ba-bs özel iletişim vergisi

Üyelik
5 Ocak 2008
Mesajlar
56
Mrb.

ba-bs formlarında telefon faturalarında bulunan özel işlem vergilerini matraha dahil edilcekmi
 
Üyelik
5 Ocak 2008
Mesajlar
56
Ynt: özel işlem vergisi

. Formların Doldurulmasına İlişkin Hatırlatmalar


kendin sor kendin yanıtla :)
362 ve 381 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan düzenleme ve açıklamalar çerçevesinde Ba ve Bs bildirim formlarının doldurulmasında dikkat edilecek bazı konular hatırlatmak amacıyla aşağıda özetlenmiştir.

§ Bildirim sınırı 2007 yılı için katma değer vergisi hariç 30.000 YTL?dir. Formlar 2007 yılında yıllık verildiğinden belirtilen tutar yıllık toplam tutardır. Dolayısıyla;

- Bir kişi veya kurumdan yapılan, yıllık toplam tutarı bu tutarın üzerindeki mal ve hizmet alımlarının "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form Ba),

- Bir kişi veya kuruma yapılan aynı tutarın üzerindeki mal ve hizmet satışlarının ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form Bs),

?Tablo II? alanına yazılarak bildirilmesi gerekmektedir.

§ Bildirim sınırı 2008 yılı için katma değer vergisi hariç 8.000 YTL?dir. 2008 yılından itibaren formlar aylık dönemler halinde verilmekte olduğundan, bir kişi veya kurumdan yapılan, aylık toplam tutarı bu tutarın üzerindeki mal ve hizmet alımlarının Form Ba, bir kişi veya kuruma yapılan aynı tutarın üzerindeki mal ve hizmet satışlarının ise Form Bs ile bu formların ?Tablo II? alanına yazılarak bildirilmesi gerekmektedir.

§ 164 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin III. Bölümünde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve düzenledikleri belge üzerinde ?Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir? ibaresi yer alan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarının bildirime dahil edilmemesi gerekir.

§ Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı her iki formun TABLO III?de "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" bölümüne yazılır. Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı da KDV hariç tutarlar olarak bu tabloya dahil edilir.

§ İthalat ve ihracat işlemlerinin formların doldurulmasında bir özelliği bulunmamakta olup, belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemlerinin de bildirim formlarına yazılması gerekir.

§ Mal veya hizmet alım veya satımında hangi belgenin düzenlenmiş olduğunun formların düzenlenmesinde bir önemi yoktur. Fatura veya fatura yerine geçen herhangi bir belgeyle, serbest meslek makbuzuyla, müstahsil makbuzuyla veya bir başka geçerli belgeyle belgelenen bütün işlemlerin formlara dahil edilmesi gerekir

§ Bildirim verme yükümlülüğü olup tüm alış ve satışları hadlerin altında kalanların, formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekir. Bu bildirimlerde limit altında olan tüm alışlar için Ba formunun, limit altında olan tüm satışlar için de Bs formunun Tablo III bölümünde yer alan "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" alanlarının doldurulması gerekir. Bu bölüme sadece toplam tutar yazılacak olup, belge sayısı istenmemektedir.

§ Birden fazla şubesi bulunanların bildirim formlarının şube bazında değil, şube bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form halinde verilmesi gerekir.

§ Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma yapılan satışlar Form Bs'de tek satır olarak gösterilir. Buna göre, aynı kurumun birden fazla şubesinden yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, aynı kurumun birden fazla şubesine yapılan satışlar da Form Bs'de tek satır olarak gösterilir.

§ Alış ve satışlarla ilgili iadeler ayrı birer işlem olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, belirlenen haddi aşan alımlar, Ba bildirim formu ile bildirilir; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse ve bu iadeler belirlenen haddin üzerinde ise Bs bildirim formunda satış olarak gösterilir. Aynı şekilde, belirlenen haddi aşan satışlar, Bs bildirim formu ile bildirir; bu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa ve bu iadeler belirlenen haddin üzerinde ise Ba bildirim formunda alım olarak gösterilir.

§ Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak doğan ve fatura düzenlenmek suretiyle yansıtılan kur farkları bildirimlere dahil edilir.§ 381 seri no.lu Tebliğde bildirim formlarının özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınarak doldurulacağı belirtilmiştir. Tebliğde belirtilmemekle birlikte, özel iletişim vergisini içeren telefon faturalarının forma dahil edilmesinde de aynı şekilde hareket edilerek, bu verginin ayrıştırılmaması ve bedelin formda vergi dahil tutar dikkate alınarak gösterilmesi gerekmektedir.

§ KDV'ye tabi olmayan hizmetlerin bildirilip bildirilmeyeceğine ilişkin bir belirleme yoktur. Bizce katma değer vergisine tabi olmayan mal ve hizmet alım satımları da bildirimlere dahil edilmelidir.

§ Müstahsil makbuzu düzenlenerek yapılan alımlar Form Ba?ya gelir vergisi tevkifatı yapılmadan önceki brüt tutarları ile dahil edilir.

§ Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Bu kurumların, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs, kendi aralarındaki işlemler için düzenledikleri dekontların da karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine gerek yoktur.

§ Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyorsa, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

§ Döviz alım-satım işi ile uğraşanların, döviz alım-satım işlemlerini Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

§ Bilanço esasına göre defter tutanların, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

§ Kurumlar vergisinden muaf olanların Ba ve Bs bildiriminde bulunmaları gerekmemektedir.

§ Elektrik, su, doğalgaz gibi hizmet teslimlerinin bildirim uygulaması bakımından diğer mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır.

§ Fatura veya diğer belgelerin geç gelmesi nedeniyle bir sonraki vergilendirme döneminde kaydedilen mal ve hizmet alımlarının, hangi döneme ilişkin forma dahil edileceği konusunda ilgili genel tebliğlerde herhangi bir açıklama yer almamaktadır. Formların yasal kayıtlarla ve katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olması için, bu alımların yasal defterlere kaydedildiği döneme ait forma dahil edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.

§ Form verildikten sonra, verilen formda hata yapıldığının anlaşılması halinde, bildirim süresinin dolmamış olması şartıyla düzeltme yapılması mümkündür. Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilerek sonra verilen form geçerli kabul edildiğinden, yeni bildirim formunun, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alım-satım bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir. Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapılması halinde, sadece hata yapılan formun düzeltilmiş haliyle bildirilmesi yeterlidir.
 
Üyelik
17 Eyl 2008
Mesajlar
53
Ynt: ba-bs özel iletişim vergisi

tuğbasu ' Alıntı:
Mrb.

ba-bs formlarında telefon faturalarında bulunan özel işlem vergilerini matraha dahil edilcekmi
Güzel, kendin sor kendin cevapla gibi olmuş. Sorunun asıl cevabı şu kısımda---381 seri no.lu Tebliğde bildirim formlarının özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınarak doldurulacağı belirtilmiştir. Tebliğde belirtilmemekle birlikte, özel iletişim vergisini içeren telefon faturalarının forma dahil edilmesinde de aynı şekilde hareket edilerek, bu verginin ayrıştırılmaması ve bedelin formda vergi dahil tutar dikkate alınarak gösterilmesi gerekmektedir.---Biz telefon giderlerini muhasebeleştirirken; özel "iletişim" vergilerini 795 sonra da KKEG olarak beyan ediyoruz. Dolayısıyla Ba formlarına dahil etmedik. Bir problem olmaz umarım.
 
Üyelik
22 Ağu 2008
Mesajlar
204
Ynt: ba-bs özel iletişim vergisi

bildirim formları düzenlenirken özel iletişim vergisi, özel tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi ve
TRT payı tutarları ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar söz konusu vergiler dahil tutarlarıyla
gösterilecektir.
 

Benzer konular

Üst