler. Bu taahüt tüzel kişilik iktisabından itibaren Osb ye karşıda geçerlidir.


bu kapsamda sanırım sizinki
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Bakın burada şöyle dikkat edilmesi gereken bir durum var. Arsa kullanım hakkı OSB tarafından şirkete faturasız ve KDV'siz veriliyor. Özel kanunlar buna göre bunda da bir şey yok .

Ama sizin arsa kullanım hakkını özel şirketten faturasız ve KDV'siz almanızın KDVK, KVK ve VUK'da yeri yok. Burada esas sıkıntı size satan firma açısından söz konusu ama . Siz de bundan sorumlu tutulabilirsiniz. Bu ihtimali de araştırın bence.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Başımıza gelmedi demeyin. Bu konuda çok ciddi cezalar gelebiliyor. Dikkat edilmesi gereken bir durum. Maliyenin görüşü şöyle:

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.01/14017-26/
Konu:
İlgi : ???...2005 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçenizde bahsedilen hususlar hakkındaki Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü aşağıdaki gibidir.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13? üncü maddesinde, kurumlar vergisinin birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, şirketiniz tarafından fabrika binası yapılmak amacıyla Başkent Organize Sanayi Bölgesinde, sözleşme ile adınıza tahsis edilen arsanın ödeme güçlüğü nedeniyle satışa çıkarıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, organize sanayi bölgesinde şirketiniz adına tahsisli arsanın devrinden elde edilecek kazancın ilgili dönem kurum kazancına dahil edilerek vergilendirileceği tabiidir.

Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 7/25?inci maddesinde, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmelerin kurumlar vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmış olup, şirketinizin anılan madde hükmünden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1?inci maddesinde, Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 2?inci maddesinin birinci bendinde teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, ikinci bendinde ise bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle,malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişilere devredilmesi halinde,aradaki safhaların her birinin ayrı bir teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 17/4-k maddesinde ise; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere Kanunun 17/4-k maddesi ile tanınan istisna, Organize Sanayi Bölgelerinde üretim tesislerinin oluşturulması amacıyla kurulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerine yöneliktir. Kendisine arsa tahsis sözleşmesine istinaden arsa alım hakkı tanınan şahısların veya kurumların, kendilerine verilen bu alım haklarını başkalarına devretmeleri işlemi ise,bu bentte belirtilen arsanın devri değil, kendilerine arsa tahsis sözleşmesiyle tanınan arsa alım haklarının devri niteliğindedir. Bu itibarla arsa alım hakkınızın devri Organize Sanayi Bölgesince tarafınıza arsanın devri niteliğinde olmadığından Kanunun 17/4-k maddesinde belirtilen istisna kapsamına da girmemektedir. (Ancak araştirıldığında arsa kabul edilse bile istisna söz konusu olmayacaktır. Zira 69 Seri Nolu KDV GT'nin ilgili bölümünde sadece OSB müteşebbis heyeti tarafından yapılan arsa teslimlerinin KDV'den istisna olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla özel firma tarafından yapılan arsa teslimi her halükarda (2 yıl şartı hariç) KDV'den müstesna değildir)


Nitekim Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ?Başkalarına Devir?

başlıklı 100. maddesinin ?b? bendine göre; arsalar borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez ve bu hususun, tapuya şerh verilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğin bu hükmüyle, adına tapuya tescil kaydı bulunmayan katılımcıların, tahsis sözleşmesiyle kendilerine tahsis edilen arsayı, tapuda kendi adlarına tescil yaptırmadan başkalarına devretmeleri (spekülatif amaçlı devirlerin ve vergiden kaçınmak amaçlı muvazaalı işlemlerin yapılması ) önlenmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde, adınıza arsa tahsis sözleşmesiyle tahsis edilen arsa alım hakkınızın, ödeme güçlüğü çekmeniz nedeniyle üçüncü kişilere satışı, aktifte kayıtlı mal ve hakkınızın satışı olarak değerlendirileceğinden satış bedeli üzerinden bedelsiz satış söz konusu ise teslim tarihindeki emsal bedel üzerinden katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

İstanbul defterdarlığının 17 25 227 69 sayılı özelgesine göre
" kurumlar vergisi kanununa 4264 sayılı kanunun 2 maddesıyle eklenen 7-25 maddesine göre kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber topladıkları katılım payları ve diğer gelirler ile kurumlar vergisinden muaftır" ibaresi taşıyan faturada düzenlemeside gerekmektedir.

sonuc olarak bu osb nın bır gelırıdır fatura kesmelidir fatura üzerine matbaa yazısı ile vergi numarasının altına kurumlar vergisinden muaftır şerhi koymaları gerekir
 
Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Şirket arsayı alırken özel şirketten kdv'li fatura ile satın aldı.Ödemesini de yaptık.Burada sorun osb'nin bizden aldığı yeni katılanlar için m2 başına alınan bedel...Bu bedel benim için giderdir.Geçici vergi döneminde yararlanmam mümkün mü diye sordum ama genel kanı arsanın maliyetine atılmasında ve ileride arsa üzerine bina yapılırken amortisman ayırırken faydası olacağı konusunda............
 
Üyelik
5 Mar 2007
Mesajlar
161
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

Cevaplarınızda anladığım..Ben arsayı 250 hesaba attım üstüne fabrika binası yapmaya başlayınca 250 rakamı alıp 258 atacağım sonra fabrika bitince orada oluşan rakamı 252 binalar hesabına atıp amortisman mı ayıracağım? Arsanın rakamı çok fazla birde fabrika yapılırken eklenen maliyetler olacak o zaman amortisman ayırırken baya bir vergi avantajı sağlayacak diye anladım.........
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Arsa Alımında Organize San. Bölgesine Ödenen Bedel...

NEŞE79 ' Alıntı:
Bu bedel benim için giderdir.Geçici vergi döneminde yararlanmam mümkün mü diye sordum ama genel kanı arsanın maliyetine atılmasında ve ileride arsa üzerine bina yapılırken amortisman ayırırken faydası olacağı konusunda............

bu bedel maliyettır faturasını ısteyınız
 

Benzer konular

Üst